Ktl-icon-tai-lieu

Lượng giác

Được đăng lên bởi ngphuc2k
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1985 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyeân ñeà 8: LÖÔÏNG GIAÙC
TOÙM TAÉTGIAÙO KHOA
A. KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN:
I. Ñôn vò ño goùc vaø cung:
1. Ñoä:
.
y
x
o
180
O
beïtgoùc
0
1 Goùc
180
1
=
33
2. Radian: (rad)
ra
d
0
180
π
=
3.
Baûng ñoåi ñoä sang rad vaø ngöôïc laïi cuûa moät soá goùc (cung ) thoâng duïng:
Ñoä 0
0
30
0
45
0
60
0
90
0
120
0
135
0
150
0
180
0
360
0
Radian 0
6
π
4
π
3
π
2
π
3
2
π
4
3
π
6
5
π
π
π
2
II. Goùc löôïng giaùc & cung löôïng giaùc:
1. Ñònh nghóa:
x
y
B
α
M
α
(đim gc)
+
t
O
A
(đim ngn)
π
α
2kAB
+
=
x
y
+
2.
Ñöôøng troøn löôïng giaùc:
Soá ño cuûa moät soá cung löôïng giaùc ñaëc bieät:
π
π
π
π
π
ππ
π
π
π
k
CA
k
C
k
A
+
+
+
+
2
DB,
k ,
2
2
- D
2k
2
2
B
2k
(tia gc)
Z)(k 2),( +=
π
α
kOyOx
t
(tia ngn)
O
α
x
y
O
C
A
B
D
Lượng giác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lượng giác - Người đăng: ngphuc2k
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Lượng giác 9 10 407