Ktl-icon-tai-lieu

Liên quan khảo sát hàm số

Được đăng lên bởi Bích Đầm Nguyễn
Số trang: 177 trang   |   Lượt xem: 6245 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Nguyễn Phú Khánh – Đà Lạt

Chương 1

ŀ

Tài Liệu ôn thi Tú Tài Đại học theo cấu trúc BGD.

ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT
VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ
Bài 1: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
1.1 TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Định nghĩa :
Giả sử K là một khoảng , một đoạn hoặc một nửa khoảng . Hàm số f xác định
trên K được gọi là
• Đồng biến trên K nếu với mọi x 1, x 2 ∈ K , x 1 < x 2 ⇒ f x 1 < f x 2 ;
• Nghịch biến trên K nếu với mọi x 1, x 2 ∈ K , x 1 < x 2

( ) ( )
⇒ f ( x ) > f (x ) .
1

2

2. Điều kiện cần để hàm số đơn điệu :
Giả sử hàm số f có đạo hàm trên khoảng I

( )
biến trên khoảng I thì f ' ( x ) ≤ 0 với mọi x ∈ I .

• Nếu hàm số f đồng biến trên khoảng I thì f ' x ≥ 0 với mọi x ∈ I ;
• Nếu hàm số f nghịch

3. Điều kiện đủ để hàm số đơn điệu :
Giả sử I là một khoảng hoặc nửa khoảng hoặc một đoạn , f là hàm số liên tục
trên I và có đạo hàm tại mọi điểm trong của I ( tức là điểm thuộc I nhưng
không phải đầu mút của I ) .Khi đó :
• Nếu f ' x > 0 với mọi x ∈ I thì hàm số f đồng biến trên khoảng I ;
•
•

( )
Nếu f ' ( x ) < 0 với mọi x ∈ I thì hàm số f
Nếu f ' ( x ) = 0 với mọi x ∈ I thì hàm số f

nghịch biến trên khoảng I ;
không đổi trên khoảng I .

Chú ý :
• Nếu hàm số f liên tục trên a;b  và có đạo hàm f ' x > 0 trên khoảng

( )

(a;b ) thì hàm số f đồng biến trên a;b  .

( )

• Nếu hàm số f liên tục trên a;b  và có đạo hàm f ' x < 0 trên khoảng

(a;b ) thì hàm số f

nghịch biến trên a;b  .
• Giả sử hàm số f liên tục trên đoạn a;b  .

( )

* Nếu hàm số f đồng biến trên khoảng a;b thì nó đồng biến trên đoạn

a;b  .

5

Nguyễn Phú Khánh – Đà Lạt

Tài Liệu ôn thi Tú Tài Đại học theo cấu trúc BGD.

( )

* Nếu hàm số f nghịch biến trên khoảng a;b thì nó nghịch biến trên đoạn

a;b  .

( )

* Nếu hàm số f không đổi trên khoảng a;b thì không đổi trên đoạn a;b  .
4. Định lý mở rộng
Giả sử hàm số f có đạo hàm trên khoảng I .
• Nếu f '(x ) ≥ 0 với ∀x ∈ I và f '(x ) = 0 chỉ tại một số hữu hạn điểm thuộc
I thì hàm số f đồng biến trên khoảng I ;
• Nếu f '(x ) ≤ 0 với ∀x ∈ I và f '(x ) = 0 chỉ tại một số hữu hạn điểm thuộc
I thì hàm số f nghịch biến trên khoảng I .

1.2 DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP
Dạng 1 : Xét chiều biến thiên của hàm số .

( )

Xét chiều biến thiên của hàm số y = f x ta thực hiện các bước sau:
• Tìm tập xác định D của hàm số .

( )

• Tính đạo hàm y ' = f ' x .

( )

( )

• Tìm các giá trị của x thuộc D để f ' x = 0 hoặc f ' x không xác định

( ta gọi đó là điểm tới hạn hàm số ).
• Xét dấu y ' = f ' x trên từng khoảng x thuộc D .

( )
...
ŀ
Nguyễn Phú Khánh – Đà Lạt Tài Liệu ôn thi Tú Tài Đại học theo cấu trúc BGD.
5
Chương 1
ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT
VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ
Bài 1: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
1.1 TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Định nghĩa :
Giả sử
K
là một khoảng , một đoạn hoặc một nửa khoảng . Hàm số
f
xác định
trên
K
được gọi là
Đồng biến trên
K
nếu với mọi
(
)
(
)
1 2 1 2 1 2
, ,
x x K x x f x f x
< < ;
Nghịch biến trên
K
nếu với mọi
(
)
(
)
1 2 1 2 1 2
, ,
x x K x x f x f x
< > .
2. Điều kiện cần để hàm số đơn điệu :
Giả sử hàm số
f
có đạo hàm trên khoảng
Nếu hàm số
f
đồng biến trên khoảng
thì
(
)
' 0
f x
với mọi
x I
;
Nếu hàm số
f
nghịch biến trên khoảng
thì
(
)
' 0
f x
với mọi
x I
.
3. Điều kiện đủ để hàm số đơn điệu :
Giả sử
là một khoảng hoặc nửa khoảng hoặc một đoạn ,
f
là hàm số liên tục
trên
và có đạo hàm tại mọi điểm trong của
( tức là điểm thuộc
nhưng
không phải đầu mút của
) .Khi đó :
Nếu
(
)
' 0
f x
>
với mọi
x I
thì hàm số
f
đồng biến trên khoảng
;
Nếu
(
)
' 0
f x
<
với mọi
x I
thì hàm số
f
nghịch biến trên khoảng
;
Nếu
(
)
' 0
f x
=
với mọi
x I
thì hàm số
f
không đổi trên khoảng
.
Chú ý :
Nếu hàm số
f
liên tục trên
;
a b
và có đạo hàm
(
)
' 0
f x
>
trên khoảng
(
)
;
a b
thì hàm số
f
đồng biến trên
;
a b
.
Nếu hàm số
f
liên tục trên
;
a b
và có đạo hàm
(
)
' 0
f x
<
trên khoảng
(
)
;
a b
thì hàm số
f
nghịch biến trên
;
a b
.
Giả sử hàm số
f
liên tục trên đoạn
;
a b
.
*
Nếu hàm số
f
đồng biến trên khoảng
(
)
;
a b
thì nó đồng biến trên đoạn
;
a b
.
Liên quan khảo sát hàm số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Liên quan khảo sát hàm số - Người đăng: Bích Đầm Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
177 Vietnamese
Liên quan khảo sát hàm số 9 10 279