Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật thiết kế cơ khí

Được đăng lên bởi Nguyen Van Danh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1051 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
HỘI THI TAY NGHỀ NGÀNH DẦU KHÍ LẦN III - 2013

NGHỀ
KỸ THUẬT THIẾT KẾ CƠ KHÍ
Thời gian: 5 – 6 giờ

Vũng Tàu, 2013

Hội Thi Tay Nghề Năm 2013 – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

I.
1.1.

Đề thi
Dữ liệu cung cấp
Đề thi cung cấp các nội dung / tập tin sau đây:
 2013_TP05_M1.doc
 Bản in của tất cả các chi tiết đã được kết xuất

1.2.

Giới thiệu
Công ty của bạn đã mua các bản vẽ của mô hình hộp giảm tốc bánh răng hành tinh

(Planetary Gear). Họ lên kế hoạch mô hình hóa một mẫu thử nghiệm của hộp giảm tốc bánh
răng hành tinh để họ có thể kiểm tra và sau đó sản xuất.
1.3.

Mô tả đề thi và các nhiệm vụ
Sau khi thí sinh đã xem lại các bản vẽ, các dữ liệu đã được cung cấp, thí sinh phải:
 Tạo mô hình chi tiết (Part);
 Tạo mô hình lắp ráp cụm chi tiết máy/tổng thể (Sub Assembly/Assembly);
 Tạo mô hình phân rã cụm chi tiết máy/toàn bộ cơ cấu (Explode);
 Kết xuất các bản vẽ 2D của chi tiết, lắp ráp, phân rã (Part, Assembly, Explode
Drawing).

1.4.

Hướng dẫn thí sinh
Dựa vào bản vẽ chi tiết đã cung cấp và lắp ráp :
 Xây dựng lại tất cả chi tiết theo các bản vẽ đã cho. Lưu chúng theo tên trên bản
vẽ.
 Bổ sung, hiệu chỉnh các kích thước còn thiếu hoặc chưa chính xác của các chi tiết
sao cho phù hợp.
 Gán tính chất vật liệu theo thông tin đã được cung cấp trên bản vẽ.
 Lắp ráp các chi tiết đã mô hình hóa thành nô hình lắp ráp của hộp bánh răng hành
tinh (RPL 000) với 4 cụm lắp ráp (RPL 003, RPL 014, RPL 015, RPL 016).

1.5.

Kết xuất các bản vẽ
 Bản vẽ 2D chi tiết RPL 010 trên khổ giấy A3 tỷ lệ 1:1 bao gồm tất cả các kích
thước, dung sai kích thước, dung sai hình học, vật liệu, khối lượng chi tiết.
 Tạo ra bản vẽ 2D lắp ráp (Assembly Drawing) cho 4 cụm lắp ráp (RPL 003, RPL
014, RPL 015, RPL 016), mỗi cụm trên một bản vẽ khổ giấy A3 riêng biệt. Đánh

Đề thi nghề: Kỹ thuật thiết kế cơ khí

Trang 2

Hội Thi Tay Nghề Năm 2013 – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

số chi tiết và tạo bảng kê chi tiết, bảng kê chi tiết có 4 cột, ITEM, QTY, PART
NUMBER và MATERIAL.
 Tạo ra bản vẽ 3D phân rã (hình chiếu trục đo_Isometric Explode View Drawing)
cho 4 cụm lắp ráp (RPL 003, RPL 014, RPL 015, RPL 016), mỗi cụm trên một
bản vẽ khổ giấy A3 riêng biệt. Đánh số chi tiết và tạo bảng kê chi tiết, bảng kê
chi tiết có 4 cột, ITEM, QTY, PART NUMBER và MATERIAL.
 Tạo bản vẽ 2D lắp ráp tổng thể hộp giảm tốc bánh răng hành tinh (RPL 000.idw
Planetary Gear Unit) trên khổ giấy A1. Đánh số chi tiết và tạo bảng kê chi tiết,
bảng kê chi tiết có 4 cột, ITEM, QTY, PART NUMBER v...
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
HỘI THI TAY NGHỀ NGÀNH DẦU KHÍ LẦN III - 2013
NGHỀ
KỸ THUẬT THIẾT KẾ CƠ KHÍ
Thời gian: 5 6 giờ
Vũng Tàu, 2013
Kỹ thuật thiết kế cơ khí - Trang 2
Kỹ thuật thiết kế cơ khí - Người đăng: Nguyen Van Danh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kỹ thuật thiết kế cơ khí 9 10 61