Ktl-icon-tai-lieu

Li thuyết vô cơ 2013 trong đề thi ĐHCĐ

Được đăng lên bởi Kim Dung Tran
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 202 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Họ tên………………………………….Lớp 12 …. LÍ THUYẾT TỔNG HỢP 2013
Câu 1: Hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là:
A. Na2CO3 và HCl.
B. Na2CO3 và Na3PO4. C. Na2CO3 và Ca(OH)2. D. NaCl và Ca(OH)2.
Câu 2: Phương pháp trao đổi ion được dùng để làm mềm nước cứng nào :
A. nước cứng vĩnh cửu
B. nước cứng tạm thời . C. nước cứng toàn phần D. Tất cả các loại nước cứng
Câu 3: Trường hợp không xảy ra phản ứng hóa học là
0
0
A. 3O2 + 2H2S
 t
 t
2H2O + 2SO2.



A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

FeS + 2HCl.



t0

C. O3 + 2KI + H2O
2KOH + I2 + O2.
D. Cl2 + 2NaOH
NaCl + NaClO + H2O.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Trong công nghiệp, kim loại Al được điều chế bằng phương pháp điện phân Al 2O3 nóng chảy.
B. Al(OH)3 phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch KOH.
C. Trong tự nhiên Al chỉ tồn tại ở dạng đơn chất D. Trong các pứng hóa học, kl Al chỉ đóng vai trò chất khử.
Câu 5: Cho dãy các chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3. Số chất trong dãy tác dụng với lượng
dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa là: A. 5. B. 4.
C. 1. D. 3.
Câu 6 : Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO ) .
32
(b) Cho FeS vào dung dịch HCl. (c) Cho Si vào dung dịch NaOH đặc. (d) Cho dung dịch AgNO vào dung dịch NaF.
3
(e) Cho Si vào bình chứa khí F . (f) Sục khí SO vào dung dịch H S.
2
2
2
Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra phản ứng là A. 5. B. 3. C. 6.
D. 4.
Caâu 7: Baûn chaát cuûa aên moøn hoaù hoïc vaø aên moøn ñieän hoaù gioáng vaø khaùc nhau laø:
Gioáng laø caû 2 ñeàu phaûn öùng vôùi dung dòch chaát ñieän li, khaùc laø coù vaø khoâng coù phaùt sinh doøng ñieän.
Gioáng laø caû 2 ñeàu laø söï aên moøn, khaùc laø coù vaø khoâng coù phaùt sinh doøng ñieän.
Gioáng kaø caû 2 ñeàu phaùt sinh doøng ñieän, khaùc laø chæ coù aên moøn hoaù hoïc môùi laø quaù trình oxi hoaù khöû.
Gioáng laø caû 2 ñeàu laø quaù trình oxi hoaù khöû, khaùc laø coù vaø khoâng coù phaùt sinh doøng ñieän.
Caâu 8: Caùch li kim loaïi vôùi moâi tröôøng laø moät trong nhöõng bieän phaùp choáng aên moøn kim loaïi. Caùch laøm naøo sau ñaây
thuoäc veà phöông phaùp naøy:
Phuû moät lôùp sôn, vecni leân kim loaïi.
Maï moät lôùp kim loaïi( nhö crom, niken) leân kim loaïi.
Toaï moät lôùp maøng hôïp chaát hoaù hoïc beàn vöõng leân kim loaïi( nhö oxit kim loaïi, photphat kim loaïi).
A, B, C ñeàu thuoäc phöông phaùp treân.
Caâu 9:Cho 1 luoàng khí H2 dö laàn löôït ñi qua caùc oáng maéc noái tieáp ñöïng caùc oxit nung noùng nhö hình veõ sau:

1

2

3

CaO
CuO
Al2O3
ÔÛ oán...
1 2 3 4 5
Họ tên………………………………….Lớp 12 …. LÍ THUYẾT TỔNG HỢP 2013
Câu 1: Hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là:
A.
Na
2
CO
3
và HCl. B. Na
2
CO
3
và Na
3
PO
4
.
C. Na
2
CO
3
và Ca(OH)
2
. D. NaCl và Ca(OH)
2
.
Câu 2: Phương pháp trao đổi ion được dùng để làm mềm nước cứng nào :
A.
nước cứng vĩnh cửu B. nước cứng tạm thời .
C.
nước cứng toàn phần
D. Tất cả các loại nước cứng
Câu 3: Trường hợp không xảy ra phản ứng hóa học là
A. 3O
2
+ 2H
2
S
0
t

