Ktl-icon-tai-lieu

Được đăng lên bởi hongquanntct
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 606 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khoa Vật Lý – Trường Đại học sư phạm Hà Nội 1
BÀI TOÁN VA CHẠM TRONG DAO ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN
NĂNG LƯỢNG ĐỂ GIẢI
(Gửi em Phạm Thanh Toàn)
Bài 1:
C¬ hÖ dao ®éng nh­ h×nh vÏ gåm mét vËt M = 200g g¾n vµo lß xo cã ®é cøng k, khèi l­îng kh«ng
®¸ng kÓ. VËt M cã thÓ tr­ît kh«ng ma s¸t trªn mÆt ngang. HÖ ë tr¹ng th¸i c©n b»ng ng­êi ta b¾n mét
vËt m = 50g theo ph­¬ng ngang víi vËn tèc v0 = 2(m/s) ®Õn va ch¹m víi M.
Sau va ch¹m, vËt M dao ®éng ®iÒu hoµ, chiÒu dµi cùc ®¹i vµ cùc tiÓu cña lß xo lµ 28cm vµ 20cm.
a) TÝnh chu kú dao ®éng cña M.
k

b) TÝnh ®é cøng k cña lß xo.
v m
0

Lêi Gi¶i
M
a) T×m chu kú dao ®éng:



 
- ¸p dông §LBT§L: m.v0  m.v  M .V ; trong ®ã v;V lµ vËn tèc cña m vµ M ngay sau va ch¹m.
M
Ph­¬ng tr×nh v« h­íng: m.v0  m.v  M .V  m.(v0  v)  M .V  v0  v  .V
(1)
m
- ¸p dông §LBTCN:
1
1
1
M
.m.v02  .m.v 2  .M .V 2  m.(v02  v 2 )  M .V 2  (v02  v 2 )  .V 2 (2)
2
2
2
m
LÊy (2) chia cho (1) ta cã: v0 + v =V
(3)
2.m.v0
M m
LÊy (1) céng (3), ta cã: 2.v0 
.V  V 
 0,8(m / s ) .
m
M m
l l
MÆt kh¸c ta cã : A  max min  4cm.
2
VËn tèc cña M ngay sau va ch¹m lµ vËn tèc cùc ®¹i trong dao ®éng cña vËt M, ta cã
2
2 . A 2 .4
V  . A 
.A  T 

 0,314( s ) .
T
V
80
k
4. 2
b) T×m ®é cøng k cña lß xo:
2 
 k  M . 2  M . 2  80( N / m) .
M
T
k

Bài 2:

vo

M

Cho 1 hÖ dao ®éng nh­ h×nh vÏ, khèi l­îng lß xo kh«ng ®¸ng kÓ.
k = 50N/m, M = 200g, cã thÓ tr­ît kh«ng ma s¸t trªn mÆt ph¼ng
ngang.

1) KÐo m ra khái VTCB 1 ®o¹n a = 4cm råi bu«ng nhÑ. TÝnh VTB cña M sau khi nã ®i qòang ®­êng
2cm .
2) Gi¶ sö M ®ang dao ®éng nh­ c©u trªn th× cã 1 vËt m0 = 50g b¾n vµo M theo ph­¬ng ngang víi vËn
tèc v o . Gi¶ thiÕt va ch¹m lµ kh«ng ®µn håi vµ x¶y ra t¹i thêi ®iÓm lß xo cã ®é dµi lín nhÊt. T×m ®é lín

v o , biÕt r»ng sau khi va ch¹m m0 g¾n chÆt vµo M vµ cïng dao ®éng ®iÒu hoµ víi A' = 4 2 cm.

Lêi gi¶i

1 - TÝnh vËn tèc TB
Mét d®®h cã thÓ coi lµ h×nh chiÕu cña chuyÓn
®éng trßn ®Òu cña 1 chÊt ®iÓm nh­ h×nh vÏ. Kho¶ng thêi
gian vËt ®i tõ x = 4 ®Õn x = 2 (cm) b»ng kho¶ng thêi gian
vËt chuyÓn ®éng trßn ®Òu theo cung M1M2
t=

a






víi  =
3

k
50

= 5  (Rad/s)
m
0,2

Mr. Trương Đình Hợp – 0982.279.353 – 0463.283.237

4 M1
•
M2 •



2

+ 

m0

Khoa Vật Lý – Trường Đại học sư phạm Hà Nội 1
-> t =

 1
1
S
.

