Ktl-icon-tai-lieu

Lý nâng cao 10

Được đăng lên bởi ducthanhqt1999
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 498 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- ðT: 01689.996.187

Diễn ñàn:  - vuhoangbg@gmail.com

CẤU TRÚC TÀI LIỆU

CHUONG 1; CHUYỂN ðỘNG HỌC CHẤT ðIỂM
chu de 1; chuyen dong thang deu
chu de 2. chuyen dong thang bien doi deu
chu de 3. roi tu do
chu de 4. chuyen dong tron deu
chu de 5. cong van toc
chu de 6. on tap - kiem tra chuong 1

CHUONG 2. DONG LUC HOC CHAT DIEM
CHU DE 1. TONG HOP-PHAN TICH LUC
CHU DE 2. BA ðL NEWTON
CHU DE 3. CAC LUC CO HOC THUONG GAP
CHU DE 4. CHUYEN DONG NEM NGANG – XIEN
CHU DE 5. BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ ðỘNG LỰC HỌC
CHU DE 6. CHUYEN DONG CUA HE VAT
CHU DE 7. ON TAP - KIEM TRA
CHƯƠNG 3; TĨNH HỌC VÂT RẮN
chu de 1. CAN BANG CUA VAT RAN CHIU NHIEU LUC TAC DUNG
Chủ ñề 2 MOMEN LỰC- NGẪU LỰC
Chủ ñề 3. QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU
Chủ ñề 4. CÁC DẠNG CÂN BẰNG.CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ðẾ
Chủ ñề 5. CHUYỂN ðỘNG TỊNH TIẾN,QUAY CỦA VẬT RẮN.
chu de 6. on tap kiem tra
CHƯƠNG 4; CÁC ðỊNH LUẬT BẢO TOÀN
CHỦ ðỀ 1. ðỘNG LƯỢNG. ðỊNH LUẬT BẢO TOÀN ðỘNG LƯỢNG
CHỦ ðỀ 2. CÔNG VÀ CÔNG SUẤT
CHỦ ðỀ 3. ðỘNG NĂNG
CHỦ ðỀ 4. Thế năng- ñịnh lý biến thiên thế năng
CHỦ ðỀ 5. ðỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG
CHU DE 6. ÔN TẬP - KIỂM TRA
CHƯƠNG 5; CƠ HỌC CHẤT LƯU
CHƯƠNG 6; CHẤT KHÍ
chu de 1. ðL BÔI LƠ- MA RI ỐT
chu de 2. ðỊNH LUẬT SAC LƠ
chu de 3. ðL GAY LUY XÁC
chu de 4. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI
chu de 5. PHƯƠNG TRÌNH CLAPEROL MENDELEEP
CHƯƠNG 7; CHAT RAN-CHAT LONG-SỰ CHUYỂN THỂ
chu de 1. biến dạng cơ của chất rắn
chu de 2. sự dãn nở vì nhiệt
chu de 3. chất lỏng, sức căng bề mặt, mao dẫn
chu de 4. sự chyển thể
chu de 5. do am khong khi
chu de 6. on tap - kiem tra
CHƯƠNG 8; CÁC NGUYÊN LÝ NHIỆT ðỘNG LỰC HỌC
1

- ðT: 01689.996.187

Diễn ñàn:  - vuhoangbg@gmail.com

DE THI - KIEM TRA LỚP 10

CHUYỂN ðỘNG THẲNG ðỀU

1

Họ và tên:………………………………..Thpt………………….………………..

