Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử phương pháp đàm thoại

Được đăng lên bởi Nguyễn Kiều Oanh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 203 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.

Lịch sử nghiên cứu phương pháp đàm thoại
Có thể nói kiểu dạy học đàm thoại đã có từ thời Khổng Tử,
cách đây 2500 năm, rồi đến thời Socrate (469 – 399 TCN). Trong
lịch sử lí luận dạy học, phương pháp đàm thoại gắn liền với tên tuổi
của nhà Hi Lạp nổi tiếng Socrate. Socrate chống đối lại mọi kiểu dạy
học giáo điều và xây dựng một phương pháp dạy học độc đáo là sự
đàm thoại tranh luận.
Theo ông,người dạy đặt ra cho người học những “câu hỏi bẫy”,
dựa trên mâu thuẫn chứa đựng trong lời đáp của họ, người dạy dẫn
dắt họ tới chỗ tìm ra cái mâu thuẫn của chính bản thân người học và
từ đó người học có vẻ như tự lực tìm ra chân lí. Có thể nêu lên bản
chất của phương pháp:người dạy khéo léo dẫn dắt người học bằng
một hệ thống câu hỏi và câu trả lời, tự tìm ra chân lí chính họ vốn
mang trong mình mà không hay biết.
II. Cơ sở khoa học của phương pháp đàm thoại
1. Cơ

sở triết học Mác – Lênin
Triết học Mác – Lênin là cơ sở phương pháp luận của phương
pháp dạy học đàm thoại, nó quyết định phương hướnng pháp đg
chung của phương pháp đàm thoại. Nó giúp ta hiểu được đối tượng
của phương pháp này một cách sâu sắc, trang bị cho chúng ta
phương pháp nghiên cứu đúng đắn: xem xét các quá trình dạy học
đàm thoại trong mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, trong sự mâu
thuẫn và sự thống nhất, phát hiện những sự biến đổi số lượng dẫn tới
sự biến đổi về chất lượng…
Sau đây, chúng ta xem xét những luận diểm của chủ nghĩa Mác
– Lênin về ngôn ngữ và quá trình nhận thức có ảnh hưởng trực tiếp
đên phương pháp dạy học đàm thoại,:
a. “Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của loài
người”(Lênin). Không có ngôn ngữ, xã hội không thể tồn tại. Việc
nắm bản chất xã hội của ngôn ngữ cho phép chúng ta kết luận tính
chất có tính phương pháp. Nếu ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp,
tao đổi tư tưởng tình cảm thì nghiên cứu nó phải nghiên cứu hệ
thông hoạt động chức năng. Mục đích nghiên cứu ngôn ngữ trong

nhà trường là phải giúp cho học sinh có thể sử dụng ngôn ngữ làm
phương tiện sắc bén để giao tiếp. Vì vậy, phát triển lời nói là nhiệm
vụ quan trọng trong dạy học trong nhà trường. Phương pháp đàm
thoại là phương pháp rèn luyện cho học sinh khả năng ngôn ngữ tốt.
b. Ngôn ngữ luôn luôn gắn bó chặt chẽ với tư duy, “ Ngôn ngữ là hiện
thực trực tiếp của tư tưởng”(C.Mác). Ngôn ngữ là phương tiện của
nhận thức logic, lí tính. Chính trong các đơn vị và dạng thức ngôn
ngữ có sự khái quát hoá, trừu tượng hoá. Việc chiếm lĩnh ngôn ngữ
nhằm tạo ra những tiền đề phát triển tư duy. Từ đây người ta rút...
I. Lịch sử nghiên cứu phương pháp đàm thoại

 !!"#$%&#'()*+,-.,,/01#
234252678977:2;<=>
?'@A7%&#'(1&#'(BB2
;<CDE78977E24D
#'261
(F8G#'8HIJKLM
D'#>LN'D#27?'8L
:=OP#'L?'5KQ8<
8<R8D2DP#'251>2>KQ
S?'78977T8U2UL:8KV
EWBJ<#Q2DP#'255<B
'#PF'K%1
II. Cơ sở khoa học của phương pháp đàm thoại
1.Cơ sở triết học Mác – Lênin
#%X-A>294Y7897726?'789
77Z%37898=77
?'789771/[7'8\B8\
?'78977E44:#'K3['
78977>N[:TC(CUZ#P
#BZ'W7]E2L'#4D
L<4DBS7WH4DK%4B28\L=
4DK%<;S28\^
&'['C(CUH26?'?_'X
-A><;FH<Z#P6NQ8Y#D%7
>78977T
a.I/FH2789W'%7Z'#S?'2
8M)A>01FFHCEF$1`W
:KQSCE?'FH7U7['%265
S5789771/%FH2789W'%7
'88YPQP>N7Q>NW
FEN"1X]5>NFH#
Lịch sử phương pháp đàm thoại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lịch sử phương pháp đàm thoại - Người đăng: Nguyễn Kiều Oanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Lịch sử phương pháp đàm thoại 9 10 429