Ktl-icon-tai-lieu

luận văn về elearning

Được đăng lên bởi Phạm Minh Sơn
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 3933 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

LÊ THỊ KIM PHƯỢNG – 0112066

ĐỀ TÀI

KHÓA LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
DEA. BÙI MINH TỪ DIỄM

TP.HCM – NĂM 2005

Khóa luận: Tổ chức và xây dựng bài giảng cho chương trình đào tạo từ xa

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

LÊ THỊ KIM PHƯỢNG – 0112066

ĐỀ TÀI

KHÓA LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
DEA. BÙI MINH TỪ DIỄM

NIÊN KHÓA 2001 - 2005
GVHD: DEA. Bùi Minh Từ Diễm

2

SVTH: Lê Thị Kim Phượng - 0112066

Khóa luận: Tổ chức và xây dựng bài giảng cho chương trình đào tạo từ xa

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...............................................................
TRƯỜNG ĐẠI HC KHOA HC T NHIÊN
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
B MÔN H THNG THÔNG TIN
LÊ TH KIM PHƯỢNG – 0112066
ĐỀ TÀI
KHÓA LUN C NHÂN TIN HC
GIÁO VIÊN HƯỚNG DN
DEA. BÙI MINH T DIM
TP.HCM – NĂM 2005
luận văn về elearning - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luận văn về elearning - Người đăng: Phạm Minh Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
luận văn về elearning 9 10 223