Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật lên men các sản phẩm truyền thống

Được đăng lên bởi tri-vo
Số trang: 167 trang   |   Lượt xem: 4786 lần   |   Lượt tải: 29 lần
KYÕ THUAÄT LEÂN MEN THÖÏC PHAÅM COÅ TRUYEÀN
VIEÄT NAM VAØ CAÙC NÖÔÙC TRONG VUØNG

1

NOÄI DUNG
1.

Men gioáng
1.1. Men röôïu – Men thuoác baéc (Vieät Nam)
1.2. Men röôïu – Ragi (Indonesia)
1.3. Men röôïu Look pang (Thaùi Lan)
1.4. Men Meju (Trieàu Tieân)
1.5. Men Murcha (Nepal, Aán Ñoä, Bhutani)
1.6. Men Naruk, Koja (Trieàu Tieân)

2.

Caùc loaïi baùnh traùng ngoït, côm röôïu
2.1. Baùnh traùng ngoït – Brem (Indonesia)
2.2. Côm röôïu neáp – Tap ketan (Indonesia)
2.3. Côm röôïu khoai mì – Tape ketela (Indonesia)
2.4. Côm röôïu neáp – Tapai pulut (Malaysia)
2.5. Côm röôïu khoai mì – Tapai ubi (Malaysia)
2.6. Côm röôïu neáp – Khaomak (Thaùi Lan)

3.

Tempe/tempeh vaø caùc saûn phaåm cuøng loaïi
3.1. Baùnh khoâ döøa leân men – Dage (Indonesia)
3.2. Baùnh khoâ ñaäu phoäng leân men – Oncom hitam (Indonesia)
3.3. Baùnh khoâ ñaäu phoäng leân men – Oncom merah (Indonesia)
3.4. Ñaäu huõ leân men – Oncom merah bogor (Indonesia)
3.5. Tempeh (Malaysia)
3.6. Tempeh (Singapore)
3.7. Tempe – Benguk (Indonesia)
3.8. Tempe – Gembus (Indonesia)
3.9. Tempe – Kecipir (Indonesia)
3.10. Tempe – Kedelai ( Indonesia)
3.11. Tempe – Koro pedang (Indonesia)
3.12. Tempe – Lamtoro (Indonesia)

4.

Miso vaø caùc saûn phaåm cuøng loaïi
4.1. Miso Hishiho (Nhaät)
4.2. Miso Koma (Nhaät)
4.3. Miso Kome kara (Nhaät)
4.4. Miso Mame (Nhaät)
4.5. Miso (Philippines)
4.6. Miso Mugi (Nhaät)
4.7. Tao chiew (Thaùi Lan)

2

5.

Natto vaø caùc saûn phaåm cuøng loaïi
5.1. Natto – Hama (Nhaät)
5.2. Natto – Itohiki (Nhaät)
5.3. Thua nao (Thaùi Lan)

6.

Töông vaø caùc saûn phaåm cuøng loaïi
6.1. Töông ñaëc – Doenjang (Trieàu Tieân)
6.2. Töông ñaëc – Kochujang (Trieàu Tieân)
6.3. Tao si (Singapore)
6.4. Töông – Tauco cair (Indonesia)
6.5. Töông ñaëc – Tauco padat (Indonesia)
6.6. Tau si (Philippines)
6.7. Töông (Vieät Nam)

7.

Nöôùc chaám
7.1. Ce iew (Thaùi Lan)
7.2. Nöôùc töông Kanjang (Trieàu Tieân)
7.3. Nöôùc töông – Kecap asin (Indonesia)
7.4. Töông ngoït – Kecap manis (Indonesia)
7.5. Nöôùc töông – Tau vu (Malaysia)
7.6. Nöôùc töông – Koikuchi shoyu (Nhaät)
7.7. Nöôùc töông – Saishikomi shoyu (Nhaät)
7.8. Nöôùc töông – Shiro shoyu (Nhaät)
7.9. Nöôùc töông – Soya sauce (Singapore)
7.10. Nöôùc töông – Tamari-shoyu (Nhaät)
7.11. Nöôùc töông Toyo (Philippines)
7.12. Nöôùc töông – Ushukuchi shoyu (Nhaät)

8.

Döa quaû muoái
1.1. Döa muoái – Atchara (Philippines)
1.2. Kim chi – Baechoo (Trieàu Tieân)
1.3. Kim chi – Dongchimi (Trieàu Tieân)
1.4. Döa muoái (Vieät Nam)
1.5. Döa muoái – Gundruk (Nepal)
1.6. K...
KYÕ THUAÄT LEÂN MEN THÖÏC PHAÅM COÅ TRUYEÀN
VIEÄT NAM VAØ CAÙC NÖÔÙC TRONG VUØNG
1
Kỹ thuật lên men các sản phẩm truyền thống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật lên men các sản phẩm truyền thống - Người đăng: tri-vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
167 Vietnamese
Kỹ thuật lên men các sản phẩm truyền thống 9 10 630