Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật Ba cốt

Được đăng lên bởi Đào KiÊn
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 235 lần   |   Lượt tải: 0 lần
J. Sci. & Devel., Vol. 11, No. 7: 917-925

Tạp chí Khoa học và Phát triển 2013, tập 11, số 7: 917-925


NHÂN GIỐNG IN VITRO LOÀI LAN BẢN ĐỊA DENDROBIUM NOBILE LINDL.
Vũ Ngọc Lan*, Nguyễn Thị Lý Anh
Viện Sinh học Nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Email*: vnlan@hua.edu.vn

Ngày gửi bài: 26.08.2013

Ngày chấp nhận: 15.11.2013
TÓM TẮT

Nghiên cứu nhân giống in vitro Lan Dendrobium nobile Lindl. (Thạch hộc) nhằm mục đích để bảo tồn và phát triển
loài lan quý chi Hoàng thảo, có giá trị thẩm mỹ và dược liệu cao, đang có nguy cơ tuyệt chủng. Kết quả cho thấy nguyên
liệu sử dụng thích hợp là quả lan 5 tháng tuổi; môi trường gieo hạt là MS + (100ml ND + 10g saccharose + 6,0g
agar)/lít môi trường. Trong nhân in vitro kinh điển, môi trường nhân nhanh protocorm tối ưu là KC+ (100ml ND + 10g
saccharose + 6,0g agar)/lít; nhân nhanh cụm chồi tốt nhất là MS+ (100ml ND + 10g saccharose + 6,0g agar)/lít.
Trong nhân in vitro cải tiến: nuôi cấy lỏng lắc nút bông và lỏng lắc màng thoáng khí đã tăng hệ số nhân protocorm
đạt 1,9 và 2,3 lần so với nhân in vitro kinh điển. Nuôi cấy đặc thoáng khí giúp giảm 25% lượng saccharose bổ sung
vào môi trường và tăng hệ số nhân protocorm lên gấp 1,4 lần so với nuôi cấy kinh điển. Nhân nhanh cụm chồi bằng
kỹ thuật bioreactor giảm ½ thời gian nhân giống. Môi trường tối ưu tạo cây hoàn chỉnh là RE+ (10g saccharozase +
0,5g THT)/lít, cường độ ánh sáng 2300lux.
Từ khóa: Dendrobium nobile Lindl., quả lan, nhân nhanh, protocorm.

