Ktl-icon-tai-lieu

Luyện tập nhôm

Được đăng lên bởi khonghoihan11106
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 132 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUYỆN TẬP NHÔM
Câu 1: Phản ứng hoá học nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm ?
A. Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng.
B. Al tác dụng với CuO nung nóng.
C. Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng.
D. Al tác dụng với axit H2SO4 đặc, nóng.
Câu 2: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là
A. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên.
B. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.
C. không có kết tủa, có khí bay lên.
D. chỉ có kết tủa keo trắng
Câu 3: Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl 3. Sau phản ứng dung dịch thu được có
A. NaCl, NaOH.
B. NaCl, NaOH, AlCl3.
C. NaCl, NaAlO2.
D. NaCl, NaOH, NaAlO2.
Câu 4: Cho hỗn hợp gồm Al, Mg, Al(OH)3, Al2O3, MgO vào dung dịch NaOH dư còn lại rắn X. X
gồm:
A. Mg, MgO.
B. Al2O3, Al, Al(OH)3.
C. Al, Mg.
D. Al(OH)3, Al2O3, MgO.
Câu 5: Dẫn từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2. Hiện tượng quan sát được:
A. có kết tủa keo trắng tan dần đến hết.
B. có kết tủa keo trắng, không thấy kết tủa tan.
C. có kết tủa keo trắng rồi tan, sau đó lại có kết tủa.
D. dung dịch trong suốt.
Câu 6: Thí nghiệm (1) cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl 3.
Thí nghiệm (2) cho từ từ đến dư dung dịch NH3 vào dung dịch AlCl3.
Hiện tượng quan sát được:
A. cả 2 thí nghiệm đều có kết tủa rồi tan.
B. Cả 2 thí nghiệm đều có kết tủa rồi không tan.
C. Thí nghiệm (1) có kết tủa rồi tan, thí nghiệm (2) có kết tủa không tan.
D. Thí nghiệm (2) có kết tủa rồi tan, thí nghiệm (1) có kết tủa không tan.
Câu 7: Thí nghiệm (1) cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO 2.
Thí nghiệm (2) cho từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch NaAlO2. Hiện tượng quan sát được:
A. cả 2 thí nghiệm đều có kết tủa rồi tan.
B. Cả 2 thí nghiệm đều có kết tủa rồi không tan.
C. Thí nghiệm (1) có kết tủa rồi tan, thí nghiệm (2) có kết tủa không tan.
D. Thí nghiệm (2) có kết tủa rồi tan, thí nghiệm (1) có kết tủa không tan.
Câu 8: Nung nóng hỗn hợp Al và Fe2O3 (chỉ xảy ra phản ứng nhiệt nhôm đến hoàn toàn) thu
được hỗn hợp X. Cho X tác dụng dung dịch NaOH thấy có khí thoát ra. Thành phần X:
A. Al2O3.
B. Fe, Al, Al2O3.
C. Al, Fe.
D. Al, Fe, Fe2O3, Al2O3
Câu 9: Chọn mệnh đề đúng :
A. Có thể dùng đồ vật làm bằng nhôm để đựng nước vôi trong
B. Cho từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2 thấy có kết tủa rồi kết tủa lại tan hết
C. Phèn chua có công thức là Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O .
D. Al(OH)3 và Al2O3 là những chất có tính lưỡng tính
Câu 10: Một hỗn hợp 2 kim loại Na và Al (tỉ lệ mol 1:2) vào lượng H 2O d...
LUYỆN TẬP NHÔM
Câu 1: không 
A.  !"
#
$
%
&' B.  ($&'
C.  !"
)
$
#
&' D.  *+,
)
-$
%
./&'
Câu 2: 0122340*$, 4(
#
',5+6*
A. &738*7"69 &7:;*<' B. &738*7"69/=*&738**'
C. 7&738*/&7:;*<' D. >&738*7"69
Câu 3:(2240*$,3 4(
#
'-*45&
 A.0*(/0*$,'  B. 0*(/0*$,/(
#
'
C.0*(/0*$
)
' D.0*(/0*$,/0*$
)
'
Câu 4:(?5@/A/B$,C
#
/
)
$
#
/A$ 40*$,D69E'E
@F
A.A/A$' B.
)
$
#
//B$,C
#
' C./A' D.B$,C
#
/
)
$
#
/A$'
Câu 5:GH227:($
)
3 40*$
)
',5I*=5F
A. &738*7"69*J33'
B.&738*7"69/7K738**'
C.&738*7"696@*/=*&&738*'
D.46=L'
Câu 6:M:BNC22340*$, 4(
#
'
M:B)C22340,
#
 4(
#
'
,5I*=5F
A. ):O&738*6@*'
B.():O&738*6@7*'
C.M:BNC&738*6@*/:B)C&738*7*'
D.M:B)C&738*6@*/:BNC&738*7*'
Câu 7:M:BNC2234,( 40*$
)
'
M:B)C2237:($
)
40*$
)
',5I*=5F
A.):O&738*6@*'
B. ():O&738*6@7*'
C.M:BNC&738*6@*/:B)C&738*7*'
D.M:B)C&738*6@*/:BNC&738*7*'
Câu 8:0&?5 !"
)
$
#
B>+6*3C
5?5E'(E40*$,K&7:6*'MJEF
A.
)
$
#
' B.!"//
)
$
#
' C./!"' D./!"/!"
)
$
#
/
)
$
#
Câu 9:(OPF
A. (&QR@ S;TQU 6
B. (227:($
)
3 40*$
)
K&738*6@738**3
C. V*&0*
)
-$
%
'
)
B-$
%
C
#
')%,
)
$'
D. B$,C
#
 
)
$
#
WK&:X:
Câu 10:A?5)70*B>NF)C 5,
)
$/5Y/Z[:,
)
B7C
DK69&7L5F
A. )/\ B. ]/% C. \/\ D. Y/N
Câu 11:,?5@7A ',D**3*?564,
)
-$
%

5)/)%7:B7C'03*?5 ^*B$,C
)
_5N/[Y7:B7C'
` O7L58*6FA. ]a/Z`bB. [Z/)#`b(#a/\[`b G
]a/Z`'
Câu 12:(**?5@!")J;T*FJN,(
6*NN/),
)
B7C'J) c$,6*[/\),
)
B7C'd648*
FA. ##/)' B. N\/]' C. N[/[' D. N#/]
Câu 13:A?5)70*B>NF)C 5,
)
$/5Y/Z[:,
)
B7C
DK69&7L5F
A. )/\ B. ]/% C. \/\ D. Y/N
Câu 14F(N]a40*$,\A Naa4
)
B-$
%
C
#
NA'E
4@e0*$,64=*'
'NA ^')A ('#A G'%A
Câu 15 Bf,c^g)aa\CF()aa4(
#
N/]A h:40*$,
a/]A/5738*5N]/[*'d:*64K8*h
'N/) ^'N/Y (')/% G'
Luyện tập nhôm - Người đăng: khonghoihan11106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Luyện tập nhôm 9 10 325