Ktl-icon-tai-lieu

Lí thuyết sinh học

Được đăng lên bởi Ann Tườngg
Số trang: 174 trang   |   Lượt xem: 592 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LYÙ THUYEÁT SINH HOÏC
1
http://giasutamviet.com
Dòp may chæ coù ôû nhöõng trí tueä chuyeân caàn
Haõy coá gaéng cho ñeán khi naøo khoâng coøn coù theå coá gaéng ñöôïc nöõa
CHÖÔNG I
SINH THAÙI HOÏC
Caâu 1 : Moâi tröôøng vaø nhaân toá sinh thaùi laø gì? Döïa treân cô sôû aûnh höôûng cuûa nhieät ñoä leân ñôøi
soáng sinh vaät, haõy trình baøy quy luaät giôùi haïn sinh thaùi vaø neâu leân yù nghóa cuûa noù ñoái vôùi saûn
xuaát noâng nghieäp.
Traû lôøi :
1. Moâi tröôøng vaø nhaân toá sinh thaùi :
- Moâi tröôøng laø nôi soáng cuûa sinh vaät, bao goàm taát caû caùc nhaân toá voâ sinh vaø höõu sinh
taùc ñoäng tröïc tieáp, hoaëc giaùn tieáp leân söï toàn taïi, söï phaùt trieån vaø sinh saûn cuûa sinh
vaät. Coù 4 loaïi moâi tröôøng phoå bieán : ñaát, nöôùc, khoâng khí vaø sinh vaät.
- Nhaân toá sinh thaùi laø caùc nhaân toá voâ sinh vaø höõu sinh cuûa moâi tröôøng. Coù 3 nhoùm
nhaân toá sinh thaùi
Nhaân toá voâ sinh nhö nhieät ñoä, aùnh saùng, ñoä aåm ...
Nhaân toá höõu sinh bao goàm moïi taùc ñoäng cuûa sinh vaät khaùc leân cô theå sinh vaät.
Nhaân toá con ngöôøi bao goàm moïi taùc ñoäng tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp cuûa con ngöôøi
leân cô theå sinh vaät.
2. Aûnh höôûng cuûa nhieät ñoä leân ñôøi soáng sinh vaät vaø quy luaät giôùi haïn sinh thaùi :
a. Aûnh höôûng cuûa nhieät ñoä leân ñôøi soáng sinh vaät :
- Moãi loaøi sinh vaät coù moät giôùi haïn chòu ñöïng veà nhieät ñoä ôû moâi tröôøng soáng.
Thí duï : Caù roâ phi ôû nöôùc ta cheát ôû nhieät ñoä 5,6
0
C vaø 42
0
C, phaùt trieån thuaän lôïi
nhaát ôû nhieät ñoä 30
0
C.
Nhieät ñoä 5,6
0
C laø giôùi haïn döôùi.
Nhieät ñoä 42
0
C laø giôùi haïn treân.
Nhieät ñoä 30
0
C laø ñieåm cöïc thuaän, ôû nhieät ñoä naøy caù roâ phi phaùt trieån
maïnh nhaát.
- Töø 5,6
0
C ñeán 42
0
C goïi laø giôùi haïn chòu ñöïng hay giôùi haïn sinh thaùi veà nhieät ñoä
cuûa caù roâ phi ôû Vieät Nam.
b. Quy luaät giôùi haïn sinh thaùi :
- Moãi loaøi sinh vaät coù moät giôùi haïn sinh thaùi ñaëc tröng veà moãi nhaân toá sinh thaùi.
3. YÙ nghóa cuûa quy luaät giôùi haïn sinh thaùi :
- Khi xaùc ñònh cô caáu vaät nuoâi, caây troàng cho töøng vuøng thì phaûi caên cöù vaøo ñaëc ñieåm
khí haäu, ñaát ñai cuûa vuøng ñoù ñeå löïa choïn ñöôïc loaïi caây, con gioáng thích hôïp nhaát.
- Trong vieäc di nhaäp, thuaàn hoùa caùc gioáng vaät nuoâi, caây troàng cuõng phaûi caên cöù vaøo
ñaëc ñieåm ñaát ñai, khí haäu cuûa vuøng ñeå sao cho gioáng ñöôïc ñöa tôùi coù nhöõng ñieàu
Lí thuyết sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lí thuyết sinh học - Người đăng: Ann Tườngg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
174 Vietnamese
Lí thuyết sinh học 9 10 230