In vitro Micropropagation of Wild Orchid Dendrobium nobile Lindl.
ABSTRACT
Studies of micropropagation of D. nobile Lindl. were conducted in order to conserve and increase the genetic
pool of this precious orchid species. The results showed that the suitable materials used for micropropagation were 5
month old seed capsules. The most suitable medium for germination and protocorm formation was MS + 100ml
coconut juice + 10g saccharose + 6.0g agar/liter. For in vitro propagation by traditional method, the optimal medium
for propagation of protocorms was KC + 100ml coconut juice + 10g saccharose + 6.0g agar/liter. The most
appropriate medium for rapid in vitro propagation of shoots was MS + 100ml coconut juice + 10g saccharose + 6.0g
agar/liter. For in vitro propagation by improved method using liquid medium and cotton buttons combined with
shaking or using liquid medium and ventilative buttons (cellulose acetate) combined with shaking had increased
multiplication rate of protocorms (1.9 and 2.3 fol...
J. Sci. & Devel.,
Vol. 11, No.
7
:
917
-
925
T
p chí Khoa h
n 2013, t
p 11, s
7
:
917
-
925
www.hua.edu.vn
917
NHÂN GING
IN VITRO
LOÀI LAN BN ĐỊA
DENDROBIUM NOBILE
LINDL.
Vũ Ngc Lan
*
, Nguyễn Thị Lý Anh
Vin Sinh họcng nghiệp, Trưng Đại học Nông nghiệp Hà Ni
Email*: vnlan@hua.edu.vn
Ngày gi bài: 26.08.2013 Ngày chp nhận: 15.11.2013
TÓM TT
Nghiên cu nhân ging in vitro Lan Dendrobium nobile Lindl. (Thch hc) nhm mục đích để bo tn và phát trin
loài lan quý chi Hoàng tho, có giá tr thm m c liu cao, đang có nguy cơ tuyệt chng. Kết qu cho thy nguyên
liu s dng thích hp là qu lan 5 tháng tui; môi trường gieo ht là MS + (100ml ND + 10g saccharose + 6,0g
agar)/lít môi trường. Trong nhân in vitro kinh điển, môi trường nhân nhanh protocorm tối ưu là KC+ (100ml ND + 10g
saccharose + 6,0g agar)/lít; nhân nhanh cm chi tt nht là MS+ (100ml ND + 10g saccharose + 6,0g agar)/lít.
Trong nhân in vitro ci tiến: nuôi cy lng lc nút bông và lng lắc màng thoáng khí đã tăng hệ s nhân protocorm
đạt 1,9 và 2,3 ln so vi nhân in vitro kinh điển. Nuôi cấy đc thoáng khí giúp giảm 25% lượng saccharose b sung
vào môi trường và tăng h s nhân protocorm lên gp 1,4 ln so vi nuôi cấy kinh điển. Nhân nhanh cm chi bng
k thut bioreactor gim ½ thi gian nhân ging. Môi trưng tối ưu tạo cây hoàn chnh là RE+ (10g saccharozase +
0,5g THT)/lít, cường độ ánh sáng 2300lux.
T khóa: Dendrobium nobile Lindl., qu lan, nhân nhanh, protocorm.
In vitro Micropropagation of Wild Orchid Dendrobium nobile Lindl.
ABSTRACT
Studies of micropropagation of D. nobile Lindl. were conducted in order to conserve and increase the genetic
pool of this precious orchid species. The results showed that the suitable materials used for micropropagation were 5
month old seed capsules. The most suitable medium for germination and protocorm formation was MS + 100ml
coconut juice + 10g saccharose + 6.0g agar/liter. For in vitro propagation by traditional method, the optimal medium
for propagation of protocorms was KC + 100ml coconut juice + 10g saccharose + 6.0g agar/liter. The most
appropriate medium for rapid in vitro propagation of shoots was MS + 100ml coconut juice + 10g saccharose + 6.0g
agar/liter. For in vitro propagation by improved method using liquid medium and cotton buttons combined with
shaking or using liquid medium and ventilative buttons (cellulose acetate) combined with shaking had increased
multiplication rate of protocorms (1.9 and 2.3 fold in comparing with the control). The propagation using solid medium
with ventilation buttons reduced 25% of saccharose added to medium, and increased the multipliecation rate of
protocorms up to 1.4 fold in comparison with propagation by the classical method. Similarly, rapid in vitro propagation
using bioreactor redued the time of propagation by half. The most optimal medium used regenerating intact plants of
D. nobile was RE + 10g saccharose +0.5g activated carbon + 6.0g agar/liter combined with light intensity of 2300lux.
Keywords: Dendrobium nobile Lindl., seed capsules, propagation, protocorm.
1. ĐT VN Đ
Trên thế giới chi Lan Hoàng Tho
(Dendrobium) khoảng 1400 loài, chủ yếu
phân bố Đông Nam Á các đảo thuộc
Philippine, Malaysia, Indonesia, Papua New
Guinea, Đông Bc Australia. Ở Việt Nam có 107
loài và 1 thứ, phân bố ở các vùng núi t Bắc vào
Nam và trên một số đảo ven biển (Đào Thị
Thanh Vân, Đặng Thị Tố Nga, 2008). Tuy
nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, đến
nay nhiều loài đã btuyệt chủng hoặc bđe dọa
Kỹ thuật Ba cốt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật Ba cốt - Người đăng: Đào KiÊn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Kỹ thuật Ba cốt 9 10 978