Ktl-icon-tai-lieu

LIÊN HỆ GIỮA TRỰC TÂM VÀ TÂM ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP

Được đăng lên bởi Con Chiên Ngoan Đạo
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 33 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LIÊN HỆ GIỮA TRỰC TÂM VÀ TÂM ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP
TAM GIÁC

( Đặng Hải Giang – GV: THCS Thị Trấn Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh )
Tính chất sau đây về trực tâm và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác có rất nhiều
ứng dụng trong việc giải các bài tập hình học.
Tính chất: “Khoảng cách từ một đỉnh tới trực tâm của một tam giác bằng hai lần
khoảng cách từ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đó đến cạnh nối hai đỉnh còn lại”(*)
Chứng minh:+) Xét trường hợp  ABC có 3 góc nhọn ( các trường
A
hợp khác tương tự ).
Gọi H là trực tâm, O là tâm đường tròn ngoại tiếp và I là hình
D
·
·
chiếu của O trên BC. Vẽ đường kính BD, suy ra: BAD
 BCD
 90o
 DA // CH và DC // AH; suy ra AHCD là hình bình hành
O
H
 AH = CD (1).
Tam giác BCD có OI là đường trung bình  CD = 2.OI (2).
C
B
Từ (1) và (2) suy ra AH = 2.OI (đpcm).
I
Bài tập áp dụng:
Bài 1: Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O;R). Gọi M,
N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, AC, AB. Chứng minh rằng các đường thẳng d 1 qua
M song song với OA; d 2 qua N song song với OB; d 3 qua P song song với OC cùng đi qua một
điểm.
A
Gợi ý: Theo tính chất (*) thì AH = 2.OM ( H là trực tâm
) lại có d1 song song OA nên dễ dàng nhận thấy d 1 đi qua trung
điểm I của AH. Từ đó ta chứng minh được OMHI là hình bình
I
hành  d1 đi qua trung điểm E của OH. Tương tự thì d 2 và d3
N
P
cùng đi qua điểm E.
O
Bài 2: Cho tam giác nhọn ABC có trực tâm là H. Chứng minh
H
E
rằng 9 điểm gồm chân ba đường cao; trung điểm ba cạnh và
trung điểm các đoạn HA, HB, HC cùng nằm trên một đường
C
M
B
D
tròn.
Gợi ý: Vẽ đường tròn (O;R) ngoại tiếp  ABC. Gọi D là
d1
chân đường cao vẽ từ A; I và M thứ tự là trung điểm của AH và
BC; IM cắt OH tại E (h.2). Từ tính chất (*) suy ra được AOMI
(h.2)
và IOMH là các hình bình hành.
1
1
1
1
Từ đó ta có: EI = EM = ED = MI = OA = R  D, M, I  ( E; R ). Chứng minh tương
2
2
2
2
1
tự thì 6 điểm còn lại cũng thuộc đường tròn ( E; R ).
2
B
Bài 3: Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O;R) có các
đường cao AN và CK ( N  BC; K  AB ). Đường tròn qua ba
M
điểm B, K, N cắt đường tròn (O;R) tại điểm thứ hai là M. Gọi I
J
là trung điểm của AC. Chứng minh IM  MB.
N
Gợi ý: Ta nhận thấy đường tròn ngoại tiếp  BKN nhận
O
BH làm đường kính ( với H là trực tâm của  ABC ) nên MH 
K
MB. Do đó để chứng minh IM  MB ta chỉ cần chứng minh M,
H
H, I thẳng hàng.
C
A
Mặt khác từ tính chất (*) suy ra OIHJ là hình bình hành (
I
với J là tâm đường tròn ngoại tiếp  BKN ) nên IH // OJ. Như
vậy ta chỉ cần chứng minh MH // OJ.
Để chứng minh...
LIÊN HỆ GIỮA TRỰC TÂM VÀ TÂM ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP
TAM GIÁC
( Đặng Hải Giang – GV: THCS Thị Trấn Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh )
