Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuết và bài tập về peptit

Được đăng lên bởi hauvu90
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 654 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học LTðH môn Hóa –Thầy Ngọc

Lý thuyết và bài tập ñặc trưng về Protein-Peptit

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ðẶC TRƯNG VỀ PEPTIT – PROTEIN
BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Câu 1: Một trong những ñiểm khác nhau của protit so với lipit và glucozơ là:
A. protit luôn là chất hữu cơ no.
B. protit luôn chứa chức hiñroxyl.
C. protit có khối lượng phân tử lớn hơn.
D. protit luôn chứa nitơ.
(Trích ñề thi tuyển sinh ðH – Cð khối B – 2007)
Câu 2: Số ñipeptit tối ña có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là:
A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.
(Trích ñề thi tuyển sinh ðH – Cð khối B – 2009)
Câu 3: Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khác loại mà khi thủy phân hoàn toàn ñều thu ñược 3 aminoaxit:
glyxin, alanin và phenylalanin?
A. 6.
B. 9.
C. 4.
D. 3.
(Trích ñề thi tuyển sinh ðH – Cð khối A – 2010)
Câu 4: X và Y lần lượt là các tripeptit và tetrapeptit ñược tạo thành từ cùng một amino axit no mạch hở, có
một nhóm –COOH và một nhóm –NH2. ðốt cháy hoàntoàn 0,1 mol Y thu ñược sản phẩm gồm CO2, H2O,
N2, trong ñó tổng khối lượng của CO2 và H2O là 47,8 gam. Số mol O2 cần dùng ñể ñốt cháy hoàn toàn 0,3
mol X là:
A. 2,8 mol.
B. 2,025 mol.
C. 3,375 mol.
D. 1,875 mol.
Câu 5: ðipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y ñều ñược tạo nên từ một aminoaxit (no, mạch hở, trong
phân tử chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH). ðốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y, thu ñược tổng khối
lượng CO2 và H2O bằng 54,9 gam. ðốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, sản phẩm thu ñược cho lội từ từ qua
nước vôi trong dư, tạo ra m gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 120.
B. 60.
C. 30.
D. 45.
(Trích ñề thi tuyển sinh ðH – Cð khối B – 2010)
Câu 6: ðun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dịch HCl (dư), sau khi
các phản ứng kết thúc thu ñược sản phẩm là:
A. H2N-CH2-COOH, H2H-CH2-CH2-COOH.
B. H3N+-CH2- COOHCl − , H3N+-CH2-CH2- COOHCl −
C. H3N+-CH2- COOHCl − , H3N+-CH(CH3)- COOHCl −
D. H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH.
(Trích ñề thi tuyển sinh ðH – Cð khối B – 2008)
Câu 7: Thuỷ phân hợp chất :
H2N–CH2–CONH–CH(CH3)–CONH–CH(CH(CH3)2)–CONH–CH2–CONH–CH2–COOH
thu ñược tối ña bao nhiêu loại amino axit?
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 2.
Câu 8: Nếu thuỷ phân không hoàn toàn pentapeptit Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thì thu ñược tối ña bao nhiêu
ñipeptit khác nhau?
A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.
(Trích ñề thi tuyển sinh ðH – Cð khối B – 2010)
Câu 9: Thủy phân hợp chất:
H2N-CH2-CONH-CH(CH2COOH)-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH
Sản phẩm thu ñược là:
A. NH2-CH2-COOH.
B. HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH.
C. CH3-CH(NH2)-COOH.
D. Cả A, B, C.
Câu 10: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu ñ...
Khóa h
ọc LTðH môn Hóa –Thầy Ngọc
Lý thuyết và bài tập ñặc trưng về Protein-Peptit
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1
-
LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ðẶC TRƯNG VỀ PEPTIT – PROTEIN
BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Câu 1: Một trong những ñiểm khác nhau của protit so với lipit và glucozơ là:
A. protit luôn là chất hữu cơ no. B. protit luôn chứa chức hiñroxyl.
C. protit có khối lượng phân tử lớn hơn. D. protit luôn chứa nitơ .
(Trích ñề thi tuyển sinh ðH – Cð khối B – 2007)
Câu 2: Số ñipeptit tối ña có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là:
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
(Trích ñề thi tuyển sinh ðH – Cð khối B – 2009)
Câu 3: Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khác loại khi thủy phân hoàn toàn ñều thu ñược 3 aminoaxit:
glyxin, alanin và phenylalanin?
A. 6. B. 9. C. 4. D. 3.
(Trích ñề thi tuyển sinh ðH – Cð khối A – 2010)
Câu 4: X và Y lần lượt là các tripeptit và tetrapeptit ñược tạo thành từ cùng một amino axit no mạch hở, có
một nhóm –COOH một nhóm –NH
2
. ðốt cháy hoàntoàn 0,1 mol Y thu ñược sản phẩm gồm CO
2
, H
2
O,
N
2
, trong ñó tổng khốiợng của CO
2
H
2
O 47,8 gam. Số mol O
2
cần dùng ñể ñốt cháy hoàn toàn 0,3
mol X là:
A. 2,8 mol. B. 2,025 mol. C. 3,375 mol. D. 1,875 mol.
Câu 5: ðipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y ñều ñược tạo nên từ một aminoaxit (no, mạch hở, trong
phân tử chứa một nhóm –NH
2
một nhóm –COOH). ðốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y, thu ñược tổng khối
lượng CO
2
H
2
O bằng 54,9 gam. ðốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, sản phẩm thu ñược cho lội từ từ qua
nước vôi trong dư, tạo ra m gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 120. B. 60. C. 30. D. 45.
(Trích ñề thi tuyển sinh ðH – Cð khối B – 2010)
Câu 6: ðun nóng chất H
2
N-CH
2
-CONH-CH(CH
3
)-CONH-CH
2
-COOH trong dung dịch HCl (dư), sau khi
các phản ứng kết thúc thu ñược sản phẩm là:
A. H
2
N-CH
2
-COOH, H
2
H-CH
2
-CH
2
-COOH.
B. H
3
N
+
-CH
2
-
COOHCl
, H
3
N
+
-CH
2
-CH
2
-
COOHCl
C. H
3
N
+
-CH
2
-
COOHCl
, H
3
N
+
-CH(CH
3
)-
COOHCl
D. H
2
N-CH
2
-COOH, H
2
N-CH(CH
3
)-COOH.
(Trích ñề thi tuyển sinh ðH – Cð khối B – 2008)
Câu 7: Thuỷ phân hợp chất :
H
2
N–CH
2
–CONH–CH(CH
3
)–CONH–CH(CH(CH
3
)
2
)–CONH–CH
2
–CONH–CH
2
–COOH
thu ñược tối ña bao nhiêu loại amino axit?
A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.
Câu 8: Nếu thuỷ phân không hoàn toàn pentapeptit Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thì thu ñược tối ña bao nhiêu
ñipeptit khác nhau?
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
(Trích ñề thi tuyển sinh ðH – Cð khối B – 2010)
Câu 9: Thủy phân hợp chất:
H
2
N-CH
2
-CONH-CH(CH
2
COOH)-CONH-CH(CH
3
)-CONH-CH
2
-COOH
Sản phẩm thu ñược là:
A. NH
2
-CH
2
-COOH. B. HOOC-CH
2
-CH(NH
2
)-COOH.
C. CH
3
-CH(NH
2
)-COOH. D. Cả A, B, C.
Câu 10: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu ñược 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol
valin (Val) 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không hoàn toàn X thu ñược ñipeptit Val-Phe
tripeptit Gly-Ala-Val nhưng không thu ñược ñipeptit Gly-Gly. Chất X có công thức là
A. Gly-Ala-Val-Val-Phe. B. Gly-Phe-Gly-Ala-Val.
C. Val-Phe-Gly-Ala-Gly. D. Gly-Ala-Val-Phe-Gly.
(Trích ñề thi tuyển sinh ðH – Cð khối B – 2010)
Câu 11: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X thu ñược 3 mol Gly; 1 mol Ala; 1 mol Phe. Khi thủy
phân không hoàn toàn (X) thu ñược hỗn hợp gồm Ala-Gly; Gly-Ala và không thấy tạo ra Phe-Gly. Chất X
Lý thuết và bài tập về peptit - Trang 2
Lý thuết và bài tập về peptit - Người đăng: hauvu90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Lý thuết và bài tập về peptit 9 10 32