Ktl-icon-tai-lieu

Lý 12

Được đăng lên bởi lequocdo
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 2470 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT – CĐ – ĐH

 09 3333 62 57 0937 944 688 Email: tringuyenlqd@gmail.com Website: violet.vn/tringuyenlqd

CHƯƠNG I
ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN
CHỦ ĐỀ 1
CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN
z
1. Toạ độ góc
Khi vật rắn quay quanh một trục cố định (hình 1.1) thì:
- Mỗi điểm trên vật vạch một đường tròn nằm trong mặt phẳng vuông góc
với trục quay, có bán kính r bằng khoảng cách từ điểm đó đến trục quay, có
P0
tâm O ở trên trục quay.
- Mọi điểm của vật đều quay được cùng một góc trong cùng một khoảng
thời gian.
Trên hình 1, vị trí của vật tại mỗi thời điểm được xác định bằng góc φ
φ r O
giữa một mặt phẳng động P gắn với vật và một mặt phẳng cố định P0 (hai
mặt phẳng này đều chứa trục quay Az). Góc φ được gọi là toạ độ góc của vật.
Góc φ được đo bằng rađian, kí hiệu là rad.
Khi vật rắn quay, sự biến thiên của φ theo thời gian t thể hiện quy luật
P
A
chuyển động quay của vật.
2. Tốc độ góc
Hình 1.1
Tốc độ góc là đại lượng đặc trưng cho mức độ nhanh chậm của chuyển
động quay của vật rắn.
Ở thời điểm t, toạ độ góc của vật là φ. Ở thời điểm t + Δt, toạ độ góc của vật là φ + Δφ. Như vậy, trong
khoảng thời gian Δt, góc quay của vật là Δφ.

Tốc độ góc trung bình ωtb của vật rắn trong khoảng thời gian Δt là :  tb 
t

Tốc độ góc tức thời ω ở thời điểm t (gọi tắt là tốc độ góc) được xác định bằng giới hạn của tỉ số
khi
t
cho Δt dần tới 0.

Như vậy :   lim
hay    ' (t )
t  0  t
- Nếu   const thì vật rắn quay đều
- Nếu   const thì vật rắn quay không đều
Đơn vị của tốc độ góc là rad/s.
3. Gia tốc góc
Tại thời điểm t, vật có tốc độ góc là ω. Tại thời điểm t + Δt, vật có tốc độ góc là ω + Δω. Như vậy, trong
khoảng thời gian Δt, tốc độ góc của vật biến thiên một lượng là Δω.

Gia tốc góc trung bình γtb của vật rắn trong khoảng thời gian Δt là :
 tb 
t

Gia tốc góc tức thời γ ở thời điểm t (gọi tắt là gia tốc góc) được xác định bằng giới hạn của tỉ số
khi
t

cho Δt dần tới 0. Như vậy :   lim
hay    ' (t )   '' (t )
t 0 t
Đặc trưng của chuyển động này là gia tốc góc. Nếu lấy chiều quay của vật làm chiều dương (chiều quay
 ) thì:
- Nếu   0,   0 (tăng): vật quay nhanh dần
- Nếu   0,   0 (giảm): vật quay chậm dần
Trang 1

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT – CĐ – ĐH

 09 3333 62 57 0937 944 688 Email: tringuyenlqd@gmail.com Website: violet.vn/tringuyenlqd

Nếu   0,   const : vật rắn quay đều
Chú ý: Khi gia tốc góc  ...
GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT – CĐ – ĐH
09 3333 62 57 0937 944 688 Email: tringuyenlqd@gmail.com Website: violet.vn/tringuyenlqd
Trang 1
CHƯƠNG I
ĐỘNG LC HC VT RN
CHỦ ĐỀ 1
CHUYỂN ĐNG QUAY CA VT RN QUANH MT TRC C ĐNH
A. TÓM TT KIN THỨC CƠ BN
1. Toạ độ góc
Khi vt rn quay quanh mt trc cố định (hình 1.1) thì:
- Mỗi đim trên vt vch một đưng tròn nm trong mt phng vuông góc
vi trc quay, bán kính r bng khong cách t điểm đó đến trc quay,
tâm O trên trc quay.
- Mọi điểm ca vật đều quay đưc cùng mt góc trong cùng mt khong
thi gian.
Trên hình 1, v trí ca vt ti mi thời điểm được xác đnh bng góc φ
gia mt mt phẳng động P gn vi vt mt mt phng c định P
0
(hai
mt phẳng này đều cha trc quay Az). Góc φ được gi là toạ độ góc ca vt.
Góc φ được đo bng rađian, kí hiu là rad.
Khi vt rn quay, s biến thiên ca φ theo thi gian t th hin quy lut
chuyển động quay ca vt.
2. Tốc độ góc
Tốc độ góc đại lượng đặc trưng cho mức độ nhanh chm ca chuyn
động quay ca vt rn.
thời điểm t, to độ góc ca vt φ. thời điểm t + Δt, to độ góc ca vt φ + Δφ. Như vy, trong
khong thi gian Δt, góc quay ca vtΔφ.
Tốc độ góc trung bình ω
tb
ca vt rn trong khong thi gian Δt là :
t
tb
Tốc độ góc tc thi ω thi điểm t (gi tt tốc độ góc) được xác định bng gii hn ca t s
t
khi
cho Δt dn ti 0.
Như vậy :
t
t
0
lim
hay
)(
'
t
- Nếu
const
thì vt rắn quay đều
- Nếu
const
thì vt rắn quay không đều
Đơn vị ca tốc độ góc là rad/s.
3. Gia tc góc
Ti thời đim t, vt tốc đ góc ω. Ti thời điểm t + Δt, vt tốc độ góc là ω + Δω. Như vy, trong
khong thi gian Δt, tốc độ góc ca vt biến thiên một lượng là Δω.
Gia tc góc trung bình γ
tb
ca vt rn trong khong thi gian Δt là :
t
tb
Gia tc góc tc thời γ thời đim t (gi tt gia tốc góc) được xác định bng gii hn ca t s
t
khi
cho Δt dn tới 0. Như vy :
t
t
0
lim
hay
Đặc trưng ca chuyển động này gia tc góc. Nếu ly chiu quay ca vt làm chiều dương (chiều quay
) thì:
- Nếu
0,0
(tăng): vật quay nhanh dn
- Nếu
0,0
(gim): vt quay chm dn
P
0
P
A
z
φ
r
O
Hình 1.1
Lý 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý 12 - Người đăng: lequocdo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Lý 12 9 10 543