Tính chất sau đây về trực m tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác rất nhiều
ứng dụng trong việc giải các bài tập hình học.
Tính chất: Khoảng cách từ một đỉnh tới trực tâm của một tam giác bằng hai lần
khoảng cách từ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đó đến cạnh nối hai đỉnh còn lại”(*)
Chứng minh:+) Xét trường hợp
ABC 3 góc nhọn ( các trường
hợp khác tương tự ).
Gọi H là trực tâm, O là tâm đường tròn ngoại tiếp và I là hình
chiếu của O trên BC. Vẽ đường kính BD, suy ra:
·
·
90
o
BAD BCD
DA // CH và DC // AH; suy ra AHCD là hình bình hành
AH = CD (1).
Tam giác BCD có OI là đường trung bình
CD = 2.OI (2).
Từ (1) và (2) suy ra AH = 2.OI (đpcm).
Bài tập áp dụng:
Bài 1: Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O;R). Gọi M,
N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, AC, AB. Chứng minh rằng các đường thẳng d
1
qua
M song song với OA; d
2
qua N song song với OB; d
3
qua P song song với OC cùng đi qua một
điểm.
Gợi ý: Theo tính chất (*) thì AH = 2.OM ( H là trực tâm
) lại có d
1
song song OA n dễ dàng nhận thấy d
1
đi qua trung
điểm I của AH. Từ đó ta chứng minh được OMHI là hình bình
hành
d
1
đi qua trung điểm E của OH. Tương t thì d
2
d
3
cùng đi qua điểm E.
Bài 2: Cho tam giác nhọn ABC trực tâm là H. Chứng minh
rằng 9 điểm gồm chân ba đường cao; trung điểm ba cạnh
trung điểm các đoạn HA, HB, HC cùng nằm trên một đường
tròn.
Gợi ý: Vẽ đường tròn (O;R) ngoại tiếp
ABC. Gọi D là
chân đường cao vẽ từ A; I và M thứ tự là trung điểm của AH và
BC; IM cắt OH tại E (h.2). Từ tính chất (*) suy ra được AOMI
và IOMH là các hình bình hành.
Từ đó ta có: EI = EM = ED =
1
2
MI =
1
2
OA =
1
2
R
D, M, I
( E;
1
2
R ). Chứng minh tương
tự thì 6 điểm còn lại cũng thuộc đường tròn ( E;
1
2
R ).
Bài 3: Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O;R) có các
đường cao AN CK ( N
BC; K
AB ). Đường tròn qua ba
điểm B, K, N cắt đường tròn (O;R) tại điểm thứ hai là M. Gọi I
là trung điểm của AC. Chứng minh IM
MB.
Gợi ý: Ta nhận thấy đường tròn ngoại tiếp
BKN nhận
BH làm đường kính ( với H là trực tâm của
ABC ) n MH
MB. Do đó đ chứng minh IM
MB ta chỉ cần chứng minh M,
H, I thẳng hàng.
Mặt khác từ tính chất (*) suy ra OIHJ là hình bình hành (
với J tâm đường tròn ngoại tiếp
BKN ) nên IH // OJ. N
vậy ta chỉ cần chứng minh MH // OJ.
Để chứng minh MH // OJ ta làm như sau:
Do JB = JM OB = OM
JO trung trực của MB; suy ra JO
MB. Mặt khác MH
MB
( vì M thuộc đường tròn đường kính BH ). Từ đó suy ra: MH // OJ.
Bài 4: Cho tứ giác ABCD nội tiếp (O;R). Gọi H
1
, H
2
, H
3
, H
4
th tự là trực tâm của các tam giác
ACD, BCD, ABD, ABC. Chứng minh rằng:
I
H
O
C
B
A
D
D
E
I
O
P
N
M
H
C
B
A
J
I
O
M
H
K
N
C
B
A
d
1
LIÊN HỆ GIỮA TRỰC TÂM VÀ TÂM ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP - Trang 2
LIÊN HỆ GIỮA TRỰC TÂM VÀ TÂM ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP - Người đăng: Con Chiên Ngoan Đạo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
LIÊN HỆ GIỮA TRỰC TÂM VÀ TÂM ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP 9 10 25