Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn : Kỹ thuật môi trường

Được đăng lên bởi trantoan196
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1385 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
-------------------------------

ISO 9001:2008

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG

Sinh viên
: Nguyễn Văn Thái
Giảng viên hƣớng dẫn : TS. Nguyễn Thị Kim Dung

HẢI PHÕNG - 2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
-----------------------------------

NGHIÊN CỨU TẬN THU MAGIE TỪ NƢỚC ÓT SẢN
XUẤT MUỐI ĐỂ XỬ LÝ AMONI TRONG NƢỚC THẢI
VÀ TẠO PHÂN BÓN MAP

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG

Sinh viên

: Nguyễn Văn Thái

Giảng viên hƣớng dẫn

: TS. Nguyễn Thị Kim Dung

HẢI PHÕNG – 2013
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG

--------------------------------------

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Sinh viên: Nguyễn Văn Thái

Mã SV:1353010023

Lớp:MT1301

Ngành: Kỹ thuật môi trƣờng

Tên đề tài: Ngiên cứu tận thu magie từ nƣớc ót sản xuất muối để xử lý
amoni trong nƣớc thải và tạo phân bón MAP

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp

( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
- ND: Nghiên cứu tận thu magie từ nƣớc ót sản xuất muối để xử ly amoni
trong nƣớc thải và tạo phân bón MAP.
- Yêu cầu:
+ Tổng quan về ô nhiễm amoni và nƣớc ót ở Việt Nam
+ Các phƣơng pháp hóa học xử lý amoni
+ Khảo sát các điều kiện tối ƣu xử lý amoni và tao MAP
+ Ứng dụng các điều kiện tối ƣu vào xử lý amoni và tao MAP trong
nƣớc thải. có nồng độ amoni cao
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
- Các thông số đặc trƣng cho nƣớc thải và nƣớc ót. SS, độ đục, Mg2+, NH4+ ,
PO43- các số liệu thực nghiêm chứng minh khả năng xử lý amoni và tạo MAP

3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
Phòng thí nghiêm phân tích môi trƣờng – ĐHDL Hải Phòng

CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Dung
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Cơ quan công tác: Trƣờng ĐHDL Hải Phòng
Nội dung hƣớng dẫn:............................................................................
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:.............................................................................................
Học hàm, học vị:...................................................................................
Cơ quan công tác:.................................................................................
Nội dung hƣớng dẫn:............................................................................
Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 25 tháng 03 năm 2013
Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày 29 tháng ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
-------------------------------
ISO 9001:2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Nguyễn Văn Thái
Giảng viên hƣớng dẫn : TS. Nguyễn Thị Kim Dung
HẢI PHÕNG - 2013
Luận văn : Kỹ thuật môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn : Kỹ thuật môi trường - Người đăng: trantoan196
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Luận văn : Kỹ thuật môi trường 9 10 689