Ktl-icon-tai-lieu

luyện thi môn hóa chyên đề hữu cơ

Được đăng lên bởi phanvietthangdhbk
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 215 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỚP HỌC FREE – HOÀNG ĐÌNH QUANG -01639521384
PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH
A. Dấu hiệu nhận biết
Như đã phân tích trong bài PHƯƠNG PHÁP SỐ ĐẾM, nếu đề bài cho hỗn hợp X, hỗn hợp X chứa nhiều chất.
TH1: Biết CTPT của tất cả các chất trong X ⇒ Sử dụng số đếm
⟦
TH2: Chưa biết CTPT tất cả hoặc một số chất trong X ⇒ Sử dụng trung bình
Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X chứa chất hữu cơ Y (mạch hở), buta-1,3-dien, buten, ancol butylic, axit metacrylic
thu được hỗn hợp sản phẩm Y. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch nước vôi trong, thấy khối lượng bình tăng lên 209,3
gam và có 400 gam kết tủa. Hãy tìm số CTCT của Y
Bước 1: Nhận diện PP trung bình
Đề bài cho hỗn hợp X chứa 5 chất, có 1 chất chưa biết CTPT (chất Y) ⇒ Dùng pp trung bình
Ví dụ 2: Đốt cháy hoàn toàn 65 gam hỗn hợp X chứa 2 axit không no, mạch hở, đơn chức thấy cần 2,25 mol oxi, thu được 137
gam hỗn hợp sản phẩm khí và hơi. Hãy tìm % khối lượng 2 chất trong X
Bước 1: Nhận diện PP trung bình
Đề bài cho hỗn hợp X chứa 2 chất, cả 2 chất đều chưa biết CTPT ⇒ Dùng pp trung bình
B. Các bước vận dụng phương pháp trung bình
Phần này sẽ đưa ra cách nhận diện cách đặt CTTB phù hợp cho từng bài, vận dụng nhuần nhuyễn TƯ DUY SỐ ĐẾM đã được
đề cập đến trong phần PHƯƠNG PHÁP SỐ ĐẾM: CÓ N PHƯƠNG TRÌNH THÌ CHỈ GIẢI ĐƯỢC N ẨN SỐ
Xem lại 6 bài tập ở phần đầu của chương, ta thấy có 2 giai đoạn để giải bằng phương pháp trung bình:
+ Giai đoạn 1: Chuyển đề bài về CTTB có dạng: Cx Hy Oz
+ Giai đoạn 2: Sử dụng CTTB Cx Hy Oz để biện luận
Trong giai đoạn 1 chia thành các bước sau:
Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn 59,8 gam hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức, mạch hở có cùng số nguyên tử C trong phân tử,
thu được 3 mol CO2 và 3,9 mol H2 O. Xác định 2 ancol có trong X
Bước 1: Đếm số dữ kiện, giả sử có n dữ kiện
mX = 59,8
Ta thấy có 3 dữ kiện: { nCO2 = 3 ⇒ n = 3
nH2 O = 3,9
Bước 2: Đưa ra CTTB phù hợp nhất với n dữ kiện, tốt nhất là CTTB có số ẩn bằng số dữ kiện (vì khi đó ta sẽ tìm được cụ thể
n ẩn số)
Nếu ta đặt CTTB của X là Cn Hm Op với số mol là t thì ta có 4 ẩn số, 3 dữ kiện chỉ lập được 3 phương trình nên không giải
được 4 ẩn số ⇒ Đây chưa phải cách đặt tốt nhất
Ta quan sát kĩ đề bài, ta thấy rằng 2 ancol đều đơn chức, mạch hở ⇒ ta có thể đặt CTTB là Cn Hm O với số mol là p ⇒ Ta có 3
ẩn số là m, n, p ⇒ Số ẩn bằng số dữ kiện ⇒ Ta sẽ có thể giải ra cụ thể 3 ẩn số m, n, p và sẽ kết thúc giai đoạn 1, đó là viết được
CTTB của X
Cn Hm O: x mol
(Ngoài ra: Nếu ta thử đặt X là {
thì ta sẽ có 5 ẩn số là n, m, x, p, y ⇒ nhiều hơn số dữ kiện (3...
LP HC FREE HOÀNG ĐÌNH QUANG -01639521384

A. Du hiu nhn bit
 M, n bài cho hn hp X, hn hp X cha nhiu cht.


d 1: t cháy hoàn toàn hn hp X cha cht hch h), buta-1,3-dien, buten, ancol butylic, axit metacrylic
c hn hp sn phm Y. Cho Y c dng vc vôi trong, thy kh
gam và có 400 gam kt ta. Hãy tìm s CTCT ca Y
c 1: Nhn din PP trung bình
 bài cho hn hp X cha 5 cht, có 1 cht CTPT (cht Y) Dùng pp trung bình
Ví d 2: t cháy hoàn toàn 65 gam hn hp X cha 2 axit không no, mch hc thy cc 137
gam hn hp sn phng 2 cht trong X
c 1: Nhn din PP trung bình
 bài cho hn hp X cha 2 cht, c 2 cht CTPT Dùng pp trung bình
Bc vn d
Phn này s n dit CTTB phù hp cho tng bài, vn dng nhun nhuy c
 cn trong ph  GIC N N S
Xem li 6 bài tp phu c gii b
n 1: Chuy bài v CTTB có dng:
n 2: S dng CTTB
 bin lun
c sau:
d 1: t cháy hoàn toàn 59,8 gam hn hp X gc, mch h cùng s nguyên t C trong phân t,
c 3 mol 

nh 2 ancol có trong X
m s d kin, gi s có n d kin
Ta thy có 3 d kin:



 
p nht vi n d kin, tt nht CTTB có s n bng s d ki c c th
n n s)
Nt CTTB ca X là
vi s mol t thì ta 4 n s, 3 d kin ch li
c 4 n s t tt nht
 bài, ta thy rc, mch h ta có th t CTTB
vi s mol p Ta 3
n s là m, n, p S n bng s d kin Ta s có th gii ra c th 3 n s m, n, p và s kc
CTTB ca X
(Ngoài ra: Nu ta th t X


thì ta s 5 n s  nhi d kin (3 d kin) Không
pht tt nht)
y, sau khi phân tích ta tht tt nht là
vi s mol là p
nh CTTB
Ta s s dng các d ki tìm ra các n s:

   
    









n 1 vi vi

n 2: S d bin lun
 bài mi: 2 ancol cùng s C có CTTB là

(mch hnh 2 ancol
Nguyên tc: S dng  bin lun  dng
+ S dng 
Vì 2 anol cùng s C
+ S dng 







Tuy nhiên, ancol có 3C và ít H nht là  




luyện thi môn hóa chyên đề hữu cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luyện thi môn hóa chyên đề hữu cơ - Người đăng: phanvietthangdhbk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
luyện thi môn hóa chyên đề hữu cơ 9 10 357