Ktl-icon-tai-lieu

Lượng Giác

Được đăng lên bởi tu-huyt-pham
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2022 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GV : Nguyễn Vũ Minh

Tài Liệu Lượng Giác

Lượng Giác
A. KIẾN THỨC CẦN NẮM
1) Hệ thức cơ bản :
sin 2 α + cos 2 α = 1

tan α =

;

sin α
cos α

cot α =

;

cos α
sin α

1
⎧
⎪⎪ cot α = tan α
⇔ ⎨
⎪ tan α = 1
⎪⎩
cot α

tan α .cot α = 1
1
= 1 + tan 2 α
2
cos α
2) Các cung liên kết :

1
= 1 + cot 2 α
2
sin α

;

cos( − x) = cos x
sin(− x) = − sin x
tan(− x ) = − tan x

A/ Hai cung đối nhau : − x & x , ta có

cot(− x ) = − cot x
sin(π − x) = sin x
cos(π − x) = − cos x

B/ Hai cung bù nhau : x & π − x , ta có

C/ Hai cung phụ nhau : x &

D/ Hai cung hơn

π
2

: x &

π
2

tan(π − x) = − tan x
cot(π − x) = − cot x

− x : ………………………….

π
2

+ x …………………………….…………………………….

…………………………….…………………………….
…………………………….…………………………….
…………………………….…………………………….
Chú ý : …………………………………………………………………….…………………………….
…………………………………………………………………….…………………………….…………
………………………………………………………….…………………………….……………………
Rút gọn các biểu thức sau :
⎛ 21π
⎞
A = cos ⎜
+ x ⎟ + cos (1000π − x ) + cos ( 2013π + x )
⎝ 2
⎠
⎛ 7π
⎞
⎛ 3π
⎞
B = 2 cos (12π + x ) − 3cos ( π − x ) + 5sin ⎜ − x ⎟ + cot ⎜ − x ⎟
⎝ 2
⎠
⎝ 2
⎠
⎛π
⎞
⎛ 3π
⎞
⎛ 5π
⎞
C = 2sin ⎜ + x ⎟ + sin ( 5π − x ) + sin ⎜ + x ⎟ + cot ⎜ + x ⎟
⎝2
⎠
⎝ 2
⎠
⎝ 2
⎠

Đt : 0914449230

1

Email : ngvuminh249@yahoo.com

GV : Nguyễn Vũ Minh

Tài Liệu Lượng Giác
B. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC :

1/ CÔNG THỨC CỘNG :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………
…………………………………………………………

⎧
π⎞
⎛
⎪sin a ± cos a = 2 sin ⎜ a ± 4 ⎟
⎪
⎝
⎠
⎨
HỆ QUẢ :
⎪cos a ± sin a = 2 cos ⎛ a m π ⎞
⎜
⎟
⎪⎩
4⎠
⎝

…………………………………………………………

2/ CÔNG THỨC NHÂN ĐÔI :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
3/ Tổng thành Tích :
a+b
a −b
.cos
2
2
a+b
a −b
cos a − cos b = −2sin
.sin
2
2
a+b
a −b
sin a + sin b = 2sin
.cos
2
2
a+b
a −b
sin a − sin b = 2 cos
.sin
2
2
cos a + cos b = 2 cos

nhận xét : …………………………………………………………………………….
VD :
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
4/ Tích Thành Tổng :
1
cos α .cos β = [cos(α + β ) + cos(α − β )]
2
1
sin α .sin β = − [cos(α + β ) − cos(α − β )]
2
1
sin α .cos β = [sin(α + β ) + sin(α − β )]
2
1
cos α .sin β = [sin(α + β ) − sin(α − β )]
2

Đt : 0914449230

nhận xét : …………………………………………………………………………….
2
Email : ngvuminh249@yahoo.com

GV : Nguyễn Vũ Minh
Tài Liệu Lượng Giác
VD :
………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………...
GV : Nguyn Vũ Minh Tài Liu Lượng Giác
Đ gvuminh249@yahoo.com
Lượng Giác
A. KIN THC CN NM
1) H thc cơ bn :
;
22
sin cos 1
αα
+=
sin
tan
cos
α
α
α
=
;
cos
cot
sin
α
α
α
=
tan .cot 1
α
α
=
1
cot
tan
1
tan
cot
α
α
α
α
=
=
2
2
1
1tan
cos
α
α
=+
;
2
2
1
1cot
sin
α
α
=+
2) Các cung liên kết :
t : 0914449230 Email : n
1
A/ Hai cung đối nhau :
&
x
x
, ta có
cos( ) cos
sin( ) sin
tan( ) tan
cot( ) cot
x
x
x
x
x
x
x
=
−=
−=
−=
sin( ) sin
cos( ) cos
tan( ) tan
cot( ) cot
x
x
π
x
x
π
π
π
B/ Hai cung bù nhau :
&
x
x
π
, ta có
x
x
x
=
−=
−=
−=
C/ Hai cung ph nhau :
&
2
x
x
π
: ………………………….
D/ Hai cung hơn
2
π
:
&
2
x
x
π
+
…………………………….…………………………….
…………………………….…………………………….
…………………………….…………………………….
…………………………….…………………………….
Chú ý : …………………………………………………………………….…………………………….
…………………………………………………………………….…………………………….…………
………………………………………………………….…………………………….……………………
Rút gn các biu thc sau :
()()
21π
A cos x cos 1000π x cos 2013π x
2
⎛⎞
=++ + +
⎜⎟
⎝⎠
()()
7π 3π
B2cos12π x3cosπ x5sin x cot x
22
⎛⎞
=+++
⎜⎟
⎝⎠
()
π 3π 5π
C
2sin x sin 5π xsin x cot x
222
⎛⎞⎛⎞
=++++++
⎜⎟⎜⎟
⎝⎠⎝⎠
Lượng Giác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lượng Giác - Người đăng: tu-huyt-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Lượng Giác 9 10 150