Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn toán học đa thức hoán vị

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1449 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

VƯƠNG THỊ YẾN

ĐA THỨC HOÁN VỊ ĐƯỢC

LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC

Chuyên ngành :

PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP

Mã số : 60 46 40

Giáo viên hướng dẫn:
PGS.TS. LÊ THỊ THANH NHÀN

THÁI NGUYÊN, 2012

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên2

Mục lục
Mục lục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Lời cảm ơn

3

Lời nói đầu

4

1 Kiến thức chuẩn bị

6

1.1

Kiến thức chuẩn bị về nhóm . . . . . . . . . . . . . . .

6

1.2

Kiến thức chuẩn bị về vành . . . . . . . . . . . . . . . .

10

1.3

Kiến thức chuẩn bị về trường . . . . . . . . . . . . . . .

14

1.4

Kiến thức chuẩn bị về đa thức . . . . . . . . . . . . . .

17

2 Đa thức hoán vị được

20

2.1

Khái niệm đa thức hoán vị được . . . . . . . . . . . . .

20

2.2

Một số lớp đa thức hoán vị được trên một trường . . . .

26

2.3

Đa thức hoán vị được modulo 2k

. . . . . . . . . . . .

30

Kết luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

Tài liệu tham khảo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên3

Lời cảm ơn
Đề tài được thực hiện tại trường Đại học Khoa học - Đại học Thái
Nguyên dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Lê Thị Thanh Nhàn. Tôi xin
bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, chân thành nhất đối với Cô. Bởi sự giúp đỡ,
chỉ bảo, khuyến khích ân cần của Cô đã góp phần rất lớn cho sự thành
công của luận văn này.
Tôi cũng xin được bày tỏ lòng cảm ơn chân thành nhất tới Ban lãnh
đạo, Phòng Đào tạo - Khoa học và Quan hệ quốc tế, Khoa Toán - Tin
Trường Đại học khoa học - Đại học Thái Nguyên đã tạo điều kiện thuận
lợi để tôi và các bạn học viên cao học Khóa 4 (2010 - 2012) được học
tập, nghiên cứu.
Tôi cũng xin cảm ơn các Thầy, Cô là GS.TSKH Hà Huy Khoái,
GS.TSKH Nguyễn Văn Mậu,... là những nhà toán học hàng đầu Việt
Nam đã giảng dạy các chuyên đề cho lớp chúng tôi.
Cuối cùng, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè, những
người thân đã luôn ở bên, động viên, giúp đỡ để tôi có thể hoàn thành
luận văn.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên4

Lời nói đầu
Ta đã biết rằng một đa thức f ♣xq trên một vành hữu hạn R được
gọi là hoán vị được nếu đa thức đó hoán vị được các phần tử của vành

R, tức là ánh xạ ϕ : R Ñ R cho bởi ϕ♣aq ✏ f ♣aq phải là một song ánh.
Trong cuốn "Finite fields" xuất bản lần đầu tiên năm 1983, Lidl và
Niedereiter [LN] đã nghiên cứu các tiêu chuẩn của đa t...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
VƯƠNG THỊ YẾN
ĐA THỨC HOÁN VỊ ĐƯỢC
LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC
Chuyên ngành : PHƯƠNG PHÁP TOÁN CẤP
số : 60 46 40
Giáo viên hướng dẫn:
PGS.TS. THỊ THANH NHÀN
THÁI NGUYÊN, 2012
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Luận văn toán học đa thức hoán vị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn toán học đa thức hoán vị - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Luận văn toán học đa thức hoán vị 9 10 263