Ktl-icon-tai-lieu

Lớp 4 Vòng thi hiện tại của ViOlympic

Được đăng lên bởi Nguyen Thanh Ngoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 598 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lớp bạn đang dự thi:

Lớp 4 Vòng thi hiện tại của ViOlympic: 19
Vòng thi hiện tại của bạn: 19

Bài thi số 3

19:28

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số bé hơn 1 mà tổng của tử số và mẫu số của mỗi phân số đó bằng 2012.
1006

Trả lời: Có tất cả
phân số thỏa mãn đề bài. (Vì phân số <1 nên tử < mẫu. Vậy tử số <2012:2=1006.
Tử số nhận giá trị từ 0 đến 1005 (có 1006 tử số và tương đương với mỗi tử số ta co một mẫu số > tử)
Câu 2:
Tìm biết:
Trả lời: x=
Câu 3:

79

Tính
Trả lời: A=
Câu 4:
Tìm biết:

4

42

Trả lời: x=
Câu 5:
Trên một đoạn đường dài 780m, người ta trồng cây hai bên đường, cứ cách 20m lại trồng một cây.Hỏi người ta đã
trồng bao nhiêu cây?(Biết rằng hai đầu đường đều trồng cây)
80

Trả lời:Số cây người ta đã trồng là
cây
Câu 6:
Tìm tổng của hai số, biết hiệu của hai số bằng 172 và hiệu đó bằng một nửa số bé.
860

Trả lời:Tổng của hai số là
Câu 7:
Một số tự nhiên chia cho 45 thì được thương là 36 và dư 25. Nếu lấy số đó chia cho 27 thì được số dư bằng bao
nhiêu?
25

Trả lời: Số dư là
Câu 8:
Hiện nay tổng số tuổi của hai anh em là 30 tuổi. Tính tuổi em hiện nay, biết khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì
hồi đó tuổi anh gấp đôi tuổi em.
12

Trả lời: Tuổi em hiện nay là
tuổi.
Câu 9:
Tích của tất cả các số lẻ từ 1 đến 21 có tận cùng là chữ số nào?
5

Trả lời: Tích của tất cả các số lẻ từ 1 đến 21 có tận cùng là chữ số
Câu 10:
Mai rán cá bằng một cái chảo mà mỗi lần rán chỉ đặt vừa đủ 2 con cá.Thời gian để rán cá chín một mặt là ba
phút.Hỏi muốn rán 11 con cá thì Mai phải cần ít nhất bao nhiêu phút?
Trả lời: Muốn rán 11 con cá thì Mai phải cần ít nhất

18

phút

...
Lớp bạn đang dự thi: Lớp 4 Vòng thi hiện tại của ViOlympic: 19
Vòng thi hiện tại của bạn: 19
Bài thi số 3 19:28
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số bé hơn 1 mà tổng của tử số và mẫu số của mỗi phân số đó bằng 2012.
Trả lời: Có tất cả
1006
phân số thỏa mãn đề bài. (Vì phân số <1 nên tử < mẫu. Vậy tử số <2012:2=1006.
Tử số nhận giá trị từ 0 đến 1005 (có 1006 tử số và tương đương với mỗi tử số ta co một mẫu số > tử)
Câu 2:
Tìm biết:
Trả lời: x=
79
Câu 3:
Tính
Trả lời: A=
4
Câu 4:
Tìm biết:
Trả lời: x=
42
Câu 5:
Trên một đoạn đường dài 780m, người ta trồng cây hai bên đường, cứ cách 20m lại trồng một cây.Hỏi người ta đã
trồng bao nhiêu cây?(Biết rằng hai đầu đường đều trồng cây)
Trả lời:Số cây người ta đã trồng là
80
cây
Câu 6:
Tìm tổng của hai số, biết hiệu của hai số bằng 172 và hiệu đó bằng một nửa số bé.
Trả lời:Tổng của hai số là
860
Câu 7:
Một số tự nhiên chia cho 45 thì được thương là 36 và dư 25. Nếu lấy số đó chia cho 27 thì được số dư bằng bao
nhiêu?
Trả lời: Số dư là
25
Câu 8:
Hiện nay tổng số tuổi của hai anh em là 30 tuổi. Tính tuổi em hiện nay, biết khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì
hồi đó tuổi anh gấp đôi tuổi em.
Trả lời: Tuổi em hiện nay là
12
tuổi.
Câu 9:
Tích của tất cả các số lẻ từ 1 đến 21 có tận cùng là chữ số nào?
Trả lời: Tích của tất cả các số lẻ từ 1 đến 21 có tận cùng là chữ số
5
Câu 10:
Mai rán cá bằng một cái chảo mà mỗi lần rán chỉ đặt vừa đủ 2 con cá.Thời gian để rán cá chín một mặt là ba
phút.Hỏi muốn rán 11 con cá thì Mai phải cần ít nhất bao nhiêu phút?
Trả lời: Muốn rán 11 con cá thì Mai phải cần ít nhất
18
phút
Lớp 4 Vòng thi hiện tại của ViOlympic - Người đăng: Nguyen Thanh Ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Lớp 4 Vòng thi hiện tại của ViOlympic 9 10 800