Ktl-icon-tai-lieu

LTÐH_ Hình học Phẳng

Được đăng lên bởi duythanh238
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 457 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Traàn Thaønh Minh - Phan Löu Bieân – Traàn Quang Nghóa

PHAÂN TÍCH CAÙC ÑEÀ

Hình hoïc phaúng

trong ñeà thi ÑH 2003-2010
caùc ban A-B-D2

LTĐH: Chuyên đề HÌNH HỌC PHẲNG
PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ PHẲNG
§1.ĐƯƠNG THẲNG

G

1. Phương trình của đường thẳng qua M0( x0 ; y0 ) và có VTPT n = (a ; b) là : a(x – x0) + b(y –y0)
• Phương trình tổng quát của đường thẳng có dạng :
ax + by + c = 0

G
n

G
trong đó n = (a ; b) là một VTPT .
•

G
a

∆ qua A(a ; 0) và B(0 ; b)
Ù∆:

x y
+ =1
a b

∆

•

Phương trình đường thẳng có hệ số góc là k :
y = kx + m với k = tanφ là góc hợp bởi tia Mt của ∆ ở phía trên Ox và tia Mx.

•

Phương trình đường thẳng AB :

φ
M

x - xA
y − yA
=
xB - xA
yB − yA

M

2. Khỏang cách từ M (xo ; yo ) đến đường thẳng ∆ : ax + by + c = 0 là
: d(M, Δ ) = MH =

| ax 0 + by o + c |

H

a2 + b 2

∆

3.Góc ( không tù ) tạo bởi ∆1: a1x + b1y + c1 = 0 và ∆2 : a2x + b2y + c 2 = 0 là :
cos(∆1 ; ∆2 ) =

| a1 a 2 + b 1 b 2 |

a1 2 + b 1 2 a 2 2 + b 2 2

∆1 ┴ ∆2 Ù a1a2 + b1b2 = 0
4.Phương trình tham số của đường thẳng
•

• Phương trình chính tắc của đường thẳng qua M0
( a1 ≠ 0 và a2 ≠ 0)
•

G
⎧ x = x o + ta1
a = (a1 ; a2 ) là : ⎨
⎩ y = yo + ta 2
G
x − x o y − yo
=
(x0 ; y0) và có VTCP a = (a1 ; a2 ) là :
a1
a2

Phương trình tham số của đường thẳng qua M0 (x0 ; y0) và có VTCP

G

Nếu n = (a; b) là VTPT của ∆ thì

G
a = (b ; - a) hay ( - b ; a) là một VTCP của ∆ .

y

§ 2. ĐƯỜNG TRÒN
1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , phương trình đường tròn tâmI(h ; k) bán kính R là :
(x – h)2 + (y – k)2 = R2 .
• Phương trình đường tròn
(O, R) là : x2 + y2 = R2
2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , mọi phương trình có dạng :
x2 + y2 - 2ax - 2by + c = 0 với a2 + b2 – c > 0 là phương trình đường tròn :
tâm I( a ; b), bán kính R = a + b − c
3. Tiếp tuyến với đường tròn
• (x – h)2 + (y – k)2 = R2 tại tiếp điểm T(x0 ; y0) là :
2

I

O

x

2

IT = ( x 0 − h; y 0 − k ) có phương trình :
(x0 – h)(x – x0) + (y0 – k)(y – y0) = 0

T
đường thẳng qua T và vuông góc

R

∆

I

2

3
• Đường thẳng ∆ là tiếp tuyến của đường tròn (I, R) Ù d(I, ∆) = R

&3. CÔNIC

y

1. Elip
a. Định nghĩa . Cho hai điểm cố định F1 , F2 với F1 F2 = 2c và một độ dài
không đổi 2a ( a > c). Elip là tập hợp những điểm M sao cho :

B2

M
x

F1M + F2M = 2a
F1 , F2 : tiêu điểm , F1F2 : tiêu cự ,

A1

F1

F2

O

A2

;

F1M , F2M : bán kính qua tiêu e = c/a : tâm sai.
B1

2. Phương trình chính tắc . Với F1( - c ; 0) , F2(c ; 0) :
M(x ; y) ∈ (E) Ù

x2 y2
+
= 1 với b2 = a2 - c 2 .
a2 b 2

* Hình chữ nhật giới hạn b...
Trn Thaønh Minh - Phan Löu Bieân – Traàn Quang Nghóa
PHAÂN TÍCH CAÙC ÑEÀ
Hình hoïc phaúng
trong ñeà thi ÑH 2003-2010
caùc ban A-B-D
www.saosangsong.com.vn
LTÐH_ Hình học Phẳng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LTÐH_ Hình học Phẳng - Người đăng: duythanh238
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
LTÐH_ Hình học Phẳng 9 10 100