Ktl-icon-tai-lieu

lí lượng tử

Được đăng lên bởi Đỗ Thị Xuân Thảo
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1160 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 5
Lý thuyết lượng tử của nguyên tử
hydro

1

Phổ nguyên tử Hydro
©The McGraw-Hill Companies. Permission required for reproduction or display

2

PHÖÔNG TRÌNH SCHRÖDINGER
• Mục tiêu: Giải phương trình schrödinger để
tìm ra hàm , xác định trạng thái của hạt vi mô
• Mỗi  ứng với một ORBITAL — vùng không gian tìm
thấy electron.
•  không mô tả chính xác vị trí của electron.
• 2 cho biết xác suất tìm thấy electron tại một vị trí xác
định.
3

PHÖÔNG TRÌNH SCHRÖDINGER
• Phương trình Schrödinger đối với electron năng
lượng E chuyển động trong nguyên tử hydro
theo không gian 3 chiều:
2

2

2

      2me
 2  2  2  E  U   0
2
x
y
z

2

e
U
4 0 r

4

z

= góc giữa hình chiếu của vectơ bán kính trên mặt
phẳng (Oxy) và trục +x = góc phương vị,
P

x = r sin cos
y = r sin sin
z = r cos



r
z

0
y


x

y
x
Hình 5.1

r = chiều dài vectơ bán kính từ O đến điểm P

 = góc giữa vectơ bán kính và trục +z = góc không gian,

5

PHÖÔNG TRÌNH
SCHRÖDINGER
• Phương trình Schrödinger đối với electron năng
lượng E trong hệ tọa độ cầu.
2
H 
2me r 2

  2  
1  

r

sin

 



r

r
sin









1  2  e2 1


 2
2 
 sin     4 0 r

Thay hàm sóng  ( r , , )  R ( r )() ()
 2

2
2
m
r
e


  2  
1  

 r

 sin 

 r  r  sin   

1  2  e2


 2
2 
 sin     4 0

1
 R  ER
r
6

PHƯƠNG TRÌNH SCHRÖDINGER
• Sử dụng phương pháp tách biến ta thu được 3
phương trình vi phân theo 3 thành phần:
2

d 
2
 m 
2
d

(5.7)

1 d 
d 
m2

 sin 
  2     (  1)
sin  d 
d  sin 
1 d  2 dR  2me
R
r
  2  E  U (r )  R   (  1) 2
2
r dr  dr  
r

(5.10)

(5.11)
7

PHÖÔNG TRÌNH
SCHRÖDINGER
các kết quả trong cơ lượng tử ta

• Dựa vào
có thể so sánh
mômen động lượng quỹ đạo với phần góc trong phương trình
Schrödinger :

d 2
2
 m 
2
d

(5.7)

với

2

  
  
2
ˆ
  2    
   Lz 
 i  
  
2

2

ml được gọi là số lượng tử quỹ đạo, là những số nguyên có thể âm,
dương hay bằng không

1 im
 (m ) 
e
2

m  0,  1,  2,.....
8

PHÖÔNG TRÌNH
SCHRÖDINGER

• Phương trình (5.10) là phương trình trị riêng của bình phương
toán tử mômen động lượng quỹ đạo :
1 d 
d 
m2

 sin 
  2     (  1)
sin  d 
d  sin 

(5.10)

Đặt: z = cos. Khi đó phương trình (5.10) trở thành


m2 
d 
2 d 
(1  z )
   (  1) 
  0


dz 
dz  
z 
Nghiệm của phương trình vi phân thỏa mãn hàm Legendre
2
d
P
dP
2
(...
1
Chương 5
Lý thuyết lượng tca nguyên t
hydro
lí lượng tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lí lượng tử - Người đăng: Đỗ Thị Xuân Thảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
lí lượng tử 9 10 542