Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử kính thiên van

Được đăng lên bởi Ngọc Tân
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 914 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1

LỊCH SỬ KÍNH THIÊN VĂN
và CÁC PHÁT KIẾN THIÊN VĂN

1. Từ "Ống kính ma thuật" của Lippershey...
Cũng như nhiều phát minh lớn vào thời cổ và trung đại , kính thiên văn được sáng chế ra
qua một sự kiện tình cờ may mắn. Đến cuối thế kỷ 16 đầu thế kỷ 17, việc chế tạo kính mắt
đã trở thành phổ biến đã là điều kiện thuận lợi cho việc ra đời của kính thiên văn.
Một cơ hội may mắn đã đến với Hans Lippershey (15701619) là một nhà chế tạo kính mắt sống tại Middelburg,
Hà Lan. Vào năm 1608, con trai Hans Lippershey, trong
khi nghịch các kính mắt của bố, đã phát hiện ra và báo
cho bố biết có thể nhìn thấy tháp chuông nhà thờ gần
hơn, thậm chí thấy cả mấy con chim đang nấp dưới gác
chuông qua 2 kính mắt. Thay vì “đét” vào mông chú
nhóc nghịch ngợm, Lippershey đã cùng “nghịch” với con
trai.
Hans Lippershey đã nghiên cứu cẩn thận và phát hiện ra
2 kính mắt thích hợp đặt thẳng hàng nhau ở một khoảng
cách nào đó, thật sự có tác dụng “kéo gần” lại những vật
ở rất xa.
Từ hôm đó, bỏ quên công việc hàng ngày, ông lao vào
thử nghiệm nhiều loại kính, nhiều kiểu kết hợp khác nhau và cuối cùng đã chế tạo thành
công chiếc” kính nhìn xa” đầu tiên của nhân loại. Chiếc kính được gọi là “Chiếc ống ma
thuật của Lippershey” đã nhanh chóng nổi tiếng khắp châu Âu.
Nhưng ông không nhận được bằng sáng chế vì người đồng nghiệp cũng là hàng xóm gần
gũi của ông ,Zacharias Janssen, khiếu nại là mình đã làm được ống kính như vậy từ trước
đó 4 năm.,năm 1604 ! Sau đó vài tuần, Jacob Metius ở Alkmaar cũng đòi quyền sở hữu
sáng chế này. Chính quyền TP Middelburg tuyên bố không xác định được quyền sở hữu
sáng chế cho ai cả vì cho là kết cấu ống kính quá đơn giản, rất dễ bị “copy” :
Ống kính gồm chỉ 2 thấu
kính, một thấu kính lồi
hướng về vật quan sát và một
thấu kính lõm đặt sát mắt. Độ
phóng đại đạt khoảng 3 đến 5
lần. Bạn hãy thử hình dung
nó làm việc ra sao qua bản vẽ
này !
Với ngôn ngữ vật lý phổ

Bản phác thảo cổ nhất mà người ta được biết của Ống
kính Lippershey trong một lá thư viết vào tháng 8 năm
1609

2
thông hiện đại thì nguyên lý làm việc của nó như thế này :
Thấu kính hội tụ (lồi) hướng về phía vật quan sát ở rất xa sẽ cho một ảnh thật nhỏ hơn và
ngược chiều với vật tại tiêu diện của nó. Thấu kính này được gọi là vật kính.
Thấu kính phân kỳ (lõm) được chỉnh vị trí sao cho ảnh cho bởi vật kính sẽ nằm đúng tiêu
diện vật của nó. Khi đó mắt đặt sau kính sẽ thấy ảnh ảo cùng chiều với góc nhìn lớn hơn .
Kính này được gọi là thị kính.
Độ phóng đại của kính sẽ bằng f1 (tiêu cự vật kính) / f2 (...
1
LCH S KÍNH THIÊN VĂN
và CÁC PHÁT KIN THIÊN VĂN
1. T "ng kính ma thut" ca Lippershey...
Cũng như nhiu phát minh ln vào thi c trung đi , kính thiên văn được sáng chế ra
qua mt s kin tình c may mn. Đến cui thế k 16 đu thế k 17, vic chế to kính mt
đã tr thành ph biến đã là điu kin thun li cho vic ra đi ca kính thiên văn.
Mt cơ hi may mn đã đến vi Hans Lippershey (1570-
1619) là mt nhà chế to kính mt sng ti Middelburg,
Hà Lan. Vào năm 1608, con trai Hans Lippershey, trong
khi nghch các kính mt ca b, đã phát hin ra và báo
cho b biết có th nhìn thy tháp chuông nhà th gn
hơn, thm chí thy c my con chim đang np dưới gác
chuông qua 2 kính mt. Thay vì “đét” vào mông chú
nhóc nghch ngm, Lippershey đã cùng “nghch” vi con
trai.
Hans Lippershey đã nghiên cu cn thn và phát hin ra
2 kính mt thích hp đt thng hàng nhau mt khong
cách nào đó, tht s có tác dng “kéo gn” li nhng vt
rt xa.
T hôm đó, b quên công vic hàng ngày, ông lao vào
th nghim nhiu loi kính, nhiu kiu kết hp khác nhau và cui cùng đã chế to thành
công chiếc” kính nhìn xa” đu tiên ca nhân loi. Chiếc kính được gi là “Chiếc ng ma
thut ca Lippershey” đã nhanh chóng ni tiếng khp châu Âu.
Nhưng ông không nhn được bng sáng chế vì người đng nghip cũng là hàng xóm gn
gũi ca ông ,Zacharias Janssen, khiếu ni là mình đã làm được ng kính như vy t trưc
đó 4 năm.,năm 1604 ! Sau đó vài tun, Jacob Metius Alkmaar cũng đòi quyn s hu
sáng chế này. Chính quyn TP Middelburg tuyên b không xác đnh được quyn s hu
sáng chế cho ai c vì cho là kết cu ng kính quá đơn gin, rt d b “copy” :
ng kính gm ch 2 thu
kính, mt thu kính li
hướng v vt quan sát và mt
thu kính lõm đt sát mt. Đ
phóng đi đt khong 3 đến 5
ln. Bny th hình dung
nó làm vic ra sao qua bn v
này !
Vi ngôn ng vt lý ph
Bn phác tho c nht mà người ta được biết ca ng
kính Lippershey trong mt lá thư viết vào tháng 8 năm
1609
Lịch sử kính thiên van - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lịch sử kính thiên van - Người đăng: Ngọc Tân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Lịch sử kính thiên van 9 10 231