(s) VTB =  30cm( s )
3 5 15
t

2 - Theo c©u 1, M cã li ®é x0 = a = 4 cm th× lóc ®ã lß xo cã chiÒu dµi lín nhÊt
+ Ngay sau va ch¹m, hÖ (M + m0) cã vËn tèc v
§LBT ®éng l­îng: (M + m0) v = m0.vo

(1)

+ Sau v/c ...
Khoa Vật Lý – Trường Đại học sư phạm Hà Nội 1
Mr. Trương Đình Hợp – 0982.279.353 – 0463.283.237
BÀI TOÁN VA CHẠM TRONG DAO ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN
NĂNG LƯỢNG ĐỂ GIẢI
(Gửi em Phạm Thanh Toàn)
Bài 1:
C¬ hÖ dao ®éng nh h×nh vÏ gåm mét vËt M = 200g g¾n vµo lß xo cã ®é cøng k, khèi lîng kh«ng
®¸ng kÓ. VËt M cã thÓ trît kh«ng ma s¸t trªn mÆt ngang. HÖ ë tr¹ng th¸i c©n b»ng ngêi ta b¾n mét
vËt m = 50g theo ph¬ng ngang víi vËn tèc v
0
= 2(m/s) ®Õn va ch¹m víi M.
Sau va ch¹m, vËt M dao ®éng ®iÒu hoµ, chiÒu dµi cùc ®¹i vµ cùc tiÓu cña lß xo lµ 28cm vµ 20cm.
a) TÝnh chu kú dao ®éng cña M.
b) TÝnh ®é cøng k cña lß xo.
Lêi Gi¶i
a) T×m chu kú dao ®éng:
- ¸p dông §LBT§L:
0
. . .m v m v M V
; trong ®ã
;v V
lµ vËn tèc cña m vµ M ngay sau va ch¹m.
Ph¬ng tr×nh v« híng:
0
. . .m v m v M V
0 0
.( ) . .
M
m v v M V v v V
m
(1)
- ¸p dông §LBTCN:
2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0
1 1 1
. . . . . . .( ) . ( ) .
2 2 2
M
m v m v M V m v v M V v v V
m
(2)
LÊy (2) chia cho (1) ta cã: v
0
+ v =V (3)
LÊy (1) céng (3), ta cã:
0
0
2. .
2. . 0,8( / )
m v
M m
v V V m s
m M m
.
MÆt kh¸c ta cã :
min
4 .
2
max
l l
A cm
VËn tèc cña M ngay sau va ch¹m lµ vËn tèc cùc ®¹i trong dao ®éng cña vËt M, ta cã
2 2 . 2 .4
. . 0,314( )
80
A
V A A T s
T V
.
b) T×m ®é cøng k cña lß xo:
2
2 2
2
4.
. . 80( / )
k
k M M N m
M T
.
Bài 2:
Cho 1 hÖ dao ®éng nh h×nh vÏ, khèi lîng lß xo kh«ng ®¸ng kÓ.
k = 50N/m, M = 200g, thÓ trît kh«ng ma s¸t trªn mÆt ph¼ng
ngang.
1) KÐo m ra khái VTCB 1 ®o¹n a = 4cm råi bu«ng nhÑ. TÝnh V
TB
cña M sau khi ®i qòang ®êng
2cm .
2) Gi¶ M ®ang dao ®éng nh c©u trªn th× cã 1 vËt m
0
= 50g b¾n vµo M theo ph¬ng ngang víi vËn
tèc
. Gi¶ thiÕt va ch¹m lµ kh«ng ®µn håi vµ x¶y ra t¹i thêi ®iÓm lß xo cã ®é dµi lín nhÊt. T×m ®é lín
, biÕt r»ng sau khi va ch¹m m
0
g¾n chÆt vµo M vµ cïng dao ®éng ®iÒu hoµ víi A
'
= 4
2
cm.
Lêi gi¶i
1 - TÝnh vËn tèc TB
Mét d®®h thÓ coi h×nh chiÕu cña chuyÓn
®éng trßn ®Òu cña 1 chÊt ®iÓm nh h×nh vÏ. Kho¶ng thêi
gian vËt ®i tõ x = 4 ®Õn x = 2 (cm) b»ng kho¶ng thêi gian
vËt chuyÓn ®éng trßn ®Òu theo cung M
1
M
2
t =
3
a
víi =
2,0
50
m
k
= 5
(Rad/s)
M
m
0
v
k
M
o
v
M
1
+
2
4
M
2
Lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
- Người đăng: hongquanntct
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
9 10 208