Ktl-icon-tai-lieu

Logic mờ

Được đăng lên bởi 6789
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 148 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Logic mờ
Lôgic mờ (tiếng Anh: Fuzzy logic) được phát triển từ 1 Ứng dụng
lý thuyết tập mờ để thực hiện lập luận một cách xấp xỉ
thay vì lập luận chính xác theo lôgic vị từ cổ điển. Lôgic
Lôgic mờ có thể được sử dụng để điều khiển các thiết
mờ có thể được coi là mặt ứng dụng của lý thuyết tập
bị gia dụng như máy giặt (cảm nhận kích thước tải và
mờ để xử lý các giá trị trong thế giới thực cho các bài
mật độ bột giặt và điều chỉnh các chu kỳ giặt theo đó)
toán phức tạp (Klir 1997).
và tủ lạnh.
Người ta hay nhầm lẫn mức độ đúng với xác suất. Tuy
Một ứng dụng cơ bản có thể có đặc điểm là các khoảng
nhiên, hai khái niệm này khác hẳn nhau; độ đúng đắn
con của một biến liên tục. Ví dụ, một đo đạc nhiệt
của lôgic mờ biểu diễn độ liên thuộc với các tập được
độ cho phanh (anti-lock brake) có thể có một vài hàm
định nghĩa không rõ ràng, chứ không phải khả năng
liên thuộc riêng biệt xác định các khoảng nhiệt độ cụ
xảy ra một biến cố hay điều kiện nào đó. Để minh họa
thể để điều khiển phanh một cách đúng đắn. Mỗi hàm
sự khác biệt, xét tình huống sau: Bảo đang đứng trong
ánh xạ cùng một số đo nhiệt độ tới một chân giá trị
một ngôi nhà có hai phòng thông nhau: phòng bếp và
trong khoảng từ 0 đến 1. Sau đó các chân giá trị này có
phòng ăn. Trong nhiều trường hợp, trạng thái của Bảo
thể được dùng để quyết định các phanh nên được điều
trong tập hợp gồm những thứ "ở trong bếp” hoàn toàn
khiển như thế nào.
đơn giản: hoặc là anh ta “trong bếp” hoặc “không ở
trong bếp”. Nhưng nếu Bảo đứng tại cửa nối giữa hai
phòng thì sao? Anh ta có thể được coi là “có phần ở
trong bếp”. Việc định lượng trạng thái “một phần” này
cho ra một quan hệ liên thuộc đối với một tập mờ.
Chẳng hạn, nếu Bảo chỉ thò một ngón chân cái vào
phòng ăn, ta có thể nói rằng Bảo ở “trong bếp” đến 99%
và ở trong phòng ăn 1%. Một khi anh ta còn đứng ở cửa
thì không có một biến cố nào (ví dụ một đồng xu được
tung lên) quyết định rằng Bảo hoàn toàn "ở trong bếp”
hay hoàn toàn “không ở trong bếp”. Các tập mờ được
đặt cơ sở trên các định nghĩa mờ về các tập hợp chứ Trong hình, cold (lạnh), warm (ấm), và hot (nóng) là các
không phải dựa trên sự ngẫu nhiên.
hàm ánh xạ một thang nhiệt độ. Một điểm trên thang
Lôgic mờ cho phép độ liên thuộc có giá trị trong khoảng nhiệt độ có 3 “chân giá trị" — mỗi hàm cho một giá trị.
đóng 0 và 1, và ở hình thức ngôn từ, các khái niệm Đối với nhiệt độ cụ thể trong hình, 3 chân giá trị này
không chính xác như “hơi hơi”, “gần như", “khá là" và có thể được giải nghĩa là 3 miêu tả sau về nhiệt đ...
Logic mờ
Lôgic mờ (tiếng Anh: Fuzzy logic) được phát triển từ
lý thuyết tập mờ để thực hiện lập luận một cách xấp xỉ
thay lập luận chính xác theo lôgic vị từ cổ điển. Lôgic
mờ thể được coi mặt ứng dụng của thuyết tập
mờ để xử các giá trị trong thế giới thực cho các bài
toán phức tạp (Klir 1997).
