Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật đặt ẩn phụ giải hệ phương trình

Được đăng lên bởi trymybestlg
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 335 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học TỔNG ÔN 2015 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG [0985.074.831]

Facebook: LyHung95

KĨ THUẬT SỬ DỤNG ẨN PHỤ GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH]
VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN
x+3
 2 = ( x + 3 y )( y − 1)

Ví dụ 1: [ĐVH]. Giải hệ phương trình 
2
 6 y − 7 + 4 − 2 x = 9 x + 16

8
Lời giải:
7

y ≥ ;x ≤ 2
ĐK: 
. Khi đó: PT (1) ⇔ x + 3 y − 3 ( y − 1) = 2 ( x + 3 y )( y − 1) .
6
 x + 3 y ≥ 0

Đặt u = x + 3 y ; v =

y − 1 ( u; v ≥ 0 )

Ta có u − 2uv − 3v = 0 ⇔ ( u + v )( u − 3v ) = 0 ⇒ u = 3v ⇔ x + 3 y = 9 y − 9 ⇔ x = 6 y − 9
2

2

Thay vào (2) ta có: 2 2 x + 4 + 4 2 − x = 9 x 2 + 16 ⇔ 4 ( 2 x + 4 ) + 16 − 16 x + 16 2 ( 4 − x 2 ) = 9 x 2 + 16

⇔ 8 ( 4 − x 2 ) + 16 2 ( 4 − x 2 ) = x 2 + 8 x . Đặt t = 2 ( 4 − x 2 ) ≥ 0 ta có: 4t 2 + 16t = x 2 + 8 x
 2t = x
⇔ ( 2t − x )( 2t + x + 8 ) = 0 ⇔ 
 2t = − x − 8 ( loai )
x ≥ 0
x
4 2
4 2 + 27
Với 2t = x ⇒ 2 ( 4 − x 2 ) = ⇔  2
⇔x=
⇒y=
2
3
18
9 x = 32

 4 x − 3 + y 3 − 4 y ( y + 1) = 5 + y

Ví dụ 2: [ĐVH]. Giải hệ phương trình 
3x + 1
= 3x + 1 + y
2 x + 1 +
x+ y

Lời giải:
y
≥
0


ĐK: 
3 . Khi đó đặt a = x + y ; b = 3 x + 1 ( a; b > 0 )
x
≥

4
b2
b
Ta có: PT ( 2 ) ⇒ b 2 − a 2 + = b ⇔ ( b − a )( b + a ) + ( b − a ) = 0
a
a
b

⇔ (b − a )  a + b +  = 0 ⇔ a = b ⇔ x + y = 3x + 1 ⇔ 2 x + 1 = y .
a

Khi đó thế vào PT(1) ta có: 4 x − 3 + ( 2 x + 1) − 4 ( 2 x + 1)( 2 x + 2 ) = 5 + 2 x + 1
3

⇔ 4 x − 3 + 8 x3 − 4 x 2 − 18 x − 12 = 2 x + 1 ⇔

2 ( x − 2)

4x − 3 + 2x + 1

+ ( x − 2 ) ( 8 x 2 + 12 x + 6 ) = 0

2


⇔ ( x − 2) 
+ 8 x 2 + 12 x + 6  = 0 ⇔ x = 2 ⇒ y = 5 .
 4x − 3 + 2x + 1

Vậy HPT có nghiệm duy nhất là ( x; y ) = ( 2;5) .

Tham gia trọn vẹn khóa TỔNG ÔN và LUYỆN ĐÊ tại MOON.VN để hướng đến kì thi THPT Quốc gia 2015

Khóa học TỔNG ÔN 2015 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG [0985.074.831]

(

Facebook: LyHung95

)

3 x + ( x + y ) 2 x − y + 2 = 9

Ví dụ 3: [ĐVH]. Giải hệ phương trình 
2
2
2 x + x + y + 2 = ( x + y ) ( x + 1) + 2 y − x + 1
Lời giải:
2 x − y ≥ 0

ĐK: 2 y − x + 1 ≥ 0 . Đặt a = 2 x − y ; b = x + y ta có: 3x = a 2 + b ( a ≥ 0 )
x + y ≥ 0

PT (1) ⇔ a 2 + b + b ( a + 2 ) = 9 ⇔ ( a 2 − 9 ) + b ( a + 3) = 0 ⇔ ( a + 3)( a + b − 3) = 0

⇔ a + b = 3 ⇔ 2 x − y + x + y = 3 thế vào PT(2) ta có:
2x − y −1
= ( x 2 + 1) 1 − 2 x − y
x + y + 2 y − x +1
2 x − y = 1
2x − y −1
1 − 2x + y
⇔
= ( x 2 + 1)
⇔ 2x − y = 1 ⇔ 
⇔ x = y =1
x + y + 2 y − x +1
1+ 2x − y
x + y = 2
Vậy hệ PT có nghiệm duy nhất là: x = y = 1 .

(

PT ( 2 ) ⇔ x + y − 2 y − x + 1 = (...
Khóa hc TNG ÔN 2015Thy ĐNG VIT HÙNG [0985.074.831] Facebook: LyHung95
Tham gia trn vn khóa TNG ÔN LUYN ĐÊ ti MOON.VN để hưng đến kì thi THPT Quc gia 2015
VIDEO BÀI GING và LI GII CHI TIT BÀI TP ch có ti website MOON.VN
Ví d 1: [ĐVH]. Gii h phương trình
( )( )
2
3
3 1
2
9 16
6 7 4 2
8
x
x y y
x
y x
+
= +
+
+ =
Li gii:
Đ
K:
7
; 2
6
3 0
y x
x y
+
. Khi đó:
( ) ( ) ( )( )
1 3 3 1 2 3 1
PT x y y x y y
+ = +
.
Đặt
(
)
u x y v y u v
= + =
Ta có
(
)
(
)
2 2
2 3 0 3 0 3 3 9 9 6 9
u uv v u v u v u v x y y x y
= + = = + = =
Thay vào (2) ta có:
( )
(
)
2 2 2
2 2 4 4 2 9 16 4 2 4 16 16 16 2 4 9 16
x x x x x x x
+ + = + + + + = +
(
)
(
)
2 2 2
8 4 16 2 4 8
x x x x
+ = +
. Đặt
(
)
2
2 4 0
t x
=
ta có:
2 2
4 16 8
t t x x
+ = +
( )( )
( )
2
2 2 8 0
2 8
t x
t x t x
t x loai
=
+ + =
= −
V
i
( )
2
2
0
4 2 4 2 27
2 2 4
2 3 18
9 32
x
x
t x x x y
x
+
= = = =
=
Ví d 2:
[ĐVH].
Gi
i h
ph
ươ
ng trình
( )
3
4 3 4 1 5
3 1
2 1 3 1
x y y y y
x
x x y
x y
+ + = +
+
+ + = + +
+
Li gii:
Đ
K:
0
3
4
y
x
. Khi đó đặt
(
)
; 3 1 ; 0
a x y b x a b
= + = + >
Ta có:
( ) ( )( ) ( )
2
2 2
2 0
b b
PT b a b b a b a b a
a a
+ = + + =
( )
0 3 1 2 1
b
b a a b a b x y x x y
a
+ + = = + = + + =
.
Khi
đ
ó th
ế
vào PT(1) ta có:
( ) ( )( )
3
4 3 2 1 4 2 1 2 2 5 2 1
x x x x x
+ + + + = + +
(
)
( )
( )
3 2 2
2 2
4 3 8 4 18 12 2 1 2 8 12 6 0
4 3 2 1
x
x x x x x x x x
x x
+ = + + + + =
+ +
( )
2
2
2 8 12 6 0 2 5
4 3 2 1
x x x x y
x x
+ + + = =
=
+ +
.
V
y HPT có nghi
m duy nh
t là
(
)
(
)
; 2;5
x y = .
KĨ THUẬT SỬ DỤNG ẨN PHỤ GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Thy Đặng Vit Hùng [ĐVH]
Kỹ thuật đặt ẩn phụ giải hệ phương trình - Trang 2
Kỹ thuật đặt ẩn phụ giải hệ phương trình - Người đăng: trymybestlg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kỹ thuật đặt ẩn phụ giải hệ phương trình 9 10 694