Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết cacbohidrat

Được đăng lên bởi anhtruonggiang
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 530 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài: cacbohidrat
1. khái niệm
- cacbohidrat là hợp chất tạp chức có công thức chung là Cn(H20)m.
-cacbohidrat có cấu tạo là những hợp chất polihidroxicacbonyl( trong phân tử có
nhiều nhóm OH và có nhóm =C=O)
So sánh vị ngọt: Glucozo( quả) < Saccarozo( mía) < Fructozo ( mật ong)
MONOSACCARIT
- Được chia làm hai loại: glucozo và fructozo
- Glucozo ,fructozo, saccaro, mantozo. đều là những chất kết tinh, không
màu, có vị ngọt, dễ tan trong nước.
GLUCOZO
FRUCTOZO
-dạng mạch hở
-dạng mạch hở: có 5 nhóm OH, 1 nhóm
CH2-CH-CH-CH-CH-CHO
CH2-CH-CH-CH-CH-CH2OH
OH OH OH OH OH
OH OH OH OH O
- vậy có 5nhóm OH, 1 nhóm CHO.
–vậy có 5 nhóm OH, 1 nhóm CO
-trong dung dịch tồn tại chủ yếu ở
- tồn tại chủ yếu ở dạng vòng 5 cạnh
Dạng vòng 6 cạnh anppha và bêta.
B-fructozo
-

trong môi trường kiềm, fructozo và glucozo chuyển hóa qua lại cho nhau
glucozo và fructozo là hai đồng phân của nhau
để phân biệt glucozo và fructozo ta cho phản ứng với dung dịch brom trong
môi trường axit hoặc trung tính
GIải thích cấu tạo của glucozo:
1. có 1 nhóm CHO vì có phản ứng tráng bạc và phản ứng với dd brom-> axit
gluconic
2. có nhiều nhóm OH vì phản ứng tạo dd xanh thẫm với Cu(OH)2.
3. có 5 nhóm OH vì khi tác dụng với CH3COOH -> este có 5 gốc CH3COO
4. mạch thẳng vì khi khử hoàn toàn glucozo thu được hexan.
Điều chế GLUCOZO: thủy phân xenlulozo
ĐISACCARIT
SACCAROZO
MANTOZO
-cấu tạo: 1 anpha-glucozo
cấu tạo: gồm 2 anpha-glucozo
Và 1 bêta-fructozo
-liên kết anpha -1,2- glycozit
-liên kết anpha-1,4-glycozit
-không còn nhóm OH-hemyaxetan
-còn nhóm OH hemyaxetan.
=> không còn nhóm CHO
=> còn nhóm CHO
Điều chế saccarozo: điều chế từ quy trình sản xuất đường mía.
Điều chế Mantozo: bằng cách thủy phân không hoàn toàn tinh bột.
POLISACARIT
TINH BỘT
-là chất rắn màu trắng, vô định hình

XENLULOZO
- là chất rắn, màu trắng, cấu trúc

Không tan trong nước lạnh
Tan vô hạn trong nước nóng
-có nhiều gốc anpha-glucozo
Hình thành 2 dạng:
-aminozo: dạng mạch thẳng
Gồm nhiều gốc anpha-glucozo liên
Kết anpha -1,4-glycorit với nhau
-aminobectin: dạng mạch nhánh.
Gồm nhiều gốc anpha-glucozo liên kết
Với nhau bằng liên kết anpha-1,6-glycozit
Điều chế: CO2 + H2O => C6H10O5
Tinh bột

dạng sợi, tan trong svay đe.
-có nhiều gôc Beeta-glucozo
- liên kết anpha-1,4-glycozit
-có 3 nhóm OH tự do

...
Bài: cacbohidrat
1. khái niệm
- cacbohidrat là hợp chất tạp chức có công thức chung là Cn(H20)m.
-cacbohidrat có cấu tạo là những hợp chất polihidroxicacbonyl( trong phân tử có
nhiều nhóm OH và có nhóm =C=O)
So sánh vị ngọt: Glucozo( quả) < Saccarozo( mía) < Fructozo ( mật ong)
MONOSACCARIT
- Được chia làm hai loại: glucozo và fructozo
- Glucozo ,fructozo, saccaro, mantozo. đều là những chất kết tinh, không
màu, có vị ngọt, dễ tan trong nước.
GLUCOZO FRUCTOZO
-dạng mạch hở -dạng mạch hở: có 5 nhóm OH, 1 nhóm
CH2-CH-CH-CH-CH-CHO CH2-CH-CH-CH-CH-CH2OH
OH OH OH OH OH OH OH OH OH O
- vậy có 5nhóm OH, 1 nhóm CHO. –vậy có 5 nhóm OH, 1 nhóm CO
-trong dung dịch tồn tại chủ yếu ở - tồn tại chủ yếu ở dạng vòng 5 cạnh
Dạng vòng 6 cạnh anppha và bêta. B-fructozo
- trong môi trường kiềm, fructozo và glucozo chuyển hóa qua lại cho nhau
- glucozo và fructozo là hai đồng phân của nhau
- để phân biệt glucozo và fructozo ta cho phản ứng với dung dịch brom trong
môi trường axit hoặc trung tính
GIải thích cấu tạo của glucozo:
1. có 1 nhóm CHO vì có phản ứng tráng bạc và phản ứng với dd brom-> axit
gluconic
2. có nhiều nhóm OH vì phản ứng tạo dd xanh thẫm với Cu(OH)2.
3. có 5 nhóm OH vì khi tác dụng với CH3COOH -> este có 5 gốc CH3COO
4. mạch thẳng vì khi khử hoàn toàn glucozo thu được hexan.
Điều chế GLUCOZO: thủy phân xenlulozo
ĐISACCARIT
SACCAROZO MANTOZO
-cấu tạo: 1 anpha-glucozo cấu tạo: gồm 2 anpha-glucozo
Và 1 bêta-fructozo
-liên kết anpha -1,2- glycozit -liên kết anpha-1,4-glycozit
-không còn nhóm OH-hemyaxetan -còn nhóm OH hemyaxetan.
=> không còn nhóm CHO => còn nhóm CHO
Điều chế saccarozo: điều chế từ quy trình sản xuất đường mía.
Điều chế Mantozo: bằng cách thủy phân không hoàn toàn tinh bột.
POLISACARIT
TINH BỘT XENLULOZO
-là chất rắn màu trắng, vô định hình - là chất rắn, màu trắng, cấu trúc
Lý thuyết cacbohidrat - Trang 2
Lý thuyết cacbohidrat - Người đăng: anhtruonggiang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Lý thuyết cacbohidrat 9 10 952