Ktl-icon-tai-lieu

Luận Văn

Được đăng lên bởi nguyenminhtan223
Số trang: 201 trang   |   Lượt xem: 2478 lần   |   Lượt tải: 2 lần
DỰ ÁN XD & KIỂM SOÁT
CHẤT LƯỢNG NÔNG SẢN TP

VIỆN NGHIÊN CỨU RAU QUẢ

----------------------

--------------------------

BÁO CÁO TỔNG HỢP
Tên gói thầu:

Thử nghiệm chất lượng, liều lượng sử dụng một số
thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) và mức phân bón hóa
học phù hợp với sản xuất rau an toàn: Xây dựng điểm
trình diễn sản xuất rau an toàn áp dụng VietGAP và
thuốc BVTV, phân bón phù hợp tại tỉnh Lâm Đồng

GS.TS. Trần Khắc Thi
TS. Tô Thị Thu Hà
Ths. Lê Thị Thuỷ
Ths. Dương Kim Thoa
TS. Phạm Mỹ Linh

Hà Nội, tháng 5 năm 2012

DỰ ÁN XD & KIỂM SOÁT
CHẤT LƯỢNG NÔNG SẢN TP

VIỆN NGHIÊN CỨU RAU QUẢ

----------------------

--------------------------

BÁO CÁO
KẾT QUẢ ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG SẢN
XUẤT VÀ SỬ DỤNG PHÂN BÓN, THUỐC BẢO
VỆ THỰC VẬT TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG

Hà Nội, tháng 5 năm 2011

MỤC LỤC
I.
II.
2.1.
2.2.
III.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.

ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................ 3
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .............................................................. 3
Thu thập số liệu........................................................................................... 3
Xử lý số liệu ................................................................................................ 4
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .................................................................... 5
Thực trạng sản xuất rau tại tỉnh Lâm Đồng ................................................ 5
Tình hình sản xuất rau tại Lâm Đồng ......................................................... 5
Tình hình sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón tại tỉnh Lâm
Đồng............................................................................................................ 7
3.1.2.1 Tình hình sản xuất phân bón ....................................................................... 7
3.1.2.2. Tình hình kinh doanh phân bón .................................................................. 7
3.1.2.3. Tình hình tiêu thụ phân bón ........................................................................ 8
3.1.3. Tình hình sử dụng thuốc BVTV tại tỉnh Lâm Đồng ................................... 8
3.1.4. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm............................................ 9
3.2.
Điều tra thực trạng sản xuất và sử dụng phân bón và thuốc BVTV tại
các điểm nghiên cứu ................................................................................. 10
3.2.1. Đặc điểm nông hộ ..........................................................................
DỰ ÁN XD & KIỂM SOÁT VIỆN NGHIÊN CỨU RAU QUẢ
CHẤT LƯỢNG NÔNG SẢN TP ----------------------
--------------------------
BÁO CÁO TỔNG HỢP
Tên gói thầu:
Thử nghiệm chất lượng, liều lượng sử dụng một số
thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) và mức phân bón hóa
học phù hợp với sản xuất rau an toàn: Xây dựng điểm
trình diễn sản xuất rau an toàn áp dụng VietGAP và
thuốc BVTV, phân bón phù hợp tại tỉnh Lâm Đồng
GS.TS. Trần Khắc Thi
TS. Tô Thị Thu Hà
Ths. Lê Thị Thuỷ
Ths. Dương Kim Thoa
TS. Phạm Mỹ Linh
Hà Nội, tháng 5 năm 2012
Luận Văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận Văn - Người đăng: nguyenminhtan223
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
201 Vietnamese
Luận Văn 9 10 162