Ktl-icon-tai-lieu

Luyện thi ĐH chuyên đề đại cương vô cơ

Được đăng lên bởi taokhongnoimay
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 267 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôùp BDKT vaø Luyeän thi
TN THPT, CÑ-ÑH

HOÙA HOÏC
(0986.616.225)ThS. LƯU HUỲNH VẠN LONG
(0986.616.225)

(Giảng viên Trường ðH Thủ Dầu Một – Bình Dương)
----

----

LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC 2014
CHUYEÂN ÑEÀ ÑAÏI CÖÔNG VOÂ CÔ 2:

PHAÛN ÖÙNG OXI HOÙA - KHÖÛ

“ Khoâng töùc giaän vì muoán bieát thì khoâng gôïi môû cho
Khoâng böïc vì khoâng hieåu roõ ñöôïc thì khoâng baøy veõ cho”
Khoång Töû

LƯU HÀNH NỘI BỘ
2/2014

CHUYEÂN ÑEÀ 2: PÖ OXI HOÙA-KHÖÛ

Baøi giaûng ñöôïc ñaêng taûi treân Website: 

GIÁO KHOA
CÂU 1 (Cð 2011): Cho các chất : KBr, S, SiO2, P, Na3PO4, FeO, Cu và Fe2O3. Trong các chất trên,
số chất có thể bị oxi hoá bởi dung dịch axit H2SO4 ñặc nóng là:
A. 4
B. 5
C. 7
D. 6
CÂU 2 (Cð 2011): Khí nào sau ñây không bị oxi hóa bởi nuớc Gia-ven.
A. HCHO.
B. H2S.
C. CO2.
D. SO2.
CÂU 3 (Cð 2009): Chất khí X tan trong nước tạo ra một dung dịch làm chuyển màu quỳ tím thành ñỏ
và có thể ñược dùng làm chất tẩy màu. Khí X là
A. NH3
B. O3
C. SO2
D. CO2
CÂU 4 (ðH A 2012): Dãy chất nào sau ñây ñều thể hiện tính oxi hóa khi phản ứng với SO2?
A. Dung dịch BaCl2, CaO, nước brom.
B. Dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4.
C. O2, nước brom, dung dịch KMnO4.
D. H2S, O2, nước brom.
CÂU 5 (Cð 2007): SO2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với
A. H2S, O2, nước Br2.

B. dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4.

C. dung dịch KOH, CaO, nước Br2.

D. O2, nước Br2, dung dịch KMnO4

CÂU 6 (ðH A 2007): Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO3)2, Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí
ñến khối lượng không ñổi, thu ñược một chất rắn là
A. Fe3O4.
B. FeO.
C. Fe.
D. Fe2O3.
CÂU 7 (Cð 2008): Cho dãy các chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe2O3. Số chất
trong dãy bị oxi hóa khi tác dụng với dung dịch HNO3 ñặc, nóng là
A. 3.
B. 5.
C. 4
D. 6.
CÂU 8 (ðH B 2012): Cho các chất sau : FeCO3, Fe3O4, FeS, Fe(OH)2. Nếu hòa tan cùng số mol mỗi
chất vào dung dịch H2SO4 ñặc, nóng (dư) thì chất tạo ra số mol khí lớn nhất là
A. Fe3O4
B. Fe(OH)2
C. FeS
D. FeCO3
CÂU 9 (ðH A 2007): Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3,
FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 ñặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi
hoá - khử là:
A. 8.
B. 5.
C. 7.
D. 6.
CÂU 10 (ðH B 2007): Trong phản ứng ñốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 thì một
phân tử CuFeS2 sẽ
A. nhận 13 electron.
B. nhận 12 electron.
C. nhường 13 electron.
D. nhường 12 electron.
CÂU 11 (ðH B 2012): Cho các chất riêng biệt sau: FeSO4, AgNO3, Na2SO3, H2S, HI, Fe3O4, Fe2O3
tác ...
T
T
h
h
S
S
.
.
L
L
Ư
Ư
U
U
HUỲ
HUỲ
N
N
H
H
VẠ
VẠ
N
N
L
L
O
O
N
N
G
G
(
(
0
0
9
9
8
8
6
6
.
.
6
6
1
1
6
6
.
.
2
2
2
2
5
5
)
)
(
(
Giả
Giả
n
n
g
g
v
v
i
i
ê
ê
n
n
T
T
r
r
ườ
ườ
n
n
g
g
ð
ð
H
H
Thủ
Thủ
D
D
u
u
M
M
t
t
n
n
h
h
D
D
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
)
)
----
----
LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC 2014
CHUYEÂN ÑEÀ ÑAÏI CÖÔNG VOÂ CÔ 2:
PHAÛN ÖÙNG OXI HOÙA - KHÖÛ
“ Khoâng töùc giaän vì muoán bieát thì khoâng gôïi môû cho
Khoâng böïc vì khoâng hieåu roõ ñöôïc thì khoâng baøy veõ cho”
Khoång Töû
LƯU NH NI B
2/2014
Lôùp BDKT vaø Luyeän thi
TN THPT, CÑ-ÑH
HOÙA HOÏC
(0986.616.225)
(0986.616.225)(0986.616.225)
(0986.616.225)
www.hoahoc.edu.vn
www.hoahoc.edu.vnwww.hoahoc.edu.vn
www.hoahoc.edu.vn
Luyện thi ĐH chuyên đề đại cương vô cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luyện thi ĐH chuyên đề đại cương vô cơ - Người đăng: taokhongnoimay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Luyện thi ĐH chuyên đề đại cương vô cơ 9 10 424