Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật môi trường

Được đăng lên bởi dinhhongngoc051193
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 1939 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

PHẦN I: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
VỀ SINH THÁI VÀ MÔI TRƯỜNG
I - Khái niệm về sinh thái, môi trường và tài nguyên
1.1.Sinh thái
a)KN: +Sinh thái là mối quan hệ tương hỗ giữa 1 quần thể sinh vật với môi trường.
+Hệ sinh thái là mối quan hệ giữa các quần thể sinh vật với môi trường
b)Thành phần của hệ sinh thái:2 nhóm
Các chất vô cơ: C, N, O2, CO2, H2O…
+Thành phần vô sinh:

Các chất hữu cơ: dầu mỏ, protein, lipit, gluxit, mùn,
xenlulozơ, tinh bột…
Điều kiện khí hậu: to, ánh sáng, độ ẩm và các yếu
tố vật lí khác

+Thành phần hữu sinh:tp có sự sinh trưởng và phát triển




SV có khả năng tự tổng hợp các chất vô cơ đơn giản: TVật đơn bào(tảo), vi khuẩn cố định
đạm
SV không có khả năng tự tổng hợp
Vi khuẩn có khả năng phân hủy, chuyển hóa các hợp chất hữu cơ
c)Chức năng của hệ sinh thái:
-Là đơn vị cơ sở tự nhiên, là thực tế tồn tại trong không gian và thời gian. Nó gồm các SV
sống, đk tự nhiên, các mối tương tác giữa SV và MT.
d)Vòng tuần hoàn vật chất
-Các chất có trong MT được SV hấp thụ, chuyển từ SV này sang SV khác, cuối cùng lại trở
về MT.
e)Cân bằng sinh thái
-Là trạng thái ổn định, trong đó các thành phần sinh thái ở đk cân bằng tương đối và cấu trúc
của hệ không bị thay đổi.
-Cân bằng sinh thái trong tự nhiên luôn tồn tại ở trạng thái động, SV có bản năng luôn phải tự
điều chỉnh để thích nghi với MT.
f)Yếu tố sinh thái
-KN: SV luôn chịu tác động của các yếu tố MT, yếu tố đó là yếu tố sinh thái
1

-PL: +Yếu tố vô sinh: là các đk khí hậu t o,độ ẩm, ánh sáng, tia năng lượng, áp suất khí
quyển… tạo nên đk sống cho SV và ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự tồn tại và phát
triển của chúng.
+Yếu tố sinh vật:tác động của các SV lên nhau, thể hiện bằng các mối quan hệ:cộng
sinh, kí sinh, cạnh tranh, đối kháng.
+Yếu tố nhân tạo: các hoạt động của con người trong các lĩnh vực: công nghiệp, nông
nghiệp, giao thông, sinh hoạt…
g)Ô nhiễm và xử lí ô nhiễm
-Ô nhiễm: là hiện tượng do hoạt động của con ngưới dẫn đến sự thay đổi các yếu tố sinh thái
ra ngoài giới hạn sinh thái của cá thể, quần thể và quần xã.
-Xử lí ô nhiễm: là đưa các yếu tố sinh thái trở về giới hạn sinh thái của cá thể, quần thể và
quần xã. Cần biết được cấu trúc, chức năng của hệ sinh thái và nguyên nhân làm cho các yếu
tố sinh thái vượt ra ngoài giới hạn thích ứng.
-Các yếu tố ảnh hưởng:
+Bản chất của đối tượng gây ô nhiễm, đối tượng ô nhiễm
+Nguồn gốc sinh ra chất gây ô nhiễm, ví trí
+Kinh phí
1.2.Môi trường
a) KN
-Là tập hợp tất cả các thành phần của thế giới vật chất ...
KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
PHẦN I: NHỮNG KI NIỆM BẢN
VỀ SINH THÁI VÀI TRƯỜNG
I - Khái niệm về sinh thái, môi trường và tài nguyên
1.1.Sinh thái
a)KN: +Sinh thái là mối quan hệ tương hỗ giữa 1 quần thể sinh vật với môi trường.
+Hệ sinh thái là mối quan hệ giữa các quần thể sinh vật với môi trường
b)Thành phần của hệ sinh thái:2 nhóm
+Thành phần vô sinh:
+Thành phần hữu sinh:tp có sự sinh trưởng và phát triển
SV có khả năng tự tổng hợp các chất vô cơ đơn giản: TVật đơn bào(tảo), vi khuẩn cố đnh
đạm
SV không có khả năng tự tổng hợp
Vi khuẩn có khả năng phân hủy, chuyển hóa các hợp chất hữu cơ
c)Chức năng của hệ sinh thái:
-Là đơn vị sở tự nhiên, thực tế tồn tại trong không gian thời gian. gồm các SV
sống, đk tự nhiên, các mối tương tác giữa SV và MT.
d)Vòng tuần hoàn vật chất
-Các chất trong MT được SV hấp thụ, chuyển từ SV này sang SV khác, cuối ng lại trở
về MT.
e)Cân bằng sinh thái
-Là trạng thái ổn định, trong đó các thành phần sinh thái ở đk cân bằng tương đối và cấu trúc
của hệ không bị thay đổi.
-Cân bằng sinh thái trong t nhiên luôn tồn tại ở trạng thái động, SV có bản năng luôn phải tự
điều chỉnh để thích nghi với MT.
f)Yếu tố sinh thái
-KN: SV luôn chịu tác động của các yếu tố MT, yếu tố đó là yếu tố sinh thái
1
Các chất vô cơ: C, N, O
2
, CO
2
, H
2
O…
Các chất hữu cơ: dầu mỏ, protein, lipit, gluxit, mùn,
xenlulozơ, tinh bột…
Điều kiện khí hậu: t
o
, ánh sáng, độ ẩm các yếu
tố vật lí khác
Kỹ thuật môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật môi trường - Người đăng: dinhhongngoc051193
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Kỹ thuật môi trường 9 10 441