Ktl-icon-tai-lieu

Liên kết hóa học

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 4975 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Liª n kÕ t hã a hä c
Ch­¬ng III : liªn

kÕt ho¸ häc!

§1. Tæng quan vÒ liªn kÕt ho¸ häc
I. Ph©n tö vµ liªn kÕt hãa häc
Ph©n tö lµ h¹t vi m« ®¹i diÖ n cho chÊt vµ mang ®Çy ®ñ tÝ nh chÊt ho¸ häc cña chÊt. Trong
tù nhiªn ngoµ i c¸ c khÝ hiÕ m tå n t¹ i ë tr¹ ng th¸ i ph© n tö mét nguyªn tö, nguyªn tö cña c¸ c
nguyªn tè kh¸ c lu« n cã xu h­í ng kÕ t hîp víi nhau ®Ó t¹ o t¹ o ra ph© n tö cã hai hay nhiÒu
nguyªn tö . Sù kÕ t hî p nµ y nh» m ® ¹ t ® Õ n cÊ u tróc míi bÒn v÷ng h¬n, cã n¨ ng l­î ng thÊ p h¬n.
Ng­ ê i ta gä i sù kÕ t hîp gi÷a c¸c nguyªn tö lµ liªn kÕ t ho¸ hä c vµ nh­ vË y theo quan ® iÓ m
hiÖ n nay ph© n tö gåm mét sè cã giíi h¹n c¸ c h¹ t nh© n nguyªn tö vµ c¸ c electron t­ ¬ ng t¸c víi
nhau vµ ® ­ î c ph© n bè mé t c¸ ch x¸ c ® Þnh trong kh«ng gian t¹o thµnh mét cÊu tróc bÒn v÷ng.
Trong gi¸ o tr× nh nµ y, lÝ thuyÕ t tæng quan vÒ c¸ c lo¹ i liªn kÕ t hã a hä c ®­ î c x© y dù ng trªn thuyÕ t electron
hã a trÞ cña Lewis-Kossel-Langmuir mµ nÒn t¶ ng lµ qui t¾ c b¸ t tö. Tuy nhiªn, thuyÕ t nµ y cßn nhiÒu h¹ n chÕ do
kh« ng cho thÊ y b¶ n chÊ t c¸ c lo¹ i liªn kÕ t vµ chØ gi¶ i thÝ ch ®­ î c cÊ u t¹ o vµ tÝ nh chÊ t cña chÊ t trong mé t sè
tr­ ê ng hî p ® ¬ n gi¶ n... Do vË y, trong mé t sè lo¹ i liªn kÕ t, viÖ c gi¶ i thÝ ch sù h× nh thµ nh liªn kÕ t còng nh­ tÝ nh
chÊ t cña ph© n tö ® ­ î c kÕ t hî p ví i mé t sè lÝ thuyÕ t hiÖ n ® ¹ i h¬ n.

II. C¸c khuynh h­íng t¹o liªn kÕt ho¸ häc
1. Electron ho¸ trÞ
Electron ho¸ trÞ lµ electron cã kh¶ n¨ng tham gia t¹o liªn kÕ t ho¸ häc
C¸ c nguyªn tè nhã m A cã sè electron ho¸ trÞ b» ng sè electron líp ngoµ i cïng, c¸ c nguyªn
tè nhã m B cã sè electron ho¸ trÞ b» ng sè electron cã trong c¸ c ph© n líp (n-1)d vµ ns.
2.

C« ng thøc Lewis
C« ng thøc Lewis lµ lo¹ i c«ng thøc cho biÕ t sè electron ho¸ trÞ cña nguyªn tö , trong ® ã
h¹ t nh© n vµ c¸ c electron líp trong ®­î c biÓ u diÔ n b» ng kÝ hiÖ u hã a hä c cña nguyªn tè ,
cßn mç i electron hãa trÞ ®­îc biÓ u diÔ n b» ng mét dÊ u chÊ m (.) quanh nguyªn tö (cã ph© n
biÖ t gi÷ a electron cÆp ®«i vµ ®éc th© n). Mçi cÆp electron tham gia liªn kÕ t hoÆc tù do cßn
cã thÓ ®­ î c biÓ u diÔ n b» ng mé t ®o¹ n g¹ ch ngang (-)
VÝ dô :
IA
IIA
IIIA
IVA
VA
VIA
VIIA
VIIIA
.
.
.
..
..
Chu kú 2
Li .
: B.
:C
:N.
:O:
:F .
: Ne :
Be:
.

hoÆc
3.

.

ı B.

ı Be

ıC
.

..

.

.

−

−

ı N.

ıO ı

ı F.

ı Ne ı

.

Li .

..

.

.

.

