Ktl-icon-tai-lieu

Lý 12

Được đăng lên bởi Tung Hoang
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 658 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn : TOÁN - Khối : A và A1
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số y  x 4  2( m  1 )x 2  m 2 ( 1 ) ,với m là tham số thực.
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m = 0.
b) Tìm m để đồ thị hàm số (1) có ba điểm cực trị tạo thành ba đỉnh của một tam giác vuông.
Câu 2 (1,0 điểm) Giải phương trình 3 s in2x+cos2x=2cosx-1
 x3  3 x 2  9 x  22  y 3  3 y 2  9 y

Câu 3 (1,0 điểm) Giải hệ phương trình  2
(x, y  R).
1
2
x  y  x  y 

2
3
1  ln( x  1)
Câu 4 (1,0 điểm) Tính tích phân I  
dx
x2
1
Câu 5 (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc
của S trên mặt phẳng (ABC) là điểm H thuộc cạnh AB sao cho HA = 2HB. Góc giữa đường
thẳng SC và mặt phẳng (ABC) bằng 600. Tính thể tích của khối chóp S.ABC và tính khoảng
cách giữa hai đường thẳng SA và BC theo a.
Câu 6 (1,0 điểm) : Cho các số thực x, y, z thỏa mãn điều kiện x +y + z = 0. Tìm giá trị nhỏ nhất
của biểu thức P  3 x  y  3 y  z  3 z  x  6 x 2  6 y 2  6 z 2 .
PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7.a (1,0 điểm) : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Gọi M là
 11 1 
trung điểm của cạnh BC, N là điểm trên cạnh CD sao cho CN = 2ND. Giả sử M  ;  và
 2 2
đường thẳng AN có phương trình 2x – y – 3 = 0. Tìm tọa độ điểm A.
x 1 y z  2
Câu 8.a (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d:
 
1
2
1
và điểm I (0; 0; 3). Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I và cắt d tại hai điểm A, B sao cho
tam giác IAB vuông tại I.
Câu 9.a (1,0 điểm). Cho n là số nguyên dương thỏa mãn 5Cnn1  Cn3 . Tìm số hạng chứa x5 trong
n

 nx 2 1 
khai triển nhị thức Niu-tơn 
  , x ≠ 0.
 14 x 
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) : x2 + y2 = 8. Viết
phương trình chính tắc elip (E), biết rằng (E) có độ dài trục lớn bằng 8 và (E) cắt (C) tại bốn
điểm tạo thành bốn đỉnh của một hình vuông.
Câu 8.b (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d:
x 1 y z  2
 
, mặt phẳng (P) : x + y – 2z + 5 = 0 và điểm A (1; -1; 2). Viết phương trình
2
1
1
đường thẳng  cắt d và (P) lần lượt tại M và N sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng MN.
5( z  i )
Câu 9.b (1,0 điểm) Cho số phức z thỏa
 2  i . Tính môđun của số phức w = 1 + z + z2.
z 1
BÀI GIẢI GỢI Ý
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1:...
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn : TOÁN - Khối : A và A1
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số
4 2 2
2 1 1
y x ( m )x m ( )
,với m là tham số thực.
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m = 0.
b) Tìm m để đồ thị hàm số (1) có ba điểm cực trị tạo thành ba đỉnh của một tam giác vuông.
Câu 2 (1,0 điểm) Giải phương trình
3 sin2x+cos2x=2cosx-1
Câu 3 (1,0 điểm) Giải hệ phương trình
3 2 3 2
2 2
3 9 22 3 9
1
2
x x x y y y
x y x y
(x, y R).
Câu 4 (1,0 điểm) Tính tích phân
3
2
1
1 ln( 1)
x
I dx
x
Câu 5 (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc
của S trên mặt phẳng (ABC) điểm H thuộc cạnh AB sao cho HA = 2HB. Góc giữa đường
thẳng SC và mặt phẳng (ABC) bằng 60
0
. Tính thtích của khối chóp S.ABC và tính khoảng
cách giữa hai đường thẳng SA và BC theo a.
Câu 6 (1,0 điểm) : Cho các sthực x, y, z thỏa mãn điều kiện x +y + z = 0. Tìm giá trị nhỏ nhất
của biểu thức
2 2 2
x y y z z x
P x y z
.
PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7.a (1,0 điểm) : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Gọi M là
trung điểm của cạnh BC, N điểm trên cạnh CD sao cho CN = 2ND. Giả sử
11 1
;
2 2
M
đường thẳng AN có phương trình 2x – y – 3 = 0. Tìm tọa độ điểm A.
Câu 8.a (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d:
1 2
1 2 1
x y z
điểm I (0; 0; 3). Viết phương trình mặt cầu (S) tâm I và cắt d tại hai điểm A, B sao cho
tam giác IAB vuông tại I.
Câu 9.a (1,0 điểm). Cho n là số nguyên dương thỏa mãn
1 3
5
n
n n
C C
. Tìm số hạng chứa x
5
trong
khai triển nhị thức Niu-tơn
2
1
14
n
nx
x
, x ≠ 0.
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) : x
2
+ y
2
= 8. Viết
phương trình chính tắc elip (E), biết rằng (E) độ dài trục lớn bằng 8 và (E) cắt (C) tại bốn
điểm tạo thành bốn đỉnh của một hình vuông.
Câu 8.b (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d:
1 2
2 1 1
x y z
, mặt phẳng (P) : x + y 2z + 5 = 0 điểm A (1; -1; 2). Viết phương trình
đường thẳng cắt d và (P) lần lượt tại M và N sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng MN.
Câu 9.b (1,0 điểm) Cho sphức z thỏa
5( )
2
1
z i
i
z
. Tính môđun của số phức w = 1 + z + z
2
.
BÀI GIẢI GỢI Ý
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1: a/ Khảo sát, vẽ (C) :
m = 0 y = x
4
– 2x
2
D = R, y’ = 4x
3
– 4x, y’ = 0 x = 0 hay x = 1
Lý 12 - Trang 2
Lý 12 - Người đăng: Tung Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Lý 12 9 10 27