2H
2
O + 2SO
2
. B. FeCl
2
+ H
2
S
0
t

FeS + 2HCl.
C. O
3
+ 2KI + H
2
O
0
t

2KOH + I
2
+ O
2
. D. Cl
2
+ 2NaOH
0
t

NaCl + NaClO + H
2
O.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Trong công nghiệp, kim loại Al được điều chế bằng phương pháp điện phân Al
2
O
3
nóng chảy.
B. Al(OH)
3
phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch KOH.
C. Trong tự nhiên Al chỉ tồn tại ở dạng đơn chất D. Trong các pứng hóa học, kl Al chỉ đóng vai trò chất khử.
Câu 5: Cho dãy các chất: NH
4
Cl, (NH
4
)
2
SO
4
, NaCl, MgCl
2
, FeCl
2
, AlCl
3
. Số chất trong dãy tác dụng với lượng
dư dung dịch Ba(OH)
2
tạo thành kết tủa là: A. 5. B. 4. C. 1. D. 3.
Câu 6: Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO
3
)
2
.
(b) Cho FeS vào dung dịch HCl. (c) Cho Si vào dung dịch NaOH đặc. (d) Cho dung dịch AgNO
3
vào dung dịch NaF.
(e) Cho Si vào bình chứa khí F
2
. (f) Sục khí SO
2
vào dung dịch H
2
S.
Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra phản ứng là A. 5. B. 3. C. 6. D. 4.
Caâu 7: Baûn chaát cuûa aên moøn hoaù hoïc vaø aên moøn ñieän hoaù gioáng vaø khaùc nhau laø:
A) Gioáng laø caû 2 ñeàu phaûn öùng vôùi dung dòch chaát ñieän li, khaùc laø coù vaø khoâng coù phaùt sinh doøng ñieän.
B) Gioáng laø caû 2 ñeàu laø söï aên moøn, khaùc laø coù vaø khoâng coù phaùt sinh doøng ñieän.
C) Gioáng kaø caû 2 ñeàu phaùt sinh doøng ñieän, khaùc laø chæ coù aên moøn hoaù hoïc môùi laø quaù trình oxi hoaù khöû.
D) Gioáng laø caû 2 ñeàu laø quaù trình oxi hoaù khöû, khaùc laø coù vaø khoâng coù phaùt sinh doøng ñieän.
Caâu 8: Caùch li kim loaïi vôùi moâi tröôøng laø moät trong nhöõng bieän phaùp choáng aên moøn kim loaïi. Caùch laøm naøo sau ñaây
thuoäc veà phöông phaùp naøy:
A) Phuû moät lôùp sôn, vecni leân kim loaïi.
B) Maï moät lôùp kim loaïi( nhö crom, niken) leân kim loaïi.
C) Toaï moät lôùp maøng hôïp chaát hoaù hoïc beàn vöõng leân kim loaïi( nhö oxit kim loaïi, photphat kim loaïi).
D) A, B, C ñeàu thuoäc phöông phaùp treân.
Caâu 9:Cho 1 luoàng khí H
2
dö laàn löôït ñi qua caùc oáng maéc noái tieáp ñöïng caùc oxit nung noùng nhö hình veõ sau:
CaO CuO Al
2
O
3
Fe
2
O
3
Na
2
O
ÔÛ oáng naøo coù phaûn öùng xaûy ra: A. OÁng 1, 2, 3. B. OÁng 2, 3, 4. C. OÁng 2, 4, 5. D. OÁng 2, 4.
Caâu 10: Tieán haønh thí nghieäm nhö hình veõ.Ñoùng khoùa K cho neon saùng roài suïc töø töø khí CO
2
vaøo nöôùc voâi trong cho
tôùi dö CO
2
.Hoûi ñoä saùng cuûa boùng neon thay ñoåi nhö theá naøo?
A. Saùng daàn leân.
B. Môø daàn ñi sau ñoù vaãn chaùy môø môø.
C. Môø daàn ñi roài saùng daàn leân.
D. Môø daàn ñi roài sau ñoù taét haún.
Câu 11: Tính chaát naøo neâu döôùi nay sai khi noùi veà 2 muoái NaHCO
3
vaø Na
2
CO
3
?
A. Caû 2 ñeàu deã bò nhieät phaân. B.Caû 2 ñeàu taùc duïng vôùi axit maïnh giaûi phoùng khí CO
2
.
C.Caû 2 ñeàu bò thuûy phaân taïo moâi tröôøng kieàm. D.Chæ coù muoái NaHCO
3
taùc duïng vôùi kieàm.
Câu 12: Cho dãy các chất: FeO, Fe(OH)
2
, FeSO
4
, Fe
3
O
4
, Fe
2
(SO
4
)
3
, Fe
2
O
3
. Số chất trong dãy bị oxi hóa khi tác dụng với
dung dịch HNO
3
đặc, nóng là: A. 3. B. 5. C. 4 D. 6
Li thuyết vô cơ 2013 trong đề thi ĐHCĐ - Trang 2
Li thuyết vô cơ 2013 trong đề thi ĐHCĐ - Người đăng: Kim Dung Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Li thuyết vô cơ 2013 trong đề thi ĐHCĐ 9 10 932