Ktl-icon-tai-lieu

Luận lý toán học

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2330 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LUẬN LÝ TOÁN HỌC
(Mathematical Logic)

Nguyễn Thanh Sơn
Khoa KHMT&CN ĐH Bách Khoa TpHCM
email : ntson@cse.hcmut.edu.vn
http:\\

ntsơn

NỘI DUNG
Chương 1. Tổng quan
Chương 2. Luận lý mệnh đề (propositional logic)
Chương 3. Luận lý vị từ (predicates logic)

Chương 1
ntsơn

Tài liệu tham khảo
[1] Encyclopia of AI. Vol 2. 1987 John Wiley & Sons. Inc
[2] 4proplogichandout.pdf (MIT courses)
[3] chương Propositional Logic trong quyển Logic in Computer Science
: Modelling and Reasoning about Systems Michael Huth & Mark
Ryan (reprinted 2006).
[3’] chương Predicates Logic trong quyển Logic in Computer Science :
Modelling and Reasoning about Systems Michael Huth & Mark
Ryan (reprinted 2006).
[4] DeductionI.pdf
[5] 7ruleshandout.pdf (MIT courses)
[6] chapter09.pdf
[7] Logic and proof (notes.pdf, slides.pdf)
[8] chương Binary decision diagrams trong quyển Logic in Computer
Science : Modelling and Reasoning about Systems Michael Huth &
Mark Ryan (reprinted 2006).

Chương 1
ntsơn

Tài liệu tham khảo
[9] 
[10] 

Chương 1
ntsơn

Chương 1. Tổng quan

ntsơn

Bức tranh về logic
Thuật ngữ logic :
Luận lý học (tiếng Việt)
Logos (tiếng Hy lạp)
Hướng tiếp cận :
Logic là một ngành của triết học (truyền thống).
Logic là một ngành của toán học (từ thế kỷ 19).

Chương 1
ntsơn

Bức tranh về logic
Luận lý toán học (mathematical logic) là một
ngành của toán học liên hệ tới những hệ thống
hình thức (formal systems), dính dáng tới cách
mã hóa những đối tượng toán học : tập hợp
(set), số (number), chứng minh (proof), tính
toán (computation).
Luận lý toán học gồm những ngành : model
theory, proof theory, set theory và recursion
theory.

Chương 1
ntsơn

Bức tranh về logic
Tên trước kia của mathematical logic là symbolic
logic và metamathematics.
Thuật ngữ symbolic logic được dùng để đối kháng
với philosophical logic.
Mathematical logic là logic được mô hình và
nghiên cứu một cách toán học.
Mathematical logic là tên do Giuseppe Peano đặt.

Chương 1
ntsơn

Bức tranh về logic
Về cơ bản mathematical logic vẫn là logic của
Aristotle.
Từ quan điểm ký hiệu thì mathematical logic là
một ngành của đại số trừu tượng (abstract
algebra).

Chương 1
ntsơn

Bức tranh về logic[Factasia]
Tổng quan :
Logic là cơ sở hợp lý và là nền tảng cho
toán học,
khoa học và
kỹ thuật, đặc biệt cho
công nghệ thông tin.

Chương 1
ntsơn

Bức tranh về logic[Factasia]
Logic là gì ? Đối với các c...
ntsơn
LUN LÝ TOÁN HC
(Mathematical Logic)
Nguyn Thanh Sơn
Khoa KHMT&CN ĐH Bách Khoa TpHCM
email : ntson@cse.hcmut.edu.vn
http:\\www.cse.hcmut.edu.vn\~ntson
Luận lý toán học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận lý toán học - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Luận lý toán học 9 10 568