I. KIẾN THỨC:
1. Vận tốc trung bình: v =

x − x0
∆x
=
∆t
t − t0

2. ðộ dời : ∆x = x − xo = v.(t − to ) = v.∆t
2. Tốc ñộ trung bình: vtb =

s
t

3. Quãng ñường ñi ñược : s = v.t
4. Phương trình của chuyển ñộng thẳng ñều: x = x 0 + v (t - t 0 ).
Nếu chọn gốc tọa ñộ và gốc thời gian tại vị trí vật bắt ñầu dời chổ (x 0 = 0, t0 = 0) thì
x = s = v.t
5. Chú ý: Chọn chiều dương cùng chiều chuyển ñộng của vật nào ñó ( nếu có nhiều vật)
• Vật chuyển ñộng cùng chiều dương v > 0, ngược chiều dương v < 0.
• Vật ở phía dương của trục tọa ñộ x > 0, ở phía âm của trục tọa ñộ x < 0.
• Nếu hai vật chuyển ñộng (trên cùng 1 hệ tọa ñộ)
+ khi hai vật gặp nhau thì x1 = x2.
+ khi hai vật cách nhau 1 khoảng ∆s thì x1 − x2 = ∆s .
• N...
- ðT: 01689.996.187 Diễn ñàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com
1
CẤU TRÚC TÀI LIỆU
CHUONG 1; CHUYỂN ðỘNG HỌC CHẤT ðIỂM
chu de 1; chuyen dong thang deu
chu de 2. chuyen dong thang bien doi deu
chu de 3. roi tu do
chu de 4. chuyen dong tron deu
chu de 5. cong van toc
chu de 6. on tap - kiem tra chuong 1
CHUONG 2. DONG LUC HOC CHAT DIEM
CHU DE 1. TONG HOP-PHAN TICH LUC
CHU DE 2. BA ðL NEWTON
CHU DE 3. CAC LUC CO HOC THUONG GAP
CHU DE 4. CHUYEN DONG NEM NGANG – XIEN
CHU DE 5. BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ ðỘNG LỰC HỌC
CHU DE 6. CHUYEN DONG CUA HE VAT
CHU DE 7. ON TAP - KIEM TRA
CHƯƠNG 3; TĨNH HỌC VÂT RẮN
chu de 1. CAN BANG CUA VAT RAN CHIU NHIEU LUC TAC DUNG
Chủ ñề 2 MOMEN LỰC- NGẪU LỰC
Chủ ñề 3. QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU
Chủ ñề 4. CÁC DẠNG CÂN BẰNG.CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ðẾ
Chủ ñề 5. CHUYỂN ðỘNG TỊNH TIẾN,QUAY CỦA VẬT RẮN.
chu de 6. on tap kiem tra
CHƯƠNG 4; CÁC ðỊNH LUẬT BẢO TOÀN
CHỦ ðỀ 1. ðỘNG LƯỢNG. ðỊNH LUẬT BẢO TOÀN ðỘNG LƯỢNG
CHỦ ðỀ 2. CÔNG VÀ CÔNG SUẤT
CHỦ ðỀ 3. ðỘNG NĂNG
CHỦ ðỀ 4. Thế năng- ñịnh lý biến thiên thế năng
CHỦ ðỀ 5. ðỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG
CHU DE 6. ÔN TẬP - KIỂM TRA
CHƯƠNG 5; CƠ HỌC CHẤT LƯU
CHƯƠNG 6; CHẤT KHÍ
chu de 1. ðL BÔI LƠ- MA RI ỐT
chu de 2. ðỊNH LUẬT SAC LƠ
chu de 3. ðL GAY LUY XÁC
chu de 4. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI
chu de 5. PHƯƠNG TRÌNH CLAPEROL MENDELEEP
CHƯƠNG 7; CHAT RAN-CHAT LONG-SỰ CHUYỂN THỂ
chu de 1. biến dạng cơ của chất rắn
chu de 2. sự dãn nở vì nhiệt
chu de 3. chất lỏng, sức căng bề mặt, mao dẫn
chu de 4. sự chyển thể
chu de 5. do am khong khi
chu de 6. on tap - kiem tra
CHƯƠNG 8; CÁC NGUYÊN LÝ NHIỆT ðỘNG LỰC HỌC
Lý nâng cao 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý nâng cao 10 - Người đăng: ducthanhqt1999
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Lý nâng cao 10 9 10 608