Ktl-icon-tai-lieu

Luyện thi đại học môn Vật Lý

Được đăng lên bởi São Paulo
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 130 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUYỆN THI ĐẠI HỌC THẦY HẢI
MÔN VẬT LÝ
ĐC: SỐ 14 – NGUYỄN ĐÌNH CỔN – K13 TRUNG
ĐÔ – TP VINH, ĐT: 01682 338 222

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ KC ĐHV LẦN 1
NĂM 2014
MÔN: VẬT LÝ
(Thời gian làm bài 90 phút)
Đề thi có 50 câu gồm 6 trang

Mã đề thi: 379
2

∆U 2 I 2 R
I
∆P2  I 2 
1
1
1
Câu 1: + Ta có:
=
=
⇒
=   = ⇒ 2 =
∆U 1 I1 R
m
I1
∆P1  I1 
m
m
n
1
∆U 1 =
+ Theo đề ra: ∆U 1 = nU 1 ⇒ ∆U 2 =
U1
m
m
I
Mặt khác: Pt1 = Pt2 ⇒ U t1 I1 = U t 2 I 2 ⇒ U t 2 = 1 U t1 = mU t1 = m (U 1 − ∆U 1 ) = m (1 − n)U 1
I2
n
m (1 − n) +
U + ∆U 2
U
m = m(1 − n) + n
Đáp án B.
=
Vậy: 2 = t 2
U1
U1
1
m
1

= 6 ( cm )
∆l0
A =
Câu 2: Theo đề ⇒ 
vậy T = 2π
= 0,4( s )
2
g
 A = ∆ l 0 + 2 → ∆ l 0 = 4 ( cm )
k1 λ2 4 k1 λ3 3 k 2 λ3 9
=
= ; =
= ; =
= → k1 : k 2 : k3 = 12 : 9 : 8
k 2 λ1 3 k 3 λ1 2 k 3 λ2 8
Suy ra số vân sáng đơn sắc cần tìm là:
(N ), = (N1 ) + (N 2 ) + (N 3 ) − 2(N 12 ) − 2(N13 ) − 2(N 23 ) = 11 + 8 + 7 − 2.2 − 3.2 − 0 = 16 → Đáp án D

Câu 3:Ta có :

Câu 4: M là một vân sáng ⇒ xM =
vậy k nguyên là k =2; 3

 xM ; a; D; λ1 ⇒ k1 = 3,94
kλD
thay 
a
 xM ; a; D; λ2 ⇒ k 2 = 1,97

có 2 bức xạ cần tìm

Đáp án A.

Câu 5: Để duy trì dao động điện từ trong mạch LC với dao động riêng của nó người ta cung cấp năng lượng cho mạch
đúng bằng phần năng lượng đã mất sau mỗi chu kỳ Đáp án B.
Câu 6:

I0
WC
n
n Q0
; u =
U0 =
=n⇒ i =
WL
n +1
n +1 C
n +1

Câu 7: Giả sử L(r = 0) ⇒ R =
cos ϕ cd ≠ 0

Đáp án A.

U DC
U
100
= 60(Ω). Mặt khác R = AC =
= 100(Ω) vậy cuộn dây có L(r ≠ 0) hay
1
I DC
I AC

Đáp án B.

λ = 2πc LC
Câu 8: Vì 
⇒ λ2 = λ12 + λ22 ⇒ λ = 25(m)
C
//
C
→
C
=
C
+
C
2
b
1
2
 1

Đáp án C.

Câu 9: Ta có 150.(2 π ) = ω.60 → ω = 5π (rad / s ) .
Biểu diễn trên VTLG

ϕ0 = −

3π
(rad ) ⇒ Đáp án C.
4

1

Câu 10: M là cực đại ⇒ d 2 − d1 = kλ ,
từ hình vẽ suy ra ⇔

AB 2 − d12 − d1 = 1.λ ⇒ 10 2 − d12 − d1 = 2 → d1 = 6(cm)

Đáp án B.

