Ktl-icon-tai-lieu

Leveled Science Readers GK List

Được đăng lên bởi Đinh Thủy Tiên
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 237 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SCOTT FORESMAN – Leveled Science Readers (Kindergarten)
Content leveled readers teach science concepts, vocabulary, and reading skills – at
each student’s reading level – and allow students to read and explore the wonders
of nonfiction. Leveled science readers deliver science content to help address the
individual needs of all students. They reinforce reading skills and strategies while
promoting science understanding.
These leveled science readers are not included in the leveled readers series already
posted. Kindergarten leveled science reader pdfs have six double pages. Each
reader is a richly illustrated, self-contained little book.
(9 BOOKS)
K.1 Needs of Plants and Animals (Life Science)
K.2 Growing and Changing (Life Science)
K.3 Plants and Animals All Around (Life Science)
K.5 Weather and Seasons (Earth Science)
K.6 Matter (Physical Science)
K.7 Heat and Light (Physical Science)
K.8 How Things Move (Physical Science)
K.9 Day and Night (Space and Technology)
K.10 How Things Work (Space and Technology)
Nội dung san bằng độc giả dạy các khái niệm khoa học, từ vựng và các kỹ năng đọc - ở trình độ đọc của
mỗi học sinh - và cho phép học sinh đọc và khám phá những kỳ quan của hư cấu. Độc giả khoa học
chững cung cấp nội dung khoa học để giúp giải quyết các nhu cầu cá nhân của tất cả các sinh viên. Họ
củng cố các kỹ năng và chiến lược đọc đồng thời thúc đẩy sự hiểu biết khoa học.
Các độc giả khoa học san bằng không được bao gồm trong các độc giả loạt san bằng đã được đăng. Mẫu
giáo san bằng file PDF đọc khoa học có sáu trang đôi. Mỗi người đọc là một đa dạng về minh họa, khép
kín cuốn sổ nhỏ.
(9 SÁCH)
Nhu cầu K.1 thực vật và động vật (Khoa học đời sống)
K.2 Trồng và thay đổi (Khoa học đời sống)
Cây K.3 và Động vật All Around (Khoa học Đời sống)
K.5 thời tiết và các mùa (Khoa học Trái đất)
K.6 Chất (Vật lý)
K.7 nhiệt và ánh sáng (Vật lý)
K.8 Làm thế nào Những điều Di chuyển (Vật lý)
K.9 ngày và đêm (không gian và công nghệ)
K.10 Làm thế nào điều làm việc (không gian và công nghệ)

...
SCOTT FORESMAN – Leveled Science Readers (Kindergarten)
Content leveled readers teach science concepts, vocabulary, and reading skills – at
each student’s reading level – and allow students to read and explore the wonders
of nonfiction. Leveled science readers deliver science content to help address the
individual needs of all students. They reinforce reading skills and strategies while
promoting science understanding.
These leveled science readers are not included in the leveled readers series already
posted. Kindergarten leveled science reader pdfs have six double pages. Each
reader is a richly illustrated, self-contained little book.
(9 BOOKS)
K.1 Needs of Plants and Animals (Life Science)
K.2 Growing and Changing (Life Science)
K.3 Plants and Animals All Around (Life Science)
K.5 Weather and Seasons (Earth Science)
K.6 Matter (Physical Science)
K.7 Heat and Light (Physical Science)
K.8 How Things Move (Physical Science)
K.9 Day and Night (Space and Technology)
K.10 How Things Work (Space and Technology)
Nội dung san bằng độc giả dạy các khái niệm khoa học, từ vựng và các kỹ năng đọc - ở trình độ đọc của
mỗi học sinh - và cho phép học sinh đọc và khám phá những kỳ quan của hư cấu. Độc giả khoa học
chững cung cấp nội dung khoa học để giúp giải quyết các nhu cầu cá nhân của tất cả các sinh viên. Họ
củng cố các kỹ năng và chiến lược đọc đồng thời thúc đẩy sự hiểu biết khoa học.
c độc giả khoa học san bằng không được bao gồm trong các độc giả loạt san bằng đã được đăng. Mẫu
giáo san bằng file PDF đọc khoa học có sáu trang đôi. Mỗi người đọc là một đa dạng về minh họa, khép
kín cuốn sổ nhỏ.
(9 SÁCH)
Nhu cu K.1 thực vật và động vật (Khoa học đời sống)
K.2 Trồng và thay đổi (Khoa học đời sống)
y K.3 và Động vật All Around (Khoa học Đời sống)
K.5 thời tiết và các mùa (Khoa học Trái đất)
K.6 Chất (Vật lý)
K.7 nhiệt và ánh sáng (Vật lý)
K.8 Làm thế nào Những điều Di chuyển (Vật lý)
K.9 ngày và đêm (không gian và công nghệ)
K.10 Làm thế nào điều làm việc (không gian và công nghệ)
Leveled Science Readers GK List - Người đăng: Đinh Thủy Tiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Leveled Science Readers GK List 9 10 601