Ktl-icon-tai-lieu

logic mờ

Được đăng lên bởi Hung Hoàng
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1924 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1

LÝ THUYẾT TẬP MỜ
1.1. Tập mờ và thông tin không chắc chắn
L.A. Zadeh là người sáng lập ra lý thuyết tập mờ với hàng loạt bài báo
mở ñường cho sự phát triển và ứng dụng của lý thuyết này, khởi ñầu là bài
báo “Fuzzy Sets” trên Tạp chí Information and Control, 8, 1965. Ý tưởng nổi
bật của khái niệm tập mờ của Zadeh là từ những khái niệm trừu tượng về ngữ
nghĩa của thông tin mờ, không chắc chắn như trẻ, nhanh, cao-thấp, xinh ñẹp..,
ông ñã tìm ra cách biểu diễn nó bằng một khái niệm toán học, ñược gọi là tập
mờ, như là một sự khái quát trực tiếp của khái niệm tập hợp kinh ñiển.
ðể dễ hiểu chúng ta hãy nhớ lại cách nhìn khái niệm tập hợp kinh ñiển
như là khái niệm các hàm số.
Cho một tập vũ trụ U. Tập tất cả các tập con của U ký hiệu là P(U) và
nó trở thành một ñại số tập hợp với các phép tính hợp ∪, giao ∩, hiệu \ và lấy
phàn bù –, (P(U), ∪, ∩, \, –). Bây giờ
mỗi tập hợp A ∈ P(U) có thể ñược xem

1

λA(a) =1
1

như là một hàm số λA : U → {0, 1} ñược
λA(b) = 0

xác ñịnh như sau:
0

a

b

U

1 khi x ∈ A

λ A ( x) = 

0 khi x ∉ A

Mặc dù λA và A là hai ñối tượng toán học hoàn toàn khác nhau, nhưng
chúng ñều biểu diễn cùng một khái niệm về tập hợp: x ∈ A khi và chỉ khi

λA(x) = 1, hay x thuộc vào tập A với “ñộ thuộc vào” bằng 1. Vì vậy, hàm λA
ñược gọi là hàm ñặc trưng của tập A. Như vậy tập hợp A có thể ñược biểu thị
bằng một hàm mà giá trị của nó là ñộ thuộc về hay ñơn giản là ñộ thuộc của
phần tử trong U vào tập hợp A: Nếu λA(x) = 1 thì x ∈ A với ñộ thuộc là 1 hay
100% thuộc vào A, còn nếu λA(x) = 0 thì x ∉ A hay x ∈ A với ñộ thuộc là 0 tức
là ñộ thuộc 0%.

5

Trên cách nhìn như vậy, chúng ta hãy chuyển sang việc tìm kiếm cách thức
biểu diễn ngữ nghĩa của khái niệm mờ, chẳng hạn, về lứa tuổi “trẻ”. Giả sử
tuổi của con người nằm trong khoảng U = [0, 120] tính theo năm. Theo ý
tưởng của Zadeh, khái niệm trẻ có thể biểu thị bằng một tập hợp như sau: Xét
một tập hợp Atrẻ những người ñược xem là trẻ. Vậy, một câu hỏi là “Một
người x có tuổi là n ñược hiểu là thuộc tập Atrẻ như thế nào?” Một cách chủ
quan, chúng ta có thể hiểu những người có tuổi từ 1 – 25 chắc chắn sẽ thuộc
vào tập hợp Atrẻ, tức là với ñộ thuộc bằng 1; Nhưng một người có tuổi 30 có lẽ
chỉ thuộc vào tập Atrẻ với ñộ thuộc 0,6 còn người có tuổi 50 sẽ thuộc vào tập
này với ñộ thuộc 0,0 … Với ý tưởng ñó, ngữ nghĩa của khái niệm trẻ sẽ ñược
biểu diễn bằng một hàm số µtrẻ : U → [0, 1], một dạng khái quát trực tiếp từ
khái niệm hàm ñặc trưng λA của một tập hợp kinh ñiển A ñã ñề cập ở trên.
Mộ...
5
Chương 1
LÝ THUYẾT TẬP MỜ
1.1. Tập mờ và thông tin không chắc chắn
L.A. Zadeh người sáng lập ra lý thuyết tập mờ với hàng loạt bài báo
mở ñường cho sự phát triển ứng dụng của thuyết này, khởi ñầu bài
báo “Fuzzy Sets” trên Tạp chí Information and Control, 8, 1965. Ý tưởng nổi
bật của khái niệm tập mờ của Zadeh là từ những khái niệm trừu tượng về ngữ
nghĩa của thông tin mờ, không chắc chắn như trẻ, nhanh, cao-thấp, xinh ñẹp..,
ông ñã tìm ra cách biểu diễn nó bng một khái niệm toán học, ñược gọi là tập
mờ, như là một sự khái quát trực tiếp của khái niệm tập hợp kinh ñiển.
ðể dễ hiểu chúng ta hãy nhlại cách nhìn khái niệm tập hợp kinh ñiển
như là khái niệm các hàm số.
Cho một tập vũ trU. Tập tất cả các tập con của U hiệu P(U)
nó trở thành một ñại s tập hợp với các phép tính hợp , giao , hiệu \lấy
phàn , (P(U), , , \, ). Bây giờ
mỗi tập hợp A P(U) thể ñược xem
như là một hàm số
λ
A
: U {0, 1} ñược
xác ñịnh như sau:
=
Axkhi
Axkhi
x
A
0
1
)(
λ
Mặc
λ
A
A hai ñối tượng toán học hoàn toàn khác nhau, nhưng
chúng ñều biểu diễn cùng một khái niệm về tập hợp: x A khi chỉ khi
λ
A
(x) = 1, hay x thuộc vào tập A với ñthuộc vàobằng 1. vậy, hàm
λ
A
ñược gọi là hàm ñặc trưng của tập A. Như vậy tập hợp A có thể ñược biểu thị
bằng một hàm gtrị của là ñộ thuộc về hay ñơn giản là ñộ thuộc của
phần ttrong U vào tập hợp A: Nếu
λ
A
(x) = 1 thì x A với ñộ thuộc 1 hay
100% thuộc vào A, còn nếu
λ
A
(x) = 0 thì x A hay x A với ñộ thuộc là 0 tức
là ñộ thuộc 0%.
0
1
U
a
λ
A
(a) =1
1
b
λ
A
(b) = 0
logic mờ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
logic mờ - Người đăng: Hung Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
logic mờ 9 10 793