Ktl-icon-tai-lieu

Lời giải

Được đăng lên bởi chippunny1002-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 899 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm):
x 1
y
2( x  1)
Câu 1 (2 điểm). Cho hàm số:
(C)
1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2 Tìm những điểm M trên (C) sao cho tiếp tuyến với (C) tại M tạo với hai trục tọa độ một
tam giác có trọng tâm nằm trên đường thẳng 4x + y = 0.
Câu
2
(1
điểm).Giải
phương
trình:

2cos 2 2 x  2cos 2 x  4sin 6 x  cos 4 x  1  4 3 sin 3 x cos x
 2 y 3  y  2 x 1  x 3 1  x

 2 y 2  1  y  2  x

x, y  R

Câu 3 (1 điểm).Giải hệ phương trình:

(
2 x3 

5  4x
x

 x

Câu 4 (1 điểm). Giải bất phương trình:
Câu 5 (1 điểm). Cho hình chóp
Mặt

S . ABC

 SAC 

phẳng

 ABC 

tạo với mặt phẳng

10
 2
x

xR

có đáy ABC là tam giác vuông tại A,

 ABC 
một góc

600

)

2 AC  BC  2a.

. Hình chiếu của S lên mặt phẳng

S . ABC

là trung điểm H của cạnh BC. Tính thể tích khối chóp
và khoảng cách giữa hai
SB
AH
đường thẳng
và
.
0
Câu 6 (1 điểm). Cho x, y, z
thoả mãn x + y + z > 0.Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
x 3  y 3  16 z 3
P
3
 x  y  z
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) : Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B).
A. Theo chương trình Chuẩn.
ABC
A
B
Câu 7.a (1 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác
vuông tại , biết
và

C

đối xứng nhau qua gốc tọa độ. Đường phân giác trong góc B của tam giác ABC là đường

 d  : x  2y  5  0

thẳng
điểm

K  6;2 

. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác, biết đường thẳng

AC

đi qua

A  2;3;1 , B  1; 2;0  , C  1;1; 2 
Câu 8.a (1 điểm). Trong không gian Oxyz cho tam gi¸c ABC cã:
.
ViÕt ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng ( d) ®i qua trùc t©m H cña tam gi¸c ABC vµ vu«ng gãc víi mÆt
ph¼ng
( P): x - 3y + 2z + 6 = 0.
1
2
n 1
n
cn  cn  ...  cn  cn 255
Câu 9.a(1 điểm). Cho n là số nguyên dương thỏa mãn

 1  x  3x 
2

Hãy tìm số hạng chứa x14 trong khai triển nhị thức Niu tơn P(x) =
B. Theo chương trình Nâng cao.

n

.

A  2; 6 

Câu 7.b. (1 điểm) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC có đỉnh
,
3

D 2; 
2

chân đường phân giác trong kẻ từ đỉnh A là điểm
và tâm đường tròn ngoại tiếp tam
 1 
I   ;1
 2 
giác ABC là điểm
. Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh BC.
A 0;0; 1 B1;2;1
Câu8.b(1điểm).Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho bốn điểm
,
,
C  2;1; 1
,
D 3;3; 3
AB
.Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng
và điểm N thuộc trục hoành sao cho

CD

MN  3

đường thẳng MN vuông góc với đường thẳng
và độ dài
log
(
y
 2 x  8) 6

2
 x
 8  2 x .3 y 2.3 x  y
Câu 9.b (1 điểm). Giải hệ phư...
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm):
Câu 1 (2 điểm). Cho hàm số:
1
2( 1)
x
y
x
(C)
1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2 Tìm những điểm M trên (C) sao cho tiếp tuyến với (C) tại M tạo với hai trục tọa độ một
tam giác có trọng tâm nằm trên đường thẳng 4x + y = 0.
Câu 2 (1 điểm).Giải phương trình:
2
2cos 2 2cos2 4sin6 cos4 1 4 3sin3 cosx x x x x x
Câu 3 (1 điểm).Giải hệ phương trình:
xyy
xxxyy
212
13122
2
3
(
Ryx ,
)
Câu 4 (1 điểm). Giải bất phương trình:
2
1045
2
3
x
x
x
x
x
Rx
Câu 5 (1 điểm). Cho hình chóp
.S ABC
có đáy ABC là tam giác vuông tại A,
2 2 .AC BC a
Mặt
phẳng
tạo với mặt phẳng
ABC
một góc
0
60
. Hình chiếu của S lên mặt phẳng
ABC
trung điểm H của cạnh BC. Tính thể tích khối chóp
.S ABC
khoảng cách giữa hai
đường thẳng
AH
SB
.
Câu 6 (1 điểm). Cho x, y, z
0
thoả mãn x + y + z > 0.Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
3 3 3
3
16x y z
P
x y z
II. PHN RNG (3,0 điểm) : Thí sinh chỉ đưc làm mt trong hai phn (phn A hoc B).
A. Theo chương trình Chuẩn.
Câu 7.a (1 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác
ABC
vuông tại
A
, biết
B
C
đối xứng nhau qua gốc tọa độ. Đường phân giác trong góc B của tam giác ABC là đường
thẳng
: 2 5 0d x y
. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác, biết đường thẳng
AC
đi qua
điểm
6;2K
Lời giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lời giải - Người đăng: chippunny1002-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lời giải 9 10 114