Người ta hay nhầm lẫn mức độ đúng với xác suất. Tuy
nhiên, hai khái niệm này khác hẳn nhau; độ đúng đắn
của lôgic mờ biểu diễn độ liên thuộc với các tập được
định nghĩa không ràng, chứ không phải khả năng
xảy ra một biến cố hay điều kiện nào đó. Để minh họa
sự khác biệt, xét tình huống sau: Bảo đang đứng trong
một ngôi nhà có hai phòng thông nhau: phòng bếp và
phòng ăn. Trong nhiều trường hợp, trạng thái của Bảo
trong tập hợp gồm những thứ "ở trong bếp” hoàn toàn
đơn giản: hoặc anh ta “trong bếp hoặc “không
trong bếp. Nhưng nếu Bảo đứng tại cửa nối giữa hai
phòng thì sao? Anh ta thể được coi “có phần
trong bếp. Việc định lượng trạng thái “một phần” này
cho ra một quan hệ liên thuộc đối với một tập mờ.
Chẳng hạn, nếu Bảo chỉ thò một ngón chân cái o
phòng ăn, ta thể nói rằng Bảo “trong bếp đến 99%
trong phòng ăn 1%. Một khi anh ta còn đứng cửa
thì không có một biến cố nào (ví dụ một đồng xu được
tung lên) quyết định rằng Bảo hoàn toàn "ở trong bếp
hay hoàn toàn “không ở trong bếp. Các tập mờ được
đặt sở trên các định nghĩa mờ về các tập hợp chứ
không phải dựa trên sự ngẫu nhiên.
Lôgic mờ cho phép độ liên thuộc giá trị trong khoảng
đóng 0 1, hình thức ngôn từ, các khái niệm
không chính xác như “hơi hơi”, “gần như", “khá " và
“rất”. Cụ thể, cho phép quan hệ thành viên không
đầy đủ giữa thành viên tập hợp. Tính chất này
liên quan đến tập mờ thuyết xác suất. Lôgic mờ đã
được đưa ra lần đầu vào năm 1965 bởi GS. Lotfi Zadeh
tại Đại học California, Berkeley.
Mặc dù được chấp nhận rộng rãi có nhiều ứng dụng
thành công, lôgic mờ vẫn bị phê phán tại một số cộng
đồng nghiên cứu. bị phủ nhận bởi một số kỹ sư điều
khiển khả năng thẩm định và một số lý do khác,
bởi một số nhà thống - những người khẳng định
rằng xác suất là mô tả toán học chặt chẽ duy nhất về sự
không chắc chắn (uncertainty). Những người phê phán
còn luận rằng lôgic mờ không thể một siêu tập của
thuyết tập hợp thông thường các hàm liên thuộc
của nó được định nghĩa theo các tập hợp truyền thống.
1 Ứng dụng
Lôgic mờ thể được sử dụng để điều khiển các thiết
bị gia dụng như máy giặt (cảm nhận kích thước tải
mật độ bột giặt và điều chỉnh các chu kỳ giặt theo đó)
tủ lạnh.
Một ứng dụng cơ bản thể có đặc điểm là các khoảng
con của một biến liên tục. dụ, một đo đạc nhiệt
độ cho phanh (anti-lock brake) thể có một vài hàm
liên thuộc riêng biệt xác định các khoảng nhiệt độ cụ
thể để điều khiển phanh một cách đúng đắn. Mỗi hàm
ánh xạ cùng một số đo nhiệt độ tới một chân giá trị
trong khoảng từ 0 đến 1. Sau đó các chân giá trị này có
thể được dùng để quyết định các phanh nên được điều
khiển như thế nào.
Trong hình, cold (lạnh), warm (ấm), hot (nóng) các
hàm ánh xạ một thang nhiệt độ. Một điểm trên thang
nhiệt độ có 3 “chân giá trị" — mỗi hàm cho một giá trị.
Đối với nhiệt độ cụ thể trong hình, 3 chân giá trị này
có thể được giải nghĩa 3 miêu tả sau về nhiệt độ này:
“tương đối lạnh”, “hơi hơi ấm”, và “không nóng”.
1.1 dụ về các ứng dụng của lôgic mờ
Các hệ thống con của ô và các phương tiện giao
thông khác, chẳng hạn các hệ thống con như ABS
quản lý hơi (ví dụ Tokyo monorail)
Máy điều hòa nhiệt độ
Phần mềm MASSIVE dùng trong các tập phim
Chúa nhẫn (Lord of the Rings), phần mềm đã giúp
trình diễn những đội quân lớn, tạo các chuyển
động một cách ngẫu nhiên nhưng vẫn có thứ tự
Camera
Xử ảnh số (Digital image processing), chẳng hạn
như phát hiện biên (edge detection)
1
Logic mờ - Trang 2
Logic mờ - Người đăng: 6789
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Logic mờ 9 10 570