Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn : Nghiên cứu tổng hợp đặc trưng và ứng dụng của vật liệu nano cacbon

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 544 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI 2
KHOA HÓA HỌC

VŨ THỊ MAI

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP,
ĐẶC TRƢNG VÀ ỨNG DỤNG
CỦA VẬT LIỆU NANO CACBON

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Chuyên ngành: Hóa lý

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học
PGS. TS. ĐẶNG TUYẾT PHƢƠNG

HÀ NỘI - 2014

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thiện khóa luận này đó là một sự nỗ lực lớn đối với tôi, và không
thể hoàn thành nếu không có sự đóng góp quan trọng của rất nhiều người.
Đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS.TS. Đặng Tuyết
Phƣơng là người đã hướng dẫn tận tình cho tôi trong suốt thời gian thực hiện
khóa luận này. Cô đã cung cấp cho tôi rất nhiều hiểu biết về một lĩnh vực mới
khi tôi bắt đầu bước vào thực hiện. Trong quá trình thực hiện cô luôn định
hướng, góp ý và sửa chữa để giúp tôi hoàn thành tốt khóa luận này.
Tôi xin cảm ơn các thầy cô giáo khoa Hóa Học, trường Đại học Sư
phạm Hà Nội 2, đã truyền thụ kiến thức bổ ích để tôi có khả năng hoàn thành
khóa luận tốt nghiệp.
Tôi xin cảm ơn KS. Đào Đức Cảnh, ThS. Lê Hà Giang, KS. Nguyễn
Kế Quang trong phòng nghiên cứu Hóa học bề mặt -Viện Hóa Học Viện Hàn
lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tạo mọi điều kiện cho tôi hoàn
thành tốt khóa luận tốt nghiệp.
Những lời cảm ơn muốn gửi lời cảm ơn đến những người thân, bạn bè
đã hết lòng quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất để tôi hoàn thành khóa luận này
Trân trọng cảm ơn!
Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2014
Sinh viên
Vũ Thị Mai

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
BET: Brunauer-Emmett-Teller (Phương pháp đẳng nhiệt hấp phụ - khử hấp
phụ N2).
BJH: Barrett- Joyner- Halenda.
HĐBM: Hoạt động bề mặt.
HPVL, HPHH: Hấp phụ vật lý, hấp phụ hóa học.
MB: Methylene Blue (Phẩm màu xanh methylen).
MQTB: Mao quản trung bình.
OMC: Or

).

TEM: Transmission electron microscopy (Hiển vi điện tử truyền qua).
UV-Vis: Ultraviolet- visiblet spectroscopy (Phổ tử ngoại khả kiến).
-

).

SBA-15: Santa Barbara Amophorus (Tên một dạng vật liệu silic mao quản
trung bình).
XRD: X - Ray diffraction (Nhiễu xạ tia X).

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

STT

Kí hiệu bảng

Tên bảng

1

Bảng 1.1

Phân loại vật liệu xốp

2

Bảng 1.2

Hấp phụ vật lý và hấp phụ hóa học

3

Bảng 1.3

Một số phương trình đẳng nhiệt hấp phụ
phổ biến

4

Bảng 3.1

Số liệu xây dựng đường chuẩn xác định
nồng độ MB

5

Bảng 3.2

Các giá trị nồng độ cân bằng của dung dịch
MB ở 100 mg/l, 150 mg/l và 200 mg/l

6

Bảng 3.3

Các giá trị Qt ở các nồng độ MB khác nhau

7

Bảng 3.4

Các giá trị ln(Qe- Qt) theo thời gian t ở các
nồng độ dung dịch MB khác nhau

8

Bảng 3.5

Các giá trị t/Qt theo thời gian t ở các nồ...
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NI 2
KHOA HÓA HC
VŨ TH MAI
NGHIÊN CU TNG HP,
ĐẶC TRƢNG VÀ ỨNG DNG
CA VT LIU NANO CACBON
KHÓA LUN TT NGHIỆP ĐẠI HC
Chuyên ngành: Hóa lý
Ngƣời hƣớng dn khoa hc
PGS. TS. ĐNG TUYẾT PHƢƠNG
HÀ NI - 2014
Luận văn : Nghiên cứu tổng hợp đặc trưng và ứng dụng của vật liệu nano cacbon - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn : Nghiên cứu tổng hợp đặc trưng và ứng dụng của vật liệu nano cacbon - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Luận văn : Nghiên cứu tổng hợp đặc trưng và ứng dụng của vật liệu nano cacbon 9 10 394