Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết Andehyt

Được đăng lên bởi minhcong0891
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 150 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công thức - cấu tạo - cách gọi tên
1. Công thức tổng quát : R(CHO)m, m 1.
R có thể là H hoặc gốc hiđrocacbon và đặc biệt có hợp chất OHC  CHO trong đó m =
2, R không có.
 Anđehit no, mạch thẳng một lần anđehit có CTPT: CnH2n+1 - CHO với n 0.
2. Cấu tạo phân tử
 Đồng phân có thể do:
+ Mạch C khác nhau.
+ Vị trí các nhóm chức.
+ Đồng phân với xeton và rượu chưa no.
Ví dụ: Anđehit C3H7 - CHO có các đồng phân

3. Cách gọi tên
a) Tên thông dụng: Gọi theo tên axit hữu cơ tương ứng.
Ví dụ.
H - CHO : anđehit fomic.
CH3 - CHO : anđehit axetic.
b) Danh pháp quốc tế: Thêm đuôi al vào tên hiđrocacbon no tương ứng (về số C).
Ví dụ.
H - CHO : metanal
CH3 - CHO : etanal.
CH2 = CH - CH2 - CHO : butenal.
Tính chất vật lý
 Nhiệt độ sôi của anđehit thấp hơn của rượu tương ứng vì giữa các phân tử anđehit
không có liên kết hiđro.
 Độ tan trong nước giảm dần khi tăng số nguyên tử C trong phân tử.
Tính chất hoá học
1. Phản ứng oxi hoá

a) Phản ứng tráng gương: Tác dụng với AgNO3 trong NH3.
b) Phản ứng với Cu(OH)2 và nước feling:

Các phản ứng này là các phản ứng đặc trưng để nhận biết anđehit.
c) Với oxi không khí có muối Mn2+ xúc tác:
2. Phản ứng cộng
a) Cộng hợp H2: Phản ứng khử anđehit thành rượu bậc nhất.
b) Cộng hợp HX:

3. Phản ứng trùng hợp anđehit: Có nhiều dạng.
* Tạo polime:

4. Phản ứng trùng ngưng : Giữa anđehit fomic và phenol tạo thành polime
phenolfomanđehit.
5. Nếu gốc R chưa no, anđehit dễ dàng tham gia phản ứng cộng và phản ứng trùng
hợp.
Ví dụ
(Phản ứng cộng ở đây trái với quy tắc Maccôpnhicôp).
Điều chế

 Tách H2 khỏi rượu bậc nhất.
 Oxi hoá êm dịu rượu bậc nhất.
 Hợp nước vào axetilen được anđehit axetic.
 Thuỷ phân dẫn xuất thế 2 lần halogen:
Giới thiệu một số anđehit
1. Fomanđehit HCHO
 Là chất khí, có mùi xốc, tan nhiều trong nước.
 Dung dịch 37 - 40% gọi là fomon dùng nhiều trong y học.
 Điều chế: Trực tiếp từ CH4.

 Fomanđehit được dùng làm chất sát trùng, chế tạo nhựa phenolfomanđehit.
2. Anđehit axetic CH3 - CHO
 Là chất lỏng, tan nhiều trong nước, nhiệt độ sôi = 52,4oC, bị oxi hoá thành axit
acrilic, bị khử thành rượu anlylic.
 Điều chế bằng cách tách nước khỏi glixerin.

BÀI TẬP VỀ ANĐÊHIT – XETON

1.

CH 4  Cl2
 á s'

CH3Cl HCl

2.

CH 3Cl  NaOH loang

3.

CH 3OH  CuO

to

to

CH 3OH

NaCl

HCHO

 Cu H 2O

4.

HCHO  4  Ag  NH 3  2 OH 

to

 NH 4  2 CO3

4 Ag 6 
NH 3 2 H 2O

Mn 2

5.

HCHO  O
2 

6.

HCOOH  NaOH

7.

2 HCOONa

8.

2 HCHO

HCOOH

to

HCOONa

H 2O

HCHO

Na2CO3

CH
 2 CHO

xt
...
Công thức - cấu tạo - cách gọi tên
1. Công thức tổng quát : R(CHO)
m
, m 1.
R có thể là H hoặc gốc hiđrocacbon và đặc biệt có hợp chất OHC CHO trong đó m =
2, R không có.
Anđehit no, mạch thẳng một lần anđehit có CTPT: C
n
H
2n+1
- CHO với n 0.
2. Cấu tạo phân tử
Đồng phân có thể do:
+ Mạch C khác nhau.
+ Vị trí các nhóm chức.
+ Đồng phân với xeton và rượu chưa no.
Ví dụ: Anđehit C
3
H
7
- CHO có các đồng phân
3. Cách gọi tên
a) Tên thông dụng: Gọi theo tên axit hữu cơ tương ứng.
Ví dụ.
H - CHO : anđehit fomic.
CH
3
- CHO : anđehit axetic.
b) Danh pháp quốc tế: Thêm đuôi al vào tên hiđrocacbon no tương ứng (về số C).
Ví dụ.
H - CHO : metanal
CH
3
- CHO : etanal.
CH
2
= CH - CH
2
- CHO : butenal.
Tính chất vật lý
Nhiệt độ sôi của anđehit thấp hơn của rượu tương ứng vì giữa các phân tử anđehit
không có liên kết hiđro.
Độ tan trong nước giảm dần khi tăng số nguyên tử C trong phân tử.
Tính chất hoá học
1. Phản ứng oxi hoá
Lý thuyết Andehyt - Trang 2
Lý thuyết Andehyt - Người đăng: minhcong0891
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Lý thuyết Andehyt 9 10 440