Ktl-icon-tai-lieu

Ly hợp 2 đĩa ma sát

Được đăng lên bởi Nguyễn Duy Hưng
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 800 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ly hợp hai đĩa ma sát
Khi cần truyền moment quay với một lực lớn đòi hỏi kích thước bố trí nhỏ gọn người ta
thường dùng ly hợp nhiều đĩa ma sát, trên ôtô tải thường gặp ly hợp hai đĩa ma sát.

Hình 1 : Các chi tiết của ly hợp hai đĩa ma sát.
1: Cấu tạo:
Hai đĩa bị động hoàn toàn giống nhau có thể lắp lẫn cho nhau, xung quanh bánh đà có ba h ốc để
lắp lò xo có xu hướng tách đĩa ép trung gian khỏi đĩa bị động thứ nhất. Các bulong tựa được v ặn
chặt vào vỏ ly hợp để hạn chế hành trình dịch chuyển của đĩa ép trung gian khi m ở ly h ợp nh ằm
mục đích tách hoàn toàn đĩa bị động thứ hai để việc gài số được êm dịu và dễ dàng. Khi mở ly h ợp
guốc phanh sẽ ép mà phanh vào puly phanh để trục ly hợp được giảm t ốc nhanh chóng. C ơ c ấu d ẫn
động phanh này được kết hợp cùng với cơ cấu điều khiển ly hợp. Trên cơ cấu điều khiển có l ắp thêm
bộ phận trợ lực gồm các chi tiết: tay đòn cơ cấu trợ l ực, bulong điều ch ỉnh, lò xo …. Trên bàn đạp
còn có thanh kéo cơ cấu khóa với mục đích chỉ khi đạp vào bàn đạp ly h ợp đến vị trí nào đó thì khóa
mới mở., việc sang số mới được thực hiện. Kết cấu như vậy nhằm tránh được tình tr ạng quên m ở ly
hợp khi sang số để bảo vệ hộp số.
2: Nguyên lý hoạt động.

Hình 2: Hoạt động ly hợp hai đĩa ma sát.
Khi ly hợp đóng các lò xo ép chặt các đĩa ép và đĩa bị động vào bánh đà. Lúc này lò xo c ũng b ị ép
lại, giữa đầu các đòn mở với vòng bi trên khớp ngắt đều có khe hở để đảm bảo ly h ợp được đóng
hoàn toàn.
Khi mở ly hợp, qua các bộ phận dẫn động sẽ làm đĩa ép dịch chuyển về bên trái để giải phóng đĩa b ị
động thứ nhất. Khi đĩa bắt đầu tựa vào các bulong thì đĩa bị động thứ nhất được tách ra hoàn toàn.
Đĩa ép tiếp tục dịch chuyển về bên trái để giải phóng đĩa bị động thứ hai, ch ỉ khi cả hai đĩa b ị động
cùng được giải phóng thì ly hợp mới được mở hoàn toàn.

...
Ly h p hai a ma sát đĩ
Khi c n truy n moment quay v i m t l c l n òi h i kích th c b trí nh g n ng i ta đ ướ ườ
th ng dùng ly h p nhi u a ma sát, trên ôtô t i th ng g p ly h p hai a ma sát.ườ đĩ ườ đĩ
Hình 1 : Các chi ti t c a ly h p haiế a ma sát.đĩ
1: C u t o:
Hai a b ng hoàn toàn gi ng nhau có th l p l n cho nhau, xung quanh bánh à có ba h c đĩ độ ể ắ đ để
l p lò xo có xu h ng tách a ép trung gian kh i a b ng th nh t. Các bulong t a c v n ướ đĩ ỏ đĩ độ đượ
ch t vào v ly h p h n ch hành trình d ch chuy n c a a ép trung gian khi m ly h p nh m để ế đĩ
m c ích tách hoàn toàn a b ng th hai vi c gài s c êm d u và d dàng. Khi m ly h p đ đĩ độ để đượ
gu c phanh s ép mà phanh vào puly phanh tr c ly h p c gi m t c nhanh chóng. C c u d n để đư ơ
ng phanh này c k t h p cùng v i c c u i u khi n ly h p. Trên c c u i u khi n có l p thêmđộ đượ ế ơ đ ơ đ
b ph n tr l c g m các chi ti t: tay òn c c u tr l c, bulong i u ch nh, lò xo …. Trên bàn p ế đ ơ ợ ự đ đạ
còn có thanh kéo c c u khóa v i m c ích ch khi p vào bàn p ly h p n v trí nào ó thì khóaơ đ đạ đạ đế đ
m i m ., vi c sang s m i c th c hi n. K t c u nh v y nh m tránh c tình tr ng quên m ly ớ đượ ế ư đượ
h p khi sang s b o v h p s . để
2: Nguyên lý ho t ng. độ
Ly hợp 2 đĩa ma sát - Trang 2
Ly hợp 2 đĩa ma sát - Người đăng: Nguyễn Duy Hưng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Ly hợp 2 đĩa ma sát 9 10 801