Câu 11: Gọi t1 là thời gian vật rơi tự do chạm vào đáy giếng;
t2 là thời gian sóng âm truyền lên mặt giếng ⇒ t1 + t2 = 2 (s)

1 2

2S S
S = at1 ⇒ t1 = 2 S / a
Ta có: 
⇒
+ = 2 ⇔ S = 18,9(m) ⇒ Đáp án B.
2
a
v
S = vt 2 ⇒ t 2 = S / v
Câu 12: Khi ánh sáng truyền từ mt này sang mt khác tấn số không đổi; màu sắc không đổi ⇒ Đáp án A.
Câu 13: Từ hình vẽ : k1λ1 = k 2 λ2 . ⇒ k 2 = 4 . Vậy 700k1 = 4. λ2 . Thay 500nm ≤ λ2 ≤ 575nm ta có miên của k1 là

⇒ 2,85 ≤ k1 ≤ 3,28 ⇒ k1 = 3 ⇒ Trong khoảng giữa cần tính có thêm 2 vân sáng màu đỏ nữa. ⇒ Đáp án B.

1
1 2π
Câu 14: W = mω 2 A 2 = m( ) 2 A 2 = 2π 2 mA 2 / T 2 ⇒ Đáp án D.
2
2
T


U
R =
I1


U
U
U R ;L;C →nt
1
2 5
→ I =
=
=
=...
1
LUYN THI ĐẠI HC THY HI
MÔN VT LÝ
GII CHI TIT ĐỀ KC ĐHV LN 1
NĂM 2014
ĐC: S 14 – NGUYN ĐÌNH CN – K13 TRUNG
ĐÔ – TP VINH, ĐT: 01682 338 222
MÔN: VT LÝ
(Thi gian làm bài 90 phút)
đề thi: 379
Đề thi có 50 câu gm 6 trang
Câu 1: + Ta có:
m
RI
RI
U
U
m
I
I
mI
I
P
P
111
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
==
==
=
+ Theo
đề ra:
11211
1
U
m
n
U
m
UnUU
===
Mt khác: P
t1
= P
t2
11111
2
1
22211
)1()( UnmUUmUmU
I
I
UIUIU
ttttt
=====
V
y:
m
nnm
m
n
nm
U
UU
U
U
t
+
=
+
=
+
=
)1(
1
)1(
1
22
1
2
Đ
áp án B.
Câu 2: Theo
đề
=+=
==
)(42
)(6
2
1
00
cmllA
cmA
v
y )(4,02
0
s
g
l
T =
=
π
Câu 3:Ta có : 8:9:12::
8
9
;
2
3
;
3
4
321
2
3
3
2
1
3
3
1
1
2
2
1
======= kkk
k
k
k
k
k
k
λ
λ
λ
λ
λ
λ
Suy ra s
vân sáng
đơ
n s
c c
n tìm là:
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
1602.32.27811222
231312321
,
=++=++= NNNNNNN
Đ
áp án D
Câu 4: M là m
t vân sáng
a
Dk
x
M
λ
=
thay
=
=
97,1;;;
94,3;;;
22
11
kDax
kDax
M
M
λ
λ
v
y k nguyên là k =2; 3
có 2 b
c x
c
n tìm
Đ
áp án A.
Câu 5:
Để
duy trì dao
độ
ng
đ
i
n t
trong m
ch LC v
i dao
độ
ng riêng c
a nó ng
ườ
i ta cung c
p n
ă
ng l
ượ
ng cho m
ch
đ
úng b
ng ph
n n
ă
ng l
ượ
ng
đ
ã m
t sau m
i chu k
Đ
áp án B.
Câu 6:
C
Q
n
n
U
n
n
u
n
I
in
W
W
L
C
0
0
0
11
;
1
+
=
+
=
+
=
=
Đ
áp án A.
Câu 7: Gi
s
).(60)0(
==
=
DC
DC
I
U
RrL
M
t khác )(100
1
100
===
AC
AC
I
U
R
v
y cu
n dây có L(r
)0
hay
cos 0
cd
ϕ
Đ
áp án B.
Câu 8: Vì
+=
=
2121
//
2
CCCCC
LCc
b
πλ
)(25
2
2
2
1
2
m
=
+=
λλλλ
Đ
áp án C.
Câu 9: Ta có 150.(2 )/(560.) srad
π
ω
ω
π
=
=
.
Bi
u di
n trên VTLG
=
)(
4
3
0
rad
π
ϕ
Đ
áp án C.
Luyện thi đại học môn Vật Lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luyện thi đại học môn Vật Lý - Người đăng: São Paulo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Luyện thi đại học môn Vật Lý 9 10 366