−

−

C¸ c khuynh h­íng h× nh thµnh liªn kÕ t - Qui t¾ c b¸ t tö (Octet)
Nh­ trªn ®∙ nã i, sù h× nh thµ nh liªn kÕ t lµ nh» m ®¹ t cÊ u tróc bÒn v÷ng h¬n. Th...
Liª n kÕ t hã a hä c
Tr! ê ng chuyª n Lª QuÝ §« n - §µ ng 1
Ch!¬ng III :
liªn kÕt ho¸ häc!
§
1. Tæng quan vÒ liªn kÕt ho¸ häc
I. Ph©n tö vµ liªn kÕt hãa häc
Ph©n töt vi m« ®¹i diÖ n cho chÊt vµ mang ®Çy ®ñ tÝ nh chÊt ho¸c cña chÊt
. Trong
nhiªn ngoµ i c khÝ hiÕ m tån t¹ i ë tr¹ ng th¸ i ph© n töt nguyªn tö, nguyªn tö cña c¸ c
nguyªn tè kh¸ c lu«n cã xu h! íng kÕ t hîp víi nhau ®Ó o t¹ o ra ph© n tö hai hay nhiÒu
nguyªn tö. Sù t hîp nµ y nh» m ®¹ t ®Õ n cÊ u tróci bÒn v÷ng h¬n, cã ng l!îng thÊpn.
Ng! êi ta gäi
t hîp gi÷a c¸c nguyªn tö liªn kÕ t ho¸c
nh! y theo quan ® m
hiÖ n nay
ph©n töm t sè giíin c¸c h¹t nh©n nguyªn töc electron t! ¬ng t¸c víi
nhau vµ ®! îc ph©n bèt c¸ch x¸c ®Þnh trong kh«ng gian t¹o thµnh mét cÊu tróc bÒn v÷ng.
Trong gi¸ o tr× nh y, lÝ thuyÕ t tæng quan vÒ c¸ c l i liªn kÕ t hãa häc ®! îc x© y dùng trªn
thuyÕ t electron
a trÞ cña Lewis-Kossel-Langmuir
nÒn t ng lµ
qui t¾c b¸t tö
. Tuy nhiªn, thuyÕ t nµ y cßn nhiÒu h¹ n chÕ do
kh«ng cho t y n chÊt c¸ c lo¹ i liªn t chØ gi¶ i thÝ ch ®!îc cÊ u t¹ o vµ nh chÊ t cña chÊ t trong mét sè
tr! êng hîp ®¬n gi¶ n... Do vËy, trong mét l i liªn kÕ t, viÖ c gi¶ i thÝ ch sù h× nh thµ nh liªn kÕt còng nh! tÝ nh
chÊ t cña ph© n ®!îc kÕt hîpit lÝ thuyÕ t hiÖ n ®¹ i h¬n.
II. C¸c khuynh h!íng t¹o liªn kÕt ho¸ häc
1.
Electron h trÞ
Electron ho¸ trÞ lµ electron cã kh¶ng tham gia t¹o liªn kÕ t ho¸c
c nguyªn tè nhãm A cã electron ho¸ trÞ b» ng sè electron líp ngoµ i cïng, c¸ c nguyªn
nhãm B cã electron ho¸ trÞ b» ng sè electron cã trong c¸c ph© np
(n-1)d
ns
.
2.
ng thøc Lewis
ng thøc Lewis lµ lo¹ i c«ng thøc cho biÕ t sè electron ho¸ trÞ cña nguyªn tö, trong ®ã
t nh© n vµ c electron líp trong ®! îc biÓ u diÔ n b» ng kÝ hiÖ u hãa häc cña nguyªn tè ,
cßn mçi electron hãa trÞ ®! îc biÓ u diÔ n b» ng mét dÊ u chÊ m (.) quanh nguyªn tö (cã ph© n
biÖ t gi÷a electron cÆp ®«i vµ ®éc th© n). Mçi cÆp electron tham gia liªn kÕ t hoÆc tù do cßn
thÓ ®! îc biÓ u diÔ n b» ng mét ® n g¹ ch ngang (-)
:
IA IIA IIIA
IVA VA VIA
VIIA VIIIA
Chu kú 2
Li
.
e
B
:
:
B
.
:
.
.
C
:
.
.
.
N
:
.
.
O
: :
..
..
F
. :
..
..
Ne
:
hoÆc
Li
.
ı
e
B
ı
B
.
ı
.
.
C
ı
.
.
.
N
ı
.
.
O
ı
ı
F
.
ı
Ne
ı
3.
c khuynh h!íng h× nh thµnh liªn kÕ t - Qui t¾c b¸t tö (Octet)
Nh! trªn ® i, sù h× nh thµ nh liªn kÕ t lµ nh» m ®¹ t cÊ u tróc bÒn v÷ng h¬n. Thùc
cho thÊ y trong tù nhiªn c¸ c khÝ hiÕ m cã thÓ n t¹ i ë ng nguyªn tö do, ®iÒu nµ y cho
thÊ y cÊ u tróc nguyªn tö khÝ hiÕ m lµ t cÊ u tróc bÒn. Trªn c¬ y, ng! êi ta cho r» ng
khi tham gia liªn kÕ t ®Ó ®¹ t cÊ u tróc bÒn c¸ c nguyªn tö n ph¶ i lµ m cho líp cña
chóng cã u tróc gièng líp vá khÝ hiÕ m gÇ n kÒ. Cã hai gi¶ i ph¸ p ®¹ t ®Õ n cÊ u tróc nµ y
ng chung hoÆc trao ®æi c¸ c electron ho¸ trÞ.
Nh÷ng ®iÒu nãi trªn lµ i dung cña
qui t¾c b¸t tö
:
"Khi tham gia liªn kÕ t ho¸c c¸c
nguyªn tö khuynh h!íng hoÆc dïng chung electron hoÆc trao ®æi electron ®Ó ®¹t ®Õ n
u tróc bÒn cña khÝ hiÕ m bªn c¹nh víi 8 hoÆc 2 electron líp ngoµi cïng"
.
:
H.
+ .
..
..
Cl
:
H
:
..
..
Cl
:
H-Cl
Na.
+ .
..
..
Cl
:
Na
+
Cl
-
NaCl
(2ı8 ı1) (2 ı8 ı7) (2ı8) (2 ı8 ı8)
nNa.
nNa
+
+ ne
-
Liên kết hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Liên kết hóa học - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Liên kết hóa học 9 10 697