Ktl-icon-tai-lieu

Lượng Giác Ôn Thi Đại Học

Được đăng lên bởi taphihung-1992-gmail-com
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1012 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên Đề Lượng Giác – Ôn Thi Đại Học

Trang 1

I/Đưa Về Phương Trình Bậc Nhất Đối Với

sin x, cosx

1
 1

sin x  cosx  2 sin  x     2cos  x m 
4


4
2
 2


sin x  cosx  2 

 1

3




sin x  cosx  2sin x  x    2cosx x m
 2

2
3


6



sin x  3cosx  2 




3
1




sin x  cosx  2sin x  x    2cosx x m
 2

2
6


 3



3sin x  cosx  2 
Câu 1:



sin x  cosx sin 2 x  3cos3x  2 cos4 x sin 3 x
3  sin 2 x sin x   cos2 x  cosx  2

Câu 2:

Câu 3:


 
3sin  x     4sin  x     5sin
 5x    0
3


6

 6

Câu 4:

co s2 x  3sin 2 x  3sin x  co s x  4  0


Câu 5: 


Câu 6:



sin x  3co s x sin3x  2


4  sin 4 x  co s4 x  3sin 4 x  3   1 tan 2 x tan x  sin 4 x




II/Phương Trình Đối Xứng Đối Với

sin x, cosx

a  sin x cosx   b sin xcosx  c  0












a  sin x cosx   b sin xcosx  c  0

Chuyên Đề Lượng Giác – Ôn Thi Đại Học

Trang 2



sin x  cos x  t    2; 2






Đặt


sin x  cos x  t    2; 2






Câu 1:

t 2 1
 sin x cos x 
2
1t 2
 sin x cos x 
2

3
1 sin3 x  cos3 x  sin 2 x
2
sin x  cosx 1


 
2
2 0

sin x  cosx  2





 1 2 sin xcosx  1

Câu 2: 

Câu 3:

sin3x  cos3x  2  sin x  cosx  1

Câu 4:

2   2sin 2 x  

Câu 5:

sin xcos 2 x  cosx sin 2 x  2  sin x  cosx sin 2 x   2
0
sin x  cosx  sin xcosx

Câu 6:

 1 2   sin xcosx   2sin xcosx 1



1
1


 tan x  cot x  0
 sin x cosx


2



sin 2 x  2 sin  x   1
4

Câu 8: sin x cosx  4sin 2 x 1
Câu 7:

Câu 9:

 sin

3



x  cos 3 x   sin x  cosx  sin 2 x  2 2

III/Dạng Phương Trình Kết Hợp
Câu 1:

tan x, cot x, sin x, cosx

2  tan x sin x   3 cot x cosx   5  0

Chuyên Đề Lượng Giác – Ôn Thi Đại Học

Câu 2:

3 cot x cosx   5 tan x sin x   2

Câu 3:

cot x  tan x  sin x  cosx


Câu 4: 3



Trang 3

1
1 

12  2 3  tan x cot x 
2
2 
sin x cos x

Câu 5:

cot 4 x  cos3 2 x 1

Câu 6:

3 sin x  tan x 
 2cosx  0
tan x  sin x

Câu 7:

tan x  cot x  2cot 3 2 x

Câu 8:

2  cot 2 x cot 3x   tan 2 x  cot3x

IV/Biến Đổi Về Phương Trình Chỉ Chứa Một Hàm Số Lượng Giác
Các công thức biến đổi

1
sin 4 x  cos4 x 1 sin 2 2 x
2
3
sin 6 x  cos6 x 1 sin 2 2 x
4
sin 2 x 

2 tan x
1 tan 2 x

1 tan 2 x
cos2 x 
1 tan 2 x
Dạng phương trình thường gặp

Chuyên Đề Lượng Giác – Ôn Thi Đại Học

a sin 2 x  b sin xcosx  cco...
Chuyên L ng Giác – Ôn Thi i H cĐề ượ Đạ Trang 1
I/ a V Ph ng Trình B c Nh t i V i Đư ươ Đố
sin ,x cosx
1 1
sin 2 sin 2sin 2
4 4
2 2
1 3
sin 3 2 sin 2sin 2
2 2 3 6
3 1
3sin 2 sin 2sin 2
2 2 6 3
x cosx x cosx x cos x
x cosx x cosx x x cosx x
x cosx x cosx x x cosx x
m
m
m
Câu 1:
3
sin sin2 3 3 2 4 sinx cosx x cos x cos x x
Câu 2:
3 sin 2 sin 2 2x x cos x cosx
Câu 3:
3sin 4sin 5sin 5 0
3 6 6
x x x
Câu 4:
s2 3sin2 3sin s 4 0co x x x co x
Câu 5:
sin 3 s sin3 2x co x x
Câu 6:
4 4
4 sin s 3sin 4 3 1 tan 2 tan sin4x co x x x x x
II/Ph ng Trình i X ng i V i ươ Đố Đ
sin ,x cosx
Lượng Giác Ôn Thi Đại Học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lượng Giác Ôn Thi Đại Học - Người đăng: taphihung-1992-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Lượng Giác Ôn Thi Đại Học 9 10 282