Ktl-icon-tai-lieu

Lộ trình báo cáo tổn thất điện năng

Được đăng lên bởi huytran176
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 2653 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƢƠNG 1
Tổng quan về đề tài

1.1

Sự cần thiết phải thực hiện đề tài

Tổn thất điện năng (TTĐN) là một chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật quan trọng
có ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng
công ty. Tỷ lệ tổn thất điện năng giảm sẽ làm giảm giá thành điện thương
phẩm, làm tăng lợi nhuận. Bên cạnh đó, tỷ lệ tổn thất điện năng còn ảnh hưởng
rất lớn tới hiệu quả của cả hệ thống điện: giảm công suất và sản lượng điện
mua. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong hoàn cảnh thiếu điện hiện nay.
Trong những năm qua, Tổng công ty Điện lực Miền Nam (EVN SPC)
luôn là một trong những đơn vị đi đầu và có đóng góp rất lớn cho Tập đoàn
trong công tác giảm TTĐN. Kết quả thực hiện chỉ tiêu TTĐN của năm sau
luôn thấp hơn những năm trước. Để đạt được kết quả trên, Tổng công ty và các
Đơn vị trực thuộc đã rất quan tâm và có rất nhiều nỗ lực cho công tác này từ
khâu tổ chức đến triển khai và theo dõi thực hiện các giải pháp đầu tư, quản lý
kỹ thuật, quản lý kinh doanh.
Các năm sắp tới, sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp trên và nghiên cứu các
giải pháp tiên tiến khác. Tuy nhiên, Tổng công ty dự kiến sẽ đối mặt với nhiều
khó khăn cụ thể là:
- Phụ tải trên địa bàn EVN SPC tăng rất nhanh, nhưng công tác cải tạo
lưới điện để đáp ứng phụ tải mới chưa được đầu tư tương xứng, ngày càng có
nhiều tuyến dây bị quá tải vào giờ cao điểm dẫn đến TTĐN tăng cao.
- Các công trình lưới trạm 220kV thường chậm tiến độ dẫn đến việc vận
hành lưới điện 110kV hợp lý, lưới 110kV cấp điện trên diện rộng, thậm chí
gây quá tải cục bộ gây TTĐN.
- Công tác xoá bán điện qua công tơ tổng và tiếp nhận lưới điện trung áp
nông thôn làm tăng doanh thu, nhưng cũng góp phần làm tăng tỷ lệ TTĐN.
Lưới điện nông thôn tiếp nhận chưa hoàn chỉnh, khối lượng lưới điện nông
thôn tiếp nhận lớn, nhưng chưa cải tạo được do thời gian và nguồn vốn có hạn.
Vì vậy việc nghiên cứu xây dựng đề án Xây dựng lộ trình thực hiện chỉ
tiêu TTĐN giai đoạn 2012÷2015 là hết sức cần thiết. Đề án giúp định hướng lộ

1

trình chỉ tiêu và các giải pháp, đặc biệt là các giải pháp đầu tư cho các Đơn vị
trong toàn TCT.
1.2

Mục tiêu và kết quả của đề tài

(i.) Xây dựng lộ trình chỉ tiêu TTĐN Tổng công ty và từng Công ty Điện
lực giai đoạn 2012 đến 2015 nhằm định hướng giao kế hoạch cho các
Đơn vị, giúp Đơn vị chủ động phấn đấu và lập kế hoạch thực hiện để
hoàn thành kế chỉ tiêu.
(ii.) Xây dựng lộ trình thực hiện các giải pháp giảm TTĐN của Tổng công ty
và từng Công ty Điện lực giai đoạn 2012 đến 2015, bao gồm các giải
pháp qu...
1
CHƢƠNG 1
Tổng quan về đề tài
1.1 Sự cần thiết phải thực hiện đề tài
Tổn thất điện năng (TTĐN) một chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật quan trọng
ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng
công ty. Tỷ lệ tổn thất điện năng giảm sẽ làm giảm giá thành điện thương
phẩm, làm tăng lợi nhuận. Bên cạnh đó, tỷ lệ tổn thất điện năng còn ảnh hưởng
rất lớn tới hiệu quả của cả hệ thống điện: giảm công suất sản lượng điện
mua. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong hoàn cảnh thiếu điện hiện nay.
Trong những năm qua, Tổng công ty Điện lực Miền Nam (EVN SPC)
luôn một trong những đơn vị đi đầu đóng góp rất lớn cho Tập đoàn
trong ng tác giảm TTĐN. Kết quả thực hiện chtiêu TTĐN của năm sau
luôn thấp hơn những năm trước. Để đạt được kết quả trên, Tổng công tycác
Đơn vị trực thuộc đã rất quan tâm rất nhiều nỗ lực cho công tác này từ
khâu tchức đến triển khai và theo dõi thực hiện các giải pháp đầu tư, quản
kỹ thuật, quản lý kinh doanh.
Các năm sắp tới, sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp trên và nghiên cứu các
giải pháp tiên tiến khác. Tuy nhiên, Tổng công ty dự kiến sẽ đối mặt với nhiều
khó khăn cụ thể là:
- Phụ tải trên địa bàn EVN SPC tăng rất nhanh, nhưng công tác cải tạo
lưới điện đđáp ng phụ tải mới chưa được đầu tư tương xứng, ngày càng
nhiều tuyến dây bị quá tải vào giờ cao điểm dẫn đến TTĐN tăng cao.
- Các công trình lưới trạm 220kV thường chậm tiến độ dẫn đến việc vận
hành lưới điện 110kV hợp , lưới 110kV cấp điện trên diện rộng, thậm chí
gây quá tải cục bộ gây TTĐN.
- Công tác xoá bán điện qua công tổng tiếp nhận lưới điện trung áp
nông thôn làm tăng doanh thu, nhưng cũng góp phần làm tăng tlệ TTĐN.
Lưới điện nông thôn tiếp nhận chưa hoàn chỉnh, khối lượng ới điện nông
thôn tiếp nhận lớn, nhưng chưa cải tạo được do thời gian và nguồn vốn có hạn.
vậy việc nghiên cứu xây dựng đề án Xây dựng lộ trình thực hiện chỉ
tiêu TTĐN giai đoạn 2012÷2015 là hết sức cần thiết. Đề án giúp định hướng lộ
Lộ trình báo cáo tổn thất điện năng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lộ trình báo cáo tổn thất điện năng - Người đăng: huytran176
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Lộ trình báo cáo tổn thất điện năng 9 10 410