Ktl-icon-tai-lieu

Lý 12

Được đăng lên bởi Tung Hoang
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1059 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2012
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 958 (Thời gian làm bài : 90 phút)
Cho biết: hằng số Plăng h=6,625.10-34J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19C; tốc độ ánh sáng
trong chân không c = 3.108 m/s; số Avôgadrô NA = 6,02.1023 mol-1.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ khối lượng m. Con lắc dao
động điều hòa theo phương ngang với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật có li độ 5cm, ở thời điểm
T
t+ vật có tốc độ 50cm/s. Giá trị của m bằng
4
A. 0,5 kg
B. 1,2 kg
C.0,8 kg
D.1,0 kg
Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Gọi vTB là tốc độ trung bình của chất điểm
trong một chu kì, v là tốc độ tức thời của chất điểm. Trong một chu kì, khoảng thời gian mà

v  vTB là
4
T
2T
T
T
A.
B.
C.
D.
6
3
3
2
Câu 3: Laze A phát ra chùm bức xạ có bước sóng 0,45  m với công suất 0,8W. Laze B phát ra
chùm bức xạ có bước sóng 0,60  m với công suất 0,6 W. Tỉ số giữa số phôtôn của laze B và số
phôtôn của laze A phát ra trong mỗi giây là
20
3
A.1
B.
C.2
D.
9
4
Câu 4: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có
bước sóng 1 . Trên màn quan sát, trên đoạn thẳng MN dài 20 mm (MN vuông góc với hệ vân giao
thoa) có 10 vân tối, M và N là vị trí của hai vân sáng. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có
5
bước sóng 2  1 thì tại M là vị trí của một vân giao thoa, số vân sáng trên đoạn MN lúc này là
3
A.7
B. 5
C. 8.
D. 6
Câu 5: Phóng xạ và phân hạch hạt nhân
A. đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng
B. đều là phản ứng hạt nhân thu năng lượng
C. đều là phản ứng tổng hợp hạt nhân
D. đều không phải là phản ứng hạt nhân
Câu 6: Tại nơi có gia tốc trọng trường là g, một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động đều
hòa. Biết tại vị trí cân bằng của vật độ dãn của lò xo là l . Chu kì dao động của con lắc này là
g
1
g
1 l
l
A. 2
B.
C.
D. 2
2 l
l
g
2 g
Câu 7: Đặt điện áp u = U0cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB
mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần 100 3 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự
10 4
cảm L. Đoạn mạch MB chỉ có tụ điện có điện dung
F . Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch
2

AM lệch pha
so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB. Giá trị của L bằng
3
2
3
2
1
A. H
B. H
C. H
D.
H




Câu 8: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Trong chân không, phôtôn bay với tốc độ c = 3.108 m/s dọc theo các tia sáng.
B. Phôtôn của cá...
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2012
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 958 (Thời gian làm bài : 90 phút)
Cho biết: hằng số Plăng h=6,625.10
-34
J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10
-19
C; tốc độ ánh sáng
trong chân không c = 3.10
8
m/s; số Avôgadrô N
A
= 6,02.10
23
mol
-1
.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ khối lượng m. Con lắc dao
động điều hòa theo phương ngang với chu kì T. Biết thời điểm t vật li đ5cm, thời điểm
t+
4
T
vật có tốc độ 50cm/s. Giá trị của m bằng
A. 0,5 kg B. 1,2 kg C.0,8 kg D.1,0 kg
Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Gọi v
TB
tốc độ trung bình của chất điểm
trong một chu kì, v tốc độ tức thời của chất điểm. Trong một chu kì, khoảng thời gian mà
4
TB
v v
A.
6
T
B.
2
3
T
C.
3
T
D.
2
T
Câu 3: Laze A phát ra chùm bức xạ bước sóng 0,45
m
với công suất 0,8W. Laze B phát ra
chùm bức xạ bước sóng 0,60
m
với công suất 0,6 W. Tỉ số giữa số phôtôn của laze B và s
phôtôn của laze A phát ra trong mỗi giây là
A.1 B.
20
9
C.2 D.
3
4
Câu 4: Trong thí nghiệm Y-âng vgiao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc
bước sóng
1
. Trên màn quan sát, trên đoạn thẳng MN dài 20 mm (MN vuông góc với hệ vân giao
thoa) 10 vân tối, M và N vị trí của hai vân sáng. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc
bước sóng
2
5
3
thì tại M là vị trí của một vân giao thoa, số vân sáng trên đoạn MN lúc này là
A.7 B. 5 C. 8. D. 6
Câu 5: Phóng xạ và phân hạch hạt nhân
A. đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng B. đều là phản ứng hạt nhân thu năng lượng
C. đều là phản ứng tổng hợp hạt nhân D. đều không phải là phản ứng hạt nhân
Câu 6: Tại nơi gia tốc trọng trường là g, một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động đều
hòa. Biết tại vị trí cân bằng của vật độ dãn của lò xo là
l
. Chu kì dao động của con lắc này là
A. 2
g
l
B.
1
2
l
g
C.
1
2
g
l
D. 2
l
g
Câu 7: Đặt điện áp u = U
0
cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB
mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần
100 3
mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự
cảm L. Đoạn mạch MB chỉ tụ điện điện dung
4
10
2
F
. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch
AM lệch pha
3
so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB. Giá trị của L bằng
A.
3
H
B.
2
H
C.
1
H
D.
2
H
Câu 8: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Trong chân không, phôtôn bay với tốc độ c = 3.10
8
m/s dọc theo các tia sáng.
B. Phôtôn của các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì mang năng lượng khác nhau.
C. Năng lượng của một phôtôn không đổi khi truyền trong chân không.
D. Phôtôn tồn tại trong cả trạng thái đứng yên và trạng thái chuyển động.
Lý 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý 12 - Người đăng: Tung Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Lý 12 9 10 795