Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn toán học đường cong phẳng

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 2058 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

PHẠM TRUNG KIÊN

ĐƯỜNG CONG PHẲNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

Thái Nguyên - Năm 2013

Soá hoùa bôûi Trung taâm Hoïc lieäuĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

PHẠM TRUNG KIÊN

Chuyên ngành:

PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP

Mã số : 60 46 01 13

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS-TS: ĐÀM VĂN NHỈ

Thái Nguyên - Năm 2013

Soá hoùa bôûi Trung taâm Hoïc lieäuMục lục

Lời nói đầu

2

1 KIẾN THỨC CHUẨN BỊ

5

1.1

Nhóm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

1.2

Vành đa thức và nghiệm đa thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

1.3

Kết thức và biệt thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

2 ĐƯỜNG CONG PHẲNG

21

2.1

Khái niệm đường cong phẳng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.2

Tham số hóa đường cong phẳng

2.3

Điểm hữu tỷ trên đường cônic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.4

Cấu trúc nhóm trên đường cong bậc ba không có điểm kỳ dị . . . 28

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3 MỘT SỐ ỨNG DỤNG

31

3.1

Một vài bài hình sơ cấp qua tham số hóa . . . . . . . . . . . . . . 31

3.2

Một vài phương trình nghiệm nguyên qua tham số hóa . . . . . . 35

3.3

Phép biến hình Nab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3.4

Một vài bài toán về đường cong bậc 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Kết luận

52

Tài liệu tham khảo

53

1
Soá hoùa bôûi Trung taâm Hoïc lieäuLỜI NÓI ĐẦU
Đã từ lâu, người ta rất quan tâm đến những phương trình kiểu x2 + y 2 = z 2
hay x3 +y 3 = z 3 với x, y, z nguyên. Việc giải các bài toán này khi z = 0 cũng chính
là việc tìm các điểm hữu tỷ trên đường cong phẳng x2 + y 2 = 1 hay x3 + y 3 = 1.
Chính vì vậy một vấn đề nẩy sinh là xác định các điểm hữu tỷ trên đường cong
phẳng. Để có thể xác định được hầu hết các điểm hữu tỷ, người ta thường tham
số hóa đường cong phẳng trong R2 .
Một vấn đề nữa cũng được nhiều người quan tâm là: Một kết quả trong hình
học đúng cho đường tròn thì còn đúng cho đường elip, hypecbol, parabol không?
Để có được kết quả đúng cho đường conic thì các hệ thức phải có các hệ số tương
ứng kèm theo.
Vấn đề thứ ba là: Mô tả một tập hợp điểm trong hình học phẳng không phải
cứ dùng thước kẻ và compa là dựng được. Khi đó muốn tìm quỹ tích các điểm
trong mặt phẳng ta có thể mô tả qua đường cong phẳng.
Với ba vấn đề đặt ra ở trên luận văn này tập trung nghiên cứu về đường cong
...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
PHẠM TRUNG KIÊN
ĐƯỜNG CONG PHẲNG
LUẬN VĂN THẠC TOÁN HỌC
Thái Nguyên - Năm 2013
Soá hoùa bôûi Trung taâm Hoïc lieäu http://lrc.tnu.edu.vn/
Luận văn toán học đường cong phẳng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn toán học đường cong phẳng - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Luận văn toán học đường cong phẳng 9 10 449