Ktl-icon-tai-lieu

liên kết hoán vị gen

Được đăng lên bởi Nuong My
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 102 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN
Câu 1: Cơ thể đem lai dị hợp 3 cặp gen trở lên nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng; nếu cơ thể đó
tự thụ phấn(hoặc tự giao phối) cho đời con 16 tổ hợp hoặc nếu kiểu gen đó lai phân tích cho tỉ lệ đời con
1:1:1:1...có thể suy ra cơ thể dị hợp đó có hiện tượng di truyền
A. độc lập.
B. tương tác gen.
C. liên kết không hoàn toàn.
D. liên kết hoàn toàn.
Câu 2: Một cơ thể chứa 3 cặp gen dị hợp khi giảm phân thấy xuất hiện 8 loại giao tử với số liệu sau:
ABD = ABd = abD =abd = 10 ; AbD = Abd = aBD = aBd = 190 . Kiểu gen của cơ thể đó là:
A. Aa

BD
bd

Bd
bD

B. Aa

C.

AB
Dd
ab

D.

Ab
Dd
aB

Câu 3: Trình tự các gen trên nhiễm săc thể có các tần số tái tổ hợp sau : A – B : 8 đơn vị bản đồ; A-C :
28 đơn vị bản đồ ; A-D : 25 đơn vị bản đồ; B- C: 20 đơn vị bản đồ; B – D: 33 đơn vị bản đồ là:
A. D – A – B – C.
B. A – B – C – D.
C. A – D – B – C.
D. B – A – D – C.
Câu 4: Cặp bố mẹ đem lai có kiểu gen AB/ab x Ab/aB. Hoán vị gen xảy ra ở 2 bên với tần số bằng nhau,
kiểu hình quả vàng, bầu dục có kiểu gen là ab/ab. Kết quả nào dưới đây phù hợp với tỉ lệ kiểu hình quả vàng,
bầu dục ở đời con?
A. 5,25%.
B. 7,29%.
C.12,25%.
D.16%.
Câu 5: Xét cá thể có kiểu gen:

Ab
Dd . Khi giảm phân hình thành giao tử xảy ra hoán vị gen với tần số 30%.
aB

Theo lý thuyết, tỷ lệ các loại giao tử AB D và aB d được tạo ra lần lượt là:
A. 6,25% và 37,5%
B. 15% và 35%.
C. 12,5% và 25%.
D. 7,5% và 17,5%.
Câu 6: Ở đậu, alen A quy định tính trạng cây cao, alen a quy định tính trạng cây thấp; alen B quy định quả
hình tròn; alen b quy định quả hình bầu dục. Tạp giao các cây đậu F1 thu được kết quả sau: 140 cây cao, quả
tròn; 40 cây thấp, quả bầu dục; 10 cây cao, quả bầu dục; 10 cây thấp, quả tròn. Biết các gen nằm trên NST
thường. Kiểu gen F1 và tần số hoán vị gen là:
Ab Ab
x
, f = 20%, xảy ra ở một giới.
aB aB
AB AB
x
C.
, f = 20%, xảy ra ở một giới.
ab
ab

AB AB
x
, f = 20%, xảy ra ở hai giới.
ab
ab
Ab Ab
x
D.
, f = 20%, xảy ra ở hai giới.
aB aB
Ab
Câu 7: Hai cơ thể bố mẹ đều mang hai cặp gen dị hợp tử chéo
có khoảng cách 2 gen Ab là 18 cM. Biết
aB

A.

B.

mọi diễn biến trong giảm phân hình thành giao tử của cơ thể bố mẹ là như nhau. Trong phép lai trên thu được
tổng số 10.000 hạt. Trong số 10.000 hạt thu được
A. có đúng 81 hạt có kiểu gen đồng hợp lặn về hai gen trên.
B. có đúng 1800 hạt có kiểu gen đồng hợp lặn về hai gen trên.
C. có xấp xỉ 81 hạt có kiểu gen đồng hợp lặn về hai gen trên.
D. có xấp xỉ 1800 hạt có kiểu gen đồng hợp lặn về hai gen trên.
Câu 8: Cho ...
LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN
Câu 1: Cơ thể đem lai dị hợp 3 cặp gen trở lên nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng; nếu cơ thể đó
tự thụ phấn(hoặc tự giao phối) cho đời con 16 tổ hợp hoặc nếu kiểu gen đó lai phân tích cho tỉ lệ đời con
1:1:1:1...có thể suy ra cơ thể dị hợp đó có hiện tượng di truyền
A. độc lập. B. tương tác gen. C. liên kết không hoàn toàn. D. liên kết hoàn toàn.
Câu 2: Một cơ thể chứa 3 cặp gen dị hợp khi giảm phân thấy xuất hiện 8 loại giao tử với số liệu sau:
ABD = ABd = abD =abd = 10 ; AbD = Abd = aBD = aBd = 190 . Kiểu gen của cơ thể đó là:
A. Aa
bd
BD
B. Aa
Db
Bd
C.
ab
AB
Dd D.
aB
Ab
Dd
Câu 3: Trình tự các gen trên nhiễm săc thể có các tần số tái tổ hợp sau : A – B : 8 đơn vị bản đồ; A-C :
28 đơn vị bản đồ ; A-D : 25 đơn vị bản đồ; B- C: 20 đơn vị bản đồ; B – D: 33 đơn vị bản đồ là:
A. D – A – B – C. B. A – B – C – D. C. A – D – B – C. D. B – A – D – C.
Câu 4: Cặp bố mẹ đem lai có kiểu gen AB/ab x Ab/aB. Hoán vị gen xảy ra ở 2 bên với tần số bằng nhau,
kiểu hình quả vàng, bầu dục có kiểu gen là ab/ab. Kết quả nào dưới đây phù hợp với tỉ lệ kiểu hình quả vàng,
bầu dục ở đời con?
A. 5,25%. B. 7,29%. C.12,25%. D.16%.
Câu 5: Xét cá thể có kiểu gen:
aB
Ab
Dd . Khi giảm phân hình thành giao tử xảy ra hoán vị gen với tần số 30%.
Theo lý thuyết, tỷ lệ các loại giao tử AB DaB d được tạo ra lần lượt là:
A. 6,25% và 37,5% B. 15% và 35%. C. 12,5% và 25%. D. 7,5% và 17,5%.
Câu 6: đậu, alen A quy định tính trạng cây cao, alen a quy định tính trạng y thấp; alen B quy định quả
hình tròn; alen b quy định quả hình bầu dục. Tạp giaoc cây đậu F1 thu được kết quả sau: 140 cây cao, quả
tròn; 40 cây thấp, quả bầu dục; 10 cây cao, quả bầu dục; 10 cây thấp, quả tròn. Biết các gen nằm trên NST
thường. Kiểu gen F1 và tần số hoán vị gen là:
A.
aB
Ab
x
aB
Ab
, f = 20%, xảy ra ở một giới. B.
ab
AB
x
ab
AB
, f = 20%, xảy ra ở hai giới.
C.
ab
AB
x
ab
AB
, f = 20%, xảy ra ở một giới. D.
aB
Ab
x
aB
Ab
, f = 20%, xảy ra ở hai giới.
Câu 7: Hai thể bố mẹ đều mang hai cặp gen dị hợp tử chéo
aB
Ab
khoảngch 2 gen Ab 18 cM. Biết
mọi diễn biến trong giảm phân hình thành giao tử của thể bố mẹ như nhau. Trong phép lai trên thu được
tổng số 10.000 hạt. Trong số 10.000 hạt thu được
A. có đúng 81 hạt có kiểu gen đồng hợp lặn về hai gen trên.
B. có đúng 1800 hạt có kiểu gen đồng hợp lặn về hai gen trên.
C. có xấp xỉ 81 hạt có kiểu gen đồng hợp lặn về hai gen trên.
D. có xấp xỉ 1800 hạt có kiểu gen đồng hợp lặn về hai gen trên.
Câu 8: Cho biết: A quy định hạt tròn, alen lặn a quy định hạt dài; B quy định hạt chín sớm, alen lặn b quy
định hạt chín muộn. Hai gen này thuộc cùng một nhóm gen liên kết. Tiến hành cho các cây hạt tròn, chín sớm
tự thụ phấn, thu được 1000 y đời con với 4 kiểu hình khác nhau, trong đó 240 cây hạt tròn-chín muộn.
Biết rằng mọi diễn biến trong quá trình sinh hạt phấn và sinh noãn là như nhau. Kiểu gen và tần số hoán vị gen
(f) ở các cây đem lai là:
A.
ab
AB
, f = 20% B.
aB
Ab
, f = 20% C.
ab
AB
, f = 40% D.
aB
Ab
, f = 40%
Câu 9: một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B
quy định quả tròn trội hoàn toàn so với gen b quy định quả dài. Các cặp gen này nằm trên cùng một cặp
nhiễm sắc thể. Cây dị hợp tử về 2 cặp gen giao phấn với cây thân thấp, quả tròn thu được đời con phân li theo
tỉ lệ: 310 cây thân cao, quả tròn : 190 cây thân cao, quả dài : 440 cây thân thấp, quả tròn : 60 cây thân thấp,
quả dài. Cho biết không đột biến xảy ra. Tần số hoán vị giữa hai gen nói trên là
liên kết hoán vị gen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
liên kết hoán vị gen - Người đăng: Nuong My
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
liên kết hoán vị gen 9 10 214