Ktl-icon-tai-lieu

luật ban hành văn bản

Được đăng lên bởi huuchunghde
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 378 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và vướng mắc phát sinh trong thực tiễn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả của công tác xây
dựng ban hành văn bản QPPL, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước;
Ngày 03/6/2008, Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ ba đã thông qua Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) mới (dưới
đây gọi là Luật ban hành VBQPPL năm 2008), thay thế Luật ban hành văn bản QPPL năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản QPPL năm
2002 (gọi tắt là Luật ban hành văn bản QPPL cũ). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009.
Chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc một số điểm mới của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2008 như sau:
1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật:
Theo quy định của Luật ban hành văn bản QPPL cũ, hệ thống văn bản QPPL của nước ta hiện nay có tới hơn 20 loại văn bản QPPL khác nhau, do nhiều cơ quan có thẩm
quyền ban hành (Hiến pháp, Luật, Nghị quyết, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định, Chỉ thị, thông tư…. ). Để khắc phục tình trạng hệ thống văn bản QPPL phức tạp, quá nhiều
loại văn bản, gây khó khăn khi theo dõi, xác định thứ bậc hiệu lực của các loại văn bản, hệ thống văn bản QPPL được quy định trong Luật ban hành VBQPPL năm 2008
được rút gọn theo hướng (i) Giữ nguyên hình thức VBQPPL của Quốc hội, UBTVQH, Chủ tịch nước và (ii) Các VBQPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng,
Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Viện trưởng VKSNDTC, Chánh án TANDTC thì chỉ ban hành một loại văn bản (thay vì mỗi cơ quan ban hành hai hoặc ba loại văn bản QPPL
như Luật ban hành VBQPPL cũ).
Như vậy, hệ thống VBQPPL được quy định tại Điều 2 Luật ban hành văn bản QPPL năm 2008 bao gồm:
- Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội;
- Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Lệnh, quyết định Chủ tịch nước;
- Nghị định của Chính phủ;
- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
- Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;
- Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Thông tư của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;
- Quyết định của Tổng Kiểm tóan Nhà nước;
- Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc giữa Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội;
- Thông tư liên tịch giữa Chánh án TANDTC với Viện trưởng VKSNDTC; giữa các Bộ trưởng, thủ trư...
Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và vướng mắc phát sinh trong thực tiễn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả của công tác xây
dựng ban hành văn bản QPPL, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước;
Ngày 03/6/2008, Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ ba đã thông qua Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) mới (dưới
đây gọi là Luật ban hành VBQPPL năm 2008), thay thế Luật ban hành văn bản QPPL năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản QPPL năm
2002 (gọi tắt là Luật ban hành văn bản QPPL cũ). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009.
Chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc một số điểm mới của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2008 như sau:
1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật:
Theo quy định của Luật ban hành văn bản QPPL cũ, hệ thống văn bản QPPL của nước ta hiện nay có tới hơn 20 loại văn bản QPPL khác nhau, do nhiều cơ quan có thẩm
quyền ban hành (Hiến pháp, Luật, Nghị quyết, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định, Chỉ thị, thông tư…. ). Để khắc phục tình trạng hệ thống văn bản QPPL phức tạp, quá nhiều
loại văn bản, gây khó khăn khi theo dõi, xác định thứ bậc hiệu lực của các loại văn bản, hệ thống văn bản QPPL được quy định trong Luật ban hành VBQPPL năm 2008
được rút gọn theo hướng (i) Giữ nguyên hình thức VBQPPL của Quốc hội, UBTVQH, Chủ tịch nước và (ii) Các VBQPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng,
Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Viện trưởng VKSNDTC, Chánh án TANDTC thì chỉ ban hành một loại văn bản (thay vì mỗi cơ quan ban hành hai hoặc ba loại văn bản QPPL
như Luật ban hành VBQPPL cũ).
Như vậy, hệ thống VBQPPL được quy định tại Điều 2 Luật ban hành văn bản QPPL năm 2008 bao gồm:
- Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội;
- Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Lệnh, quyết định Chủ tịch nước;
- Nghị định của Chính phủ;
- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
- Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;
- Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Thông tư của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;
- Quyết định của Tổng Kiểm tóan Nhà nước;
- Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc giữa Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội;
- Thông tư liên tịch giữa Chánh án TANDTC với Viện trưởng VKSNDTC; giữa các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ;
- Văn bản của Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân.
Tuy nhiên, để phù hợp với tình hình thực tiễn, kể từ ngày 01/01/2009 (ngày có hiệu lực của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2008), thì các văn bản QPPL đã được ban hành
dưới các hình thức bị lược bỏ (nghị quyết của Chính phủ; chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; quyết định, chỉ thị của Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSND, Bộ trưởng,
Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; văn bản liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội) vẫn tiếp tục có hiệu lực
cho đến khi bị bãi bỏ, hủy bỏ hoặc được thay thế bằng VBQPPL khác.
2. Các nguyên tắc xây dựng, ban hành VBQPPL:
Luật ban hành VBQPPL năm 2008 đã bổ sung một điều (Điều 3) quy định cụ thể năm nguyên tắc cần phải bảo đảm khi xây dựng, ban hành VBQPPL, đó là:
(i) Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của VBQPPL trong hệ thống pháp luật.
(ii) Tuân thủ thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản QPPL.
(iii) Bảo đảm tính công khai trong quá trình xây dựng, ban hành VBQPPL trừ trường hợp văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước; bảo đảm tính minh bạch trong các quy
định của văn bản quy phạm pháp luật.
(iv) Bảo đảm tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật.
(v) Không làm cản trở việc thực hiện điều ước quốc tế mà Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên.
3. Văn bản quy định chi tiết:
Luật ban hành VBQPPL năm 2008 (Điều 8 ) có quy định những nội dung mới về văn bản quy định chi tiết, cụ thể:
- Văn bản QPPL phải được quy định cụ thể để khi văn bản đó có hiệu lực thì thi hành được ngay.
- Văn bản quy định chi tiết phải quy định cụ thể, không lặp lại quy định của văn bản được quy định chi tiết (chỉ hướng dẫn những nội dung cần quy định chi tiết);
- Cơ quan được giao quy định chi tiết về nhiều nội dung của một văn bản QPPL thì ban hành một văn bản để quy định chi tiết các nội dung đó, trừ trường hợp cần phải quy
định trong các văn bản khác nhau;
- Các nội dung cần được quy định chi tiết được giới hạn cụ thể (chỉ gồm những nội dung liên quan đến quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, những vấn đề chưa có tính ổn định cao)
và cơ quan đã được giao ban hành văn bản quy định chi tiết phải ban hành văn bản, không được phép ủy quyền tiếp cho cơ quan khác ban hành;
- Văn bản quy định chi tiết phải được ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của văn bản hoặc điều, khỏan, điểm được quy định chi tiết.
4. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ, hợp nhất văn bản QPPL (Điều 9, Điều 92):
- Luật ban hành VBQPPL năm 2008 (Điều 9) áp dụng kỹ thuật: “một văn bản sửa nhiều văn bản”: tức là chỉ cần ban hành một văn bản QPPL để đồng thời sửa đổi, bổ sung,
thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ tất cả các nội dung trong nhiều VBQPPL (do cùng một cơ quan ban hành).
- Văn bản được hợp nhất (Điều 92): Văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều của văn bản QPPL được hợp nhất về mặt kỹ thuật với văn bản được sửa đổi, bổ sung. Việc hợp
nhất văn bản QPPL do Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định.
5. Hiệu lực của văn bản QPPL:
Điều 78 Luật ban hành văn bản QPPL năm 2008 là một điểm mới rất quan trọng khi quy định về thời điểm có hiệu lực của văn bản QPPL và đăng Công báo:
- Nguyên tắc xác định thời điểm có hiệu lực của VBQPPL:
+ Thời điểm có hiệu lực của văn bản QPPL được quy định ngay trong văn bản, nhưng không sớm hơn bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành.
+ Trường hợp văn bản QPPL quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp, văn bản được ban hành để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai, dịch
bệnh thì có thể có hiệu lực kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành nhưng phải được đăng ngay trên Trang thông tin điện tử của cơ quan ban hành và phải được đưa tin trên
phương tiện thông tin đại chúng; đăng Công báo chậm nhất sau hai ngày làm việc, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành.
- Đăng Công báo của VBQPPL:
+ Văn bản QPPL phải được đăng Công báo;
+ Văn bản QPPL không đăng Công báo thì không có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp văn bản có nội dung bí mật nhà nước và các trường hợp ban hành văn bản trong trường
hợp đột xuất, văn bản kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai, dịch bệnh.
+ Trong thời hạn chậm nhất là hai ngày làm việc, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành, cơ quan ban hành văn bản QPPL phải gửi văn bản đến cơ quan Công báo để đăng
Công báo;
+ Cơ quan Công báo có trách nhiệm đăng tòan văn bản QPPL trên Công báo chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản;
+ Văn bản QPPL đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như văn bản gốc.
6. Đăng tải và đưa tin văn bản QPPL (Điều 84):
Trừ các văn bản thuộc bí mật nhà nước, văn bản QPPL phải được:
+ Đăng tải toàn văn trên Trang thông tin điện tử của cơ quan ban hành văn bản chậm nhất là hai ngày, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành;
+ Phải đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng.
7. Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật:
- Việc pháp điển QPPL tạo điều kiện thuận lợi cho người dân dễ tra cứu, dễ thực hiện pháp luật; giúp cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ áp dụng được chính xác các
quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện được các quy định của pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn để đề xuất tiến hành sửa đổi, bổ sung bảo đảm tính thống nhất của hệ
thống pháp luật.
- Yêu cầu của việc pháp điển: QPPL phải được rà soát, tập hợp, sắp xếp thành bộ pháp điển theo từng chủ đề. Việc pháp điển hệ thống QPPL thực hiện theo quy định của Ủy
ban thường vụ Quốc hội.
8. Về quy trình soạn thảo, ban hành văn bản QPPL của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội:
1
luật ban hành văn bản - Trang 2
luật ban hành văn bản - Người đăng: huuchunghde
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
luật ban hành văn bản 9 10 888