Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật lập karyotype

Được đăng lên bởi an-binh
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 7584 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÁC KỸ THUẬT DI TRUYỀN TẾ BÀO

Bäü män Di truyãö n Y ho üc

Muûc tiãu:
1

Trç nh baìy âæ åüc  c aïc  kyî thuáût tro ng  
láûp karyo type  thæ åìng  qui.

2

Trç nh  baìy  âæ åüc   c aïc   kyî  thuáût  FIS H  vaì 
S KY tro ng  phán tê c h nhiãùm s àõ c  thãø .

3

Kãø   âæ åüc   mäüt  s äú  danh  phaïp  c å  baín 
âæ åüc  s æ í duûng  âãø  mä taí karyo type .

KYΠTHUÁÛT LÁÛP KARYOTYPE

CAÏC TÃÚ BAÌO ÂÆÅÜC S ÆÍ DUÛNG LÁÛP 
KARYOTYPE

Tãú baìo  
lympho

Tãú baìo  næ åïc  äúi (15­17 

Ng uyãn baìo  s åüi (da)

Tãú baìo  tua rau (11­14 

GIAI ÂOAÛN TÃÚ BAÌO THÊCH HÅÜP ÂÃØ 
LÁÛP KARYOTYPE

Tãú baìo  ng uyãn phán:
Kyì g iæ îa (me taphas e )
Kyì g iæ îa s åïm (pro me taphas e )

CAÏC BÆÅÏC KYΠTHUÁÛT LÁÛP KARYOTYPE

1. Nuäi c áúy tãú baìo
2. Thu ho aûc h
3. Laìm tiãu baín
4. Nhuäüm bàng
5. Xãúp bäü NS T, 
âaïnh g iaï

CAÏC BÆÅÏC LÁÛP KARYOTYPE TÆÌ 
TÃÚ BAÌO LYMPHO MAÏU NGOAÛI VI
1.

2.

Nuäi  c áúy:  mäi  træ åìng   nuäi  c áúy,  c o ï  PHA 
(phyto he mag g lutinin) kê c h thê c h ng uyãn phán.
Thu ho aûc h:
Ng æ ìng  phán baìo  åí kyì g iæ îa: Co lc e mide  
S äúc  nhæ åüc  træ ång  tãú baìo : KCl, Citrat natri
Cäú âë nh tãú baìo : Carno y

3.

4.

5.

Laìm  tiãu  baín:  Nho í  tiãu  baín,  âãø   khä  vaì  c äú  âë nh 
tuäø i.
Nhuäüm  bàng :  Thäng   thæ åìng   laì  bàng   G  ho àûc   bàng  
R
Xãúp  bäü  NS T:  c huûp  aính  c uûm  NS T  kyì  g iæ îa,  xãúp 

KARYOTYPE VÅÏI KYΠTHUÁÛT NHUÄÜM THÆÅÌNG

NHUÄÜM BÀNG Q
Nhuäüm bàò ng  
Quinac rine .
Quan s aït dæ åïi 
KHV huyình 
quang .
Hæ îu ê c h tro ng  
phán biãût Y 
våïi c aïc  NS T 
nho ïm D, E, G.

NHUÄÜM BÀNG C
Xæí lyï tiãu baín
bàòng Ba(OH)2
Nhuäüm Giemsa
Âaïnh giaï vuìng
dë nhiãùm sàõc
caûnh tám âäüng
Xaïc âënh NST 2
tám
Nháûn daûng caïc
âa hçnh cuía NST 1,
9, 16, Y

NHUÄÜM BÀNG G
Xæ í lyï tryps in
Nhuäüm Gie ms a
Hiãûn nay âæ åüc  
duìng  phäø  biãún 
nháút.

NHUÄÜM BÀNG R (re ve rs e  band)
Xæ í lyï 
pho s phate  
no ïng  vaì 
nhuäüm Gie ms a
Co ìn c o ï 
phæ ång  phaïp 
huyình quang .
Âaïnh g iaï máút 
âo aûn, c huyãø n 
âo aûn liãn quan 
âáö u táûn 
c uìng .

YÏ NGHÉA CUÍA CAÏC BÀNG G
         BÀNG ÂÁÛM
        BÀNG NHAÛT
 Vuìng  g iaìu AT
 Vuìng  g iaìu GC
 Máût âäü g e ne  
 Máût âäü g e ne  c ao
tháúp
 Taïi baín s åïm 
 Taïi baín muäün
 Vuìng  nhiãùm s àõ c  
 Vuìng  dë  nhiãùm 
thæ ûc  
s àõ c
(e uc hro matin)
(he te ro c hro matin)
BÀNG R COÏ YÏ NGHÉA NGÆÅÜC LAÛI VÅÏI 
BÀNG G

KARYOTYPE VÅÏI ÂÄÜ PHÁN GIAÍI CAO
NHUÄÜM BÀNG G

XÃÚP BÄÜ NS T BÀÒNG PHÁÖN MÃÖM CHUYÃN 
DUÛNG

ÆU ...
CÁC KỸ THUẬT DI TRUYỀN TẾ BÀO
Bäü män Di truyãön Y hoüc
Kỹ thuật lập karyotype - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật lập karyotype - Người đăng: an-binh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Kỹ thuật lập karyotype 9 10 953