Ktl-icon-tai-lieu

Landing gear design

Được đăng lên bởi largehadron
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chapter 9
Landing Gear Design
Mohammad Sadraey
Daniel Webster College

Table of Contents
Chapter 9 ....................................................................................................................................................... 3
Landing Gear Design .................................................................................................................................... 3
9.1. Introduction ........................................................................................................................................ 3
9.2. Design Requirements and Design Flowchart ..................................................................................... 4
9.3. Landing Gear Configuration .............................................................................................................. 7
9.3.1. Single Main ................................................................................................................................. 8
9.3.2. Bicycle ........................................................................................................................................ 9
9.3.3. Tail-gear ...................................................................................................................................... 9
9.3.4. Tricycle ..................................................................................................................................... 11
9.3.5. Quadricycle ............................................................................................................................... 11
9.3.6. Multi-bogey............................................................................................................................... 12
9.3.7. Releasable Rail.......................................................................................................................... 12
9.3.8. Skid ........................................................................................................................................... 12
9.3.9. Seaplane Landing Device.......................................................................................................... 12
9.3.10. Human Leg.............................................................................................................................. 14
9.3.11. Landing Gear Configuration Selection Process ...................................................................... 15
9.3.12. Landing Gear Attachm...
1
Chapter 9
Landing Gear Design
Mohammad Sadraey
Daniel Webster College
Table of Contents
Chapter 9 ....................................................................................................................................................... 3
Landing Gear Design .................................................................................................................................... 3
9.1. Introduction ........................................................................................................................................ 3
9.2. Design Requirements and Design Flowchart ..................................................................................... 4
9.3. Landing Gear Configuration .............................................................................................................. 7
9.3.1. Single Main ................................................................................................................................. 8
9.3.2. Bicycle ........................................................................................................................................ 9
9.3.3. Tail-gear ...................................................................................................................................... 9
9.3.4. Tricycle ..................................................................................................................................... 11
9.3.5. Quadricycle ............................................................................................................................... 11
9.3.6. Multi-bogey ............................................................................................................................... 12
9.3.7. Releasable Rail .......................................................................................................................... 12
9.3.8. Skid ........................................................................................................................................... 12
9.3.9. Seaplane Landing Device .......................................................................................................... 12
9.3.10. Human Leg .............................................................................................................................. 14
9.3.11. Landing Gear Configuration Selection Process ...................................................................... 15
9.3.12. Landing Gear Attachment ....................................................................................................... 15
9.4. Fixed, Retractable, or Separable Landing Gear ............................................................................... 16
9.5. Landing Gear Geometry .................................................................................................................. 19
9.5.1. Landing Gear Height ................................................................................................................. 19
9.5.2. Wheel Base ............................................................................................................................... 23
9.5.3. Wheel Track .............................................................................................................................. 26
9.6. Landing Gear and Aircraft Center of Gravity .................................................................................. 34
9.6.1. Tipback and Tipforward Angles Requirements ........................................................................ 34
9.6.2. Take-off Rotation Requirement ................................................................................................ 35
9.7. Landing Gear Mechanical Subsystems/Parameters ........................................................................ 41
9.7.1. Tire Sizing ................................................................................................................................. 42
9.7.2. Shock Absorber ......................................................................................................................... 42
Landing gear design - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Landing gear design - Người đăng: largehadron
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Landing gear design 9 10 747