Ktl-icon-tai-lieu

Luyện toán kỹ thuật đại học bách khoa tphcm

Được đăng lên bởi Holmes Milk
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1086 lần   |   Lượt tải: 1 lần
A. LOẠI CÂU HỎI 1 ĐIỂM
Câu 1:
Cho hàm biến phức f ( z) = cos2 z , tính f ' ( i ) .
Bài giải:
Ta có: f ′( z) = (cos2 z) = 2 cosz( cosz)′ = 2 cosz( −sinz) = −sin2z
Vậy: f ′( z) = − sin2z ⇒ f ′( i ) = − sin2i
′

Câu 2:
πi 
.
3

'
Cho hàm biến phức f ( z) = e2 z , tính f 

Bài giải:

Ta có:
Vậy:

′
2z  =
2z =

f ′(z )=
2e 2 z
e
 (2z )′e



πi
2πi
2
πi 
f ′( z ) =2e 2z ⇒f ′ =2e 3 =2e 3
3 

2π
2π 

= 2 cos
+ i sin
 = −1 + i 3
3
3 


Câu 3:
Cho hàm biến phức f (z) , thoả mãn f ' ( z) = 6z −1 và f (1 + i ) = 9i .
Bài giải:
Từ: f ' ( z ) = 6 z − 1 ⇒ f ( z ) = ∫ f ' ( z )dz = ∫ ( 6 z − 1)dz =
⇒ f ( z ) = 3z 2 − z + c

(

6z 2
− z + c = 3z 2 − z + c
2

)

⇒ f (1 + i ) = 3(1 + i ) − (1 + i ) + c = 3 1 + 2i + i 2 − 1 − i + c = 5i − 1 + c
mà f (1 + i ) = 9i ⇒ 5i − 1 + c = 9i ⇒ c = 4i + 1
2

Vậy: f ( z) = 3z2 − z + c = 3z2 − z + 4i + 1

Câu 4:
Tìm biến đổi Laplace F(s) = L {tsin3t}.
1

Áp dụng:
Ta có:

{

Bài giải:

}

dn
L t n ⋅x ( t ) = ( −1) n
X( s )
ds n

L{ t. sin 3t} = ( −1)

Vậy: F ( s ) =

d  3
ds  s 2 +3 2


 = − 3
2
2

s +3


′
6s

 = 2

s +9

(

)

2

6s
s + 9s 2
4

Câu 5:
Tìm biến đổi Laplace F(s) = L {e-2tcos22tsin3t}.
Bài giải:
1
Ta có: cos 2 2t sin 3t = (1 + cos 4t ) sin 3t
2
1
1
= sin 3t + ( sin 3t cos 4t )
2
2
1
1 1
= sin 3t + ⋅ ( sin 7t − sin t )
2
2 2
1
1
1
Vậy: F ( s ) = L{e −2t sin 3t} + L{e −2t sin 7t} + L{e −2t sin t }
2
4
4
1
3
1
7
1
1
=
+
+
2
2
2
2
2 ( s + 2) + 3
4 ( s + 2) + 7
4 ( s + 2 ) 2 + 12

Câu 6:
Tìm biến đổi Laplace F(s) = L {e-4tsin23t}.
Bài giải:


1 − cos 6t 

2



−4t
2
−4t 
Ta có: F ( s ) = L{e sin 3t } = L e 


1
1
= L{e −4 t } − L{e −4t cos 6t }
2
2

=

1 1
1
( s + 4)
⋅
− ⋅
2 s + 4 2 ( s + 4) 2 + 6 2

Câu 7:
Tìm biến đổi Laplace F(s) = L { t3e-2t}.
Bài giải:
2

3 −2t
Ta có: F ( s ) = L{t e } = −

d3  1 
6
=−
3 
ds  s + 2 
( s + 2) 4

Câu 8:
Tìm biến đổi Laplace F(s) = L {(4cos3t – 5sin2t)ch2t}.
Bài giải:


Ta có: F ( s ) = L{(4cos3t - 5sin2t)ch2t} = L (4cos3t - 5sin2t)

e 2t + e −2t 

2



4
4
5
5
= L{e 2t cos3t} + L{e - 2t cos3t} - L{e 2t sin2t} - L{e - 2t sin2t }
2
2
2
2

=

4 ( s − 2)
4 ( s + 2)
5
2
5
2
+
−
−
2
2
2
2 ( s − 2 ) + 9 2 ( s + 2) + 9 2 ( s − 2) + 4 2 ( s + 2) 2 + 4

Câu 9:
Tính

Γ( 7 4 )Γ( 5 4 )
.
Γ( 3)

Bài giải:
Ta có:
3
1
3
1
Γ( 3 4 ) Γ(1 4 )
Γ( 3 4 ) Γ(1 4 )
Γ( 7 4 ) Γ( 5 4 ) Γ(1 + 3 4 ) Γ(1 +1 4 )
4
4
=
=4
=4
Γ( 3)
Γ( 2 +1)
2!
2!
3 π
3 π
3
π
⋅
⋅
⋅
16
3
3π 16
2
2
16
Γ( 3 4 ) Γ(1 − 3 4)
sin
4 =
2 =
2 = 3π
= 16
=
2.1
2
2
2
16 2

Câu 10:
Tính

Γ( 3)Γ( ...
A. LOẠI CÂU HỎI 1 ĐIỂM
Câu 1:
Cho hàm biến phức
( )
zcoszf
2
=
, tính
( )
if
'
.
Bài giải:
Ta có:
( )
( )
( ) ( )
zsinzsinzcoszcoszcoszcoszf 222
2
==
=
=
Vậy:
( ) ( )
isinifzsinzf 22
=
=
Câu 2:
Cho hàm biến phức
( )
z
ezf
2
=
, tính
π
3
i
f
'
.
Bài giải:
Ta có:
( ) ( )
z2
e2
z2
ez2
z2
ezf
=
=
=
Vậy:
( )
3
i2
e2
3
i
2
e2
3
i
f
z2
e2zf
π
=
π
=
π
=
Câu 3:
Cho hàm biến phức
( )
zf
,
thoả mãn
( )
16
=
zzf
'
( )
iif 91
=+
.
Bài giải:
Từ:
( ) ( ) ( ) ( )
czzcz
z
dzzdzzfzfzzf +=+====
2
2
''
3
2
6
1616
( )
czzzf +=
2
3
( ) ( ) ( )
( )
ciciiiciiif
+=+++=+++=+
1512131131
2
2
( )
1491591
+==+=+
iciciiif
Vậy:
Câu 4:
Tìm biến đổi Laplace F(s) = L {tsin3t}.
1
Luyện toán kỹ thuật đại học bách khoa tphcm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luyện toán kỹ thuật đại học bách khoa tphcm - Người đăng: Holmes Milk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Luyện toán kỹ thuật đại học bách khoa tphcm 9 10 610