Ktl-icon-tai-lieu

logic mơ

Được đăng lên bởi Hung Hoàng
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1655 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 3

LẬP LUẬN NGÔN NGỮ VÀ THAO TÁC DỮ LIỆU MỜ
3.1. ðại số gia tử
Vấn ñề sử dụng tập mờ ñể biểu diễn các giá trị ngôn ngữ và dùng các
phép toán trên tập mờ ñể biểu thị các gia tử ngôn ngữ như µrất trẻ = (µ trẻ)2, µít
nhiều trẻ

= (µ trẻ)1/2….ñã cho phép thực hiện các thao tác dữ liệu mờ, ñáp ứng

nhu cầu thực tế của con người. Tuy nhiên, theo cách sử dụng tập mờ ta thấy
có nhiều nhược ñiểm do việc xây dựng các hàm thuộc và xấp xỉ các giá trị
ngôn ngữ bởi các tập mờ còn mang tính chủ quan, phụ thuộc nhiều vào ý kiến
chuyên gia cho nên dễ mất mát thông tin. Mặc khác, bản thân các giá trị ngôn
ngữ có một cấu trúc thứ tự nhưng ánh xạ gán nghĩa sang tập mờ, không bảo
toàn cấu trúc ñó nữa.
Do ñó, vấn ñề ñặt ra là có một cấu trúc toán học mô phỏng chính xác
hơn cấu trúc ngữ nghĩa của một khái niệm mờ. N.C.Ho và cộng sự ñã ñưa ra
ðSGT và ðSGT mở rộng và ðSGT tuyến tính ñầy ñủ ñã giải ñáp ñầy ñủ cho
câu hỏi này.
3.1.1 Một số khái niệm
Chúng ta xét miền ngôn ngữ của biến chân lý TRUTH gồm các từ sau:
Dom(TRUTH) = {true, false, very true, very false, more-or-less true, more-orless false, possibly true, possibly false, approximately true, approximately
false, little true, little false, very possibly true, very possibly false.....}, trong
ñó true, false là các từ nguyên thuỷ, các từ nhấn (modifier or intensifier) very,
more-or-less, possibly, approximately, little gọi là các gia tử (hedges).
Khi ñó, miền ngôn ngữ T = dom(TRUTH) có thể biểu thị như một ñại
số X = (X, G, H, ≤ ), trong ñó G là tập các từ nguyên thuỷ ñược xem là các
phần tử sinh. H = H- ∪ H+ với H+ và H- tương ứng là tập các gia tử dương,
âm và ñược xem như là các phép toán một ngôi, quan hệ ≤ trên các từ (các
khái niệm mờ) là quan hệ sắp thứ tự tuyến tính trên X cảm sinh từ ngữ nghĩa
của ngôn ngữ. Ví dụ dựa trên ngữ nghĩa, các quan hệ thứ tự sau là ñúng: false

121

≤ true, more true ≤ very true nhưng very false ≤ more false, possibly true ≤
true nhưng false ≤ possibly false ... . Tập X ñược sinh ra từ G bởi các phép
toán trong H. Như vậy mỗi phần tử của X sẽ có dạng biểu diễn x = hnhn1.......h1c,

c∈G. Tập tất cả các phần tử ñược sinh ra từ một phần tử x ñược ký

hiệu là H(x). Nếu G có ñúng hai từ nguyên thuỷ mờ, thì một ñược gọi là phần
tử sinh dương ký hiệu là c+, một gọi là phần tử sinh âm ký hiệu là c- và ta có
c- < c+. Trong ví dụ trên true là phần tử sinh dương còn false là phần tử sinh
âm.
Về mối quan hệ giữa các gia tử chúng ta có các khái niệm sau:
(1) : Mỗi gia tử hoặc là dương, hoặc là âm...
121
Chương 3
LẬP LUẬN NGÔN NGỮ VÀ THAO TÁC DỮ LIỆU MỜ
3.1. ðại số gia tử
Vấn ñề sử dụng tập mờ ñể biểu diễn các giá trngôn ngữ và dùng các
phép toán trên tập mñể biểu thị các gia tử ngôn ngữ như
µ
rất trẻ
= (
µ
trẻ
)
2
,
µ
ít
nhiều trẻ
= (
µ
tr
)
1/2
….ñã cho phép thực hiện các thao tác dữ liệu mờ, ñáp ứng
nhu cầu thực tế của con người. Tuy nhiên, theo cách sử dụng tập mờ ta thấy
nhiều nhược ñiểm do việc xây dựng các hàm thuộc xấp xỉ các giá trị
ngôn ngữ bởi các tập mờ còn mang tính chủ quan, phụ thuộc nhiều vào ý kiến
chuyên gia cho nên dễ mất mát thông tin. Mặc khác, bản thân các giá trị ngôn
ngữ một cấu trúc thứ tự nhưng ánh xạ gán nghĩa sang tập mờ, không bảo
toàn cấu trúc ñó nữa.
Do ñó, vấn ñề ñặt ra một cấu trúc toán học mô phỏng chính xác
hơn cấu trúc ngữ nghĩa của một khái niệm mờ. N.C.Ho cộng sự ñã ñưa ra
ðSGT ðSGT mrộng ðSGT tuyến tính ñầy ñủ ñã giải ñáp ñầy ñủ cho
câu hỏi này.
3.1.1 Một số khái niệm
Chúng ta xét miền ngôn ngữ của biến chân TRUTH gồm các từ sau:
Dom(TRUTH) = {true, false, very true, very false, more-or-less true, more-or-
less false, possibly true, possibly false, approximately true, approximately
false, little true, little false, very possibly true, very possibly false.....}, trong
ñó true, false là các từ nguyên thuỷ, các từ nhấn (modifier or intensifier) very,
more-or-less, possibly, approximately, little gọi là các gia tử (hedges).
Khi ñó, miền ngôn ngữ T = dom(TRUTH) có thể biểu thị như một ñại
số X
= (X, G, H,
), trong ñó G tập các từ nguyên thuỷ ñược xem các
phần tử sinh. H = H
-
H
+
với H
+
H
-
tương ứng tập các gia tử dương,
âm và ñược xem như các phép toán một ngôi, quan hệ trên các từ (các
khái niệm mờ) quan hệ sắp thứ tự tuyến tính trên X cảm sinh từ ngữ nghĩa
của ngôn ngữ. Ví dụ dựa trên ngữ nghĩa, các quan hệ thứ tự sau là ñúng: false
logic mơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
logic mơ - Người đăng: Hung Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
logic mơ 9 10 512