Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật giải hệ phương trình , bất phương trình

Được đăng lên bởi Cậu Nhók Ít Nói
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 420 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học KĨ THUẬT GIẢI HỆ PT, BẤT PT – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: Lyhung95

CHINH PHỤC ĐIỂM 9 TRONG KÌ THI THPT QUỐC GIA 2016 – P4
Thầy Đặng Việt Hùng – Moon.vn
VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN
1
4
 1
+
=
 2
y −1
2 x2 + 2 y
Ví dụ 1. [ĐVH]: Giải hệ phương trình  x + 1

2
3
 y − 2 x + ( y − 2 ) ( x − 2 ) = 4
Lời giải:
y >1
1 1
2 2
ĐK:  2
. Đặt a = x 2 + 1; b = y − 1 ta có + =
a b
a 2 + b2
x + y > 0

4
1 1
1 1
2 2
a + b ≥ a + b
Mặt khác với a; b > 0 ⇒ 
⇒ + ≥
. Dấu đẳng thức xảy ra ⇔ a = b > 0
a 2 + b2
 2a 2 + 2b 2 ≥ ( a + b ) a b


(

)

Khi đó: x 2 = y − 2 thế vào PT(2) ta có x 2 − 2 x + 3 x 2 x 2 − 2 = 2, (1)
Do x = 0 không phải là nghiệm nên ta có: (1) ⇔ x − 2 + 3 x −

(1) ⇒ t 3 + t − 2 = 0 ⇔ t = 1 ⇒ x −

2 2
2
= . Đặt t = 3 x − ta có:
x x
x

 x = −1 ⇒ y = 3
2
=1⇔ 
x
x = 2 ⇒ y = 6

Vậy nghiệm của hệ phương tình ( x; y ) = {( −1;3) ; ( 2; 6 )}

Ví dụ 2. [ĐVH]: Giải bất phương trình

x + 2 + x 2 − x − 2 ≤ 3x − 2

Lời giải:
ĐK: x ≥

⇔

2
(*). Khi đó (1) ⇔ x + 2 − 3 x − 2 + x 2 − x − 2 ≤ 0
3

2 ( x − 2)
x + 2 − 3x + 2
+ ( x + 1)( x − 2 ) ≤ 0 ⇔ ( x + 1)( x − 2 ) −
≤0
x + 2 + 3x − 2
x + 2 + 3x − 2

2


⇔ ( x − 2)  x + 1 −
≤0
x + 2 + 3x − 2 

Với x ≥

2
2
2
⇒ x +1−
≥ +1−
3
x + 2 + 3x − 2 3

(2)

2
2
+2 +0
3

Do đó ( 2 ) ⇔ x − 2 ≤ 0 ⇔ x ≤ 2. Kết hợp với (*) ta được

=

10 − 3 6
> 0.
6

2
≤ x ≤ 2 thỏa mãn.
3

2 
Vậy (1) có nghiệm là T =  ; 2  .
3 

(

Ví dụ 3. [ĐVH]: Giải bất phương trình 4 ( x + 1) < ( 2 x + 10 ) 1 − 2 x + 3
2

)

2

Lời giải:
Tham gia các khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán tại MOON.VN để đạt điểm số cao nhất trong kì thi THPT Quốc gia 2016!

Khóa học KĨ THUẬT GIẢI HỆ PT, BẤT PT – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

( 2 x + 10 )(1 − 2 x − 3)
3
2
ĐK: x ≥ − (*). Khi đó (1) ⇔ 4 ( x + 1) <
2
2
1+ 2x + 3

(

⇔ 4 ( x + 1) <
2

8 ( x + 5 )( x + 1)

(1 +

x +1 ≠ 0

⇔
 1 + 2 x + 3

(

)

2

2x + 3

)

2

2

2

)

(

⇔ ( x + 1) 1 + 2 x + 3
2

Facebook: Lyhung95

)

2

< 2 ( x + 1) ( x + 5 )
2

 x ≠ −1
⇔
< 2 ( x + 5)
2 x + 4 + 2 2 x + 3 < 2 x + 10

 x ≠ −1
 x ≠ −1
 x ≠ −1

⇔
⇔
⇔ 3
 2 x + 3 < 3 0 ≤ 2 x + 3 < 9
− 2 ≤ x < 3
Kết hợp với (*) ta được x ≠ −1 và −

3
≤ x < 3 thỏa mãn.
2

 3 
Vậy (1) có nghiệm là T =  − ;3  \ {−1} .
 2 
 2 x ( x − y ) + 2 y ( 4 y − x ) = x + 2 y
Ví dụ 4. [ĐVH]: Giải hệ phương trình 
( x + 2 y + 3 ) 5 − 2 y + ( 3 x − 4 y − 9 ) 2 x − 1 + x = 2 y
Lời giải:
2 x ( x − y ) ≥ 0

2 y ( 4 y − x ) ≥ 0
Điều kiện: 
5 − 2 y ≥ 0, 2 x − 1 ≥ 0
 x ≥...
Khóa hc
KĨ THUT GII H PT, BT PT
– Thy
ĐẶNG VIT HÙNG
Facebook: Lyhung95
Tham gia các khóa Luyn thi trc tuyến môn Toán ti MOON.VN để đt đim s cao nht trong kì thi THPT Quc gia 2016!
CHINH PHỤC ĐIỂM 9 TRONG KÌ THI THPT QUỐC GIA 2016 – P4
Thy Đặng Vit Hùng – Moon.vn
VIDEO BÀI GING và LI GII CHI TIT CÁC BÀI TP ch có ti website MOON.VN
Ví d 1. [ĐVH]: Gii h phương trình
( )
( )
2 2
2
3
1 1 4
1
1 2 2
2 2 2 4
y
x x y
y x y x
+ =
+ +
+ =
Li gii:
ĐK:
2
1
0
y
x y
>
+ >
. Đặt
2
a x b y
= + =
ta có
2 2
1 1 2 2
a b
a b
+ =
+
Mt khác vi
( )
2 2
2 2
1 1 4
1 1 2 2
; 0
2 2
a b a b
a b
a b
a b
a b a b
+
+
> +
+
+ +
. Du đẳng thc xy ra
0
a b
= >
Khi
đ
ó:
2
2
x y
=
th
ế
vào PT(2) ta có
(
)
( )
2 2 2
3
2 2 2, 1
x x x x + =
Do
0
x
=
không ph
i là nghi
m nên ta có:
( )
3
2 2
1 2x x
x x
+ =
.
Đặ
t
3
2
t x
x
=
ta có:
( )
3
1 3
2
1 2 0 1 1
2 6
x y
t t t x
x y
x
= −
=
+ = =
=
=
=
V
y nghi
m c
a h
ph
ươ
ng tình
(
)
(
)
(
)
{
}
; 1;3 ; 2;6
x y =
Ví d 2. [ĐVH]:
Gi
i b
t ph
ươ
ng trình
2
2 2 3 2
x x x x
+ +
Li gii:
Đ
K:
2
3
x
(*). Khi
đ
ó
(
)
2
1 2 3 2 2 0
x x x x
+ +
( )( ) ( )( )
(
)
2 2
2 3 2
1 2 0 1 2 0
2 3 2 2 3 2
x
x x
x x x x
x x x x
+ +
+ + +
+ + + +
( )
2
2 1 0
2 3 2
x x
x x
+
+ +
(2)
V
i
2 2 2 2 10 3 6
1 1 0.
3 3 6
2 3 2 2
2 0
3
x x
x x
+ + = >
+ +
+ +
Do đó
(
)
2 2 0 2.
x x
Kết hp vi (*) ta được
2
2
3
x
tha mãn.
Vy (1) có nghim là
2
;2 .
3
T
=
Ví d 3. [ĐVH]:
Gi
i b
t ph
ươ
ng trình
( ) ( )
(
)
2
2
4 1 2 10 1 2 3
x x x+ < + +
Li gii:
Kỹ thuật giải hệ phương trình , bất phương trình - Trang 2
Kỹ thuật giải hệ phương trình , bất phương trình - Người đăng: Cậu Nhók Ít Nói
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kỹ thuật giải hệ phương trình , bất phương